Kemping

Kemping

Camping
Gdzie jest najbliższe pole kempingowe?
Wo ist der nächste Campingplatz?
voː ɪst deːɐ ˈnεːçstə ˈkεmpɪŋplats?
Czy możemy tu biwakować?
Kann man hier campen?
kan man hiːɐ ˈkεmpn?
Czy możemy tu wjechać z przyczepą kempingową?
Kann man hier mit einem Wohnwagen campen?
kan man hiːɐ mɪt ˈainəm ˈvoːnvaːgn ˈkεmpn?
Czy są wolne miejsca?
Gibt es noch freie Plätze?
gipt εs nɔx ˈfraiə ˈplεtsə?
Płaci się od osoby czy od namiotu?
Zahlt man pro Person oder pro Zelt?
tsaːlt man proː pεrˈzoːn ˈoːdɐ proː tsεlt?
Ile wynosi opłata za jedną noc?
Wie viel macht das pro Nacht?
viː fiːl maxt das proː naxt?
Ile wynosi dzienna opłata za prąd?
Wie viel kostet der Strom für einen Tag?
viː fiːl ˈkɔstət deːɐ ʃtroːm fyːɐ ˈainən taːk?
Nie mogę tu zostawić paszportu.
Ich kann meinen Pass nicht hier lassen.
ɪç kan ˈmainən pas nɪçt hiːɐ ˈlasn
Czy możemy wypożyczyć lodówkę?
Können wir einen Kühlschrank mieten?
ˈkœnən viːɐ ˈainən ˈkyːlʃraŋk ˈmiːtn?
Gdzie tu są prysznice/toalety/umywalnie?
Wo sind hier Duschen/Toiletten/Waschräume?
voː zɪnt hiːɐ ˈduːʃn/toaˈlεtn/ˈvaʃrɔymə?
Gdzie możemy zaparkować?
Wo können wir parken?
voː ˈkœnən viːɐ ˈparkn?
Gdzie możemy rozbić namiot?
Wo können wir das Zelt aufschlagen?
voː ˈkœnən viːɐ das tsεlt ˈaufʃlaːgn?
Czy można tu rozpalić ognisko?
Kann man hier Feuer machen?
kan man hiːɐ ˈfɔyɐ ˈmaxn?
Gdzie możemy nazbierać drewna na ognisko?
Wo können wir Holz für das Feuer sammeln?
voː ˈkœnən viːɐ ˈhɔlts fyːɐ das ˈfɔyɐ ˈzamln?
Czy mogę tu spuścić psa ze smyczy?
Kann ich hier meinen Hund frei laufen lassen?
kan ɪç hiːɐ ˈmainən hʊnt frai ˈlaufn ˈlasn?
Jak możemy ochronić nasze zapasy przed niedźwiedziami?
Wie können wir unsere Vorräte vor den Bären schützen?
viː ˈkœnən viːɐ ˈʊnzərə ˈfoːɐrεːtə foːɐ deːn ˈbεːrən ˈʃʏtsn?
O której godzinie jest otwierana/zamykana brama?
Um wie viel Uhr öffnet/schließt man das Tor?
ʊm viː fiːl uːɐ ˈœfnət/ʃliːst man das toːɐ?
Chcielibyśmy wypożyczyć łódkę.
Wir wollen ein Boot leihen.
viːɐ ˈvɔlən ain boːt ˈlaiən
Mogę tutaj wypożyczyć rower?
Kann man hier Fahrräder leihen?
kan man hiːɐ ˈfaːɐrεːdɐ ˈlaiən?
Jest tu gdzieś automat telefoniczny?
Gibt es hier ein Telefon?
gipt εs hiːɐ ain teleˈfoːn?
Można gdzieś tutaj łowić ryby?
Kann man hier irgendwo angeln?
kan man hiːɐ ˈɪrgntvoː ˈaŋln?
Czy trzeba mieć pozwolenie?
Muss man eine Erlaubnis haben?
mʊs man ˈainə εɐˈlaupnɪs ˈhaːbn?
Czy wypożyczają państwo namioty/śpiwory?
Kann man hier Zelte/Schlafsäcke ausleihen?
kan man hiːɐ ˈtsεltə/ˈʃlaːfzεkə ˈauslaiən?
Będziemy spać pod gołym niebem.
Wir schlafen unter freiem Himmel.
viːɐ ˈʃlaːfn ˈʊntɐ ˈfraiəm ˈhɪml
Czy możemy zostawić nasze rzeczy w namiocie?
Können wir unsere Sachen im Zelt lassen?
ˈkœnən viːɐ ˈʊnzərə ˈzaxn ɪm tsεlt ˈlasn?
Gdzie tu są kontenery na śmieci?
Wo gibt es hier Müllcontainer?
voː gipt εs hiːɐ ˈmʏlkɔnteːnɐ?
Czy w okolicy można kupić coś do jedzenia?
Kann man irgendwo in der Nähe Lebensmittel kaufen?
kan man ˈɪrgntvoː ɪn deːɐ ˈnεːə ˈleːbnsmɪtl ˈkaufn?
Czy gdzieś w okolicy można coś zjeść/pójść na piwo?
Kann man irgendwo in der Nähe essen gehen/ein Bier trinken?
kan man ˈɪrgntvoː ɪn deːɐ ˈnεːə ˈεsn ˈgeːən/ain biːɐ ˈtrɪŋkn?
umywalnia
r Waschraum
ˈvaʃraum
woda pitna
s Trinkwasser
ˈtrɪŋkvasɐ
woda niezdatna do picia
s Brauchwasser
ˈbrauxvasɐ
toaleta, ubikacja
e Toilette, s Klosett
toaˈlεtəˌ kloˈzεt
przyczepa kempingowa
s Wohnmobil
ˈvoːnmobiːl
namiot
s Zelt
tsεlt
śledzie (do namiotu)
e Heringe
ˈheːrɪŋə
maszty (do namiotu)
e Zeltstöcke
ˈtsεltʃtœkə
płachta namiotowa
e Zeltplane
ˈtsεltplaːnə
tropik
s Überzelt
ˈyːbɐtsεlt
moskitiera
s Moskitonetz
mɔsˈkiːtonεts
śpiwór
r Schlafsack
ˈʃlaːfzak
karimata
e Isomatte
ˈiːzomatə
ognisko
s (Lager)Feuer
(ˈlaːgɐ)ˈfɔyɐ
palenisko
e Feuerstelle
ˈfɔyɐʃtεlə
drewno
Holz
ˈhɔlts
zapałki
e Streichhölzer
ˈʃtraiçhœltsɐ
zapalniczka
s Feuerzeug
ˈfɔyɐtsɔyk
kuchenka turystyczna, prymus
r Campingkocher
ˈkεmpɪŋkɔxɐ
siekier(k)a
e Axt
akst
scyzoryk, nóż kieszonkowy
s Taschenmesser/Klappmesser
ˈtaʃnmεsɐ/ˈklapmεsɐ
otwieracz do konserw
r Dosenöffner
ˈdoːznœfnɐ
menażka
s Kochgeschirr
ˈkɔxgəʃɪr
plecak (turystyczny)
r Rucksack, r Wanderrucksack
ˈrʊkzakˌ ˈvandɐrʊkzak