Napisy informacyjne

Napisy informacyjne

Öffentliche Aufschriften
Abfahrt
Odjazdy
Abfertigung
Odprawa (na lotnisku)
Abflug
Odloty
Abflugterminal
Hala odlotów
Abschleppzone
Zakaz parkowania pod groźbą odholowania pojazdu
Achtung!
Uwaga!
Achtung Radar
Kontrola radarowa
Achtung, nasser Boden
Uwaga, mokra podłoga
Airconditioning
Klimatyzacja
Angeln verboten
Zakaz łowienia ryb
Ankunft
Przyjazdy, Przyloty
Ankunftsterminal
Hala przylotów
Annoncen, Anzeigen
Ogłoszenia drobne
Apotheke
Apteka
Aufgepasst!
Uwaga!
Aufzug
Winda
Ausfahrt
Wyjazd
Ausfahrt gesperrt
Zamknięty zjazd (z autostrady)
Ausgang
Wyjście
Auskunft
Informacja
Außer Betrieb
Nie działa, Awaria
Ausverkauf
Wyprzedaż
Ausverkauft
Wyprzedane
Autobahn
Autostrada
Autoverleih
Wypożyczalnia samochodów
Badeverbot
Zakaz kąpieli
Bahnhof
Dworzec kolejowy
Bahnsteig Nr. ...
Peron nr ...
Bank
Bank
Baustelle
Plac budowy
Belegt
Brak wolnych miejsc (w motelu itp.)
Besetzt
Zajęte
Besucherzentrum
Centrum obsługi ruchu turystycznego
Betreten verboten
Wstęp wzbroniony
Betreten wird strafrechtlich verfolgt
Wstęp wzbroniony pod groźbą kary
Bewachter Parkplatz
Parking strzeżony
Bierstube
Piwiarnia
Bitte anschnallen
Proszę zapiąć pasy
Bitte klopfen
Proszę pukać
Bitte Knopf drücken
Nacisnąć (przycisk)
Bitte Tür schließen
Proszę zamykać drzwi
Boardingzeit
Godzina wejścia na pokład
Brandgefahr
Niebezpieczeństwo pożaru
Brandung
Fale przybojowe
Bremshügel
Próg zwalniający
Bremsschwelle
Próg zwalniający
Busbahnhof
Dworzec autobusowy
Bushaltestelle
Przystanek autobusowy
Damen
Panie (damskie toalety)
Dienststunden
Godziny przyjęć
Drücken
Pchać
Ein/Aus
Włączone/Wyłączone
Einbahnverkehr
Ruch jednokierunkowy
Einfahrt
Wjazd
Einfahrt frei halten
Wjazd, nie parkować
Einfahrt verboten
Zakaz wjazdu
Eingang
Wejście
Eingeschränktes Haltverbot
Zakaz postoju
Einkaufszentrum
Centrum handlowe
Einstieg
Wejście (na pokład), Zaokrętowanie
Eintritt
Wstęp
Eintritt frei
Wstęp wolny
Eintritt(sgeld)
Opłata za wstęp
Eintrittskarten
Bilety (wstępu)
Endbahnhof
Stacja końcowa
Endstation
Przystanek końcowy
Ermäßigung
Obniżka
Erste Hilfe
Pierwsza pomoc
Fahr vorsichtig
Jedź ostrożnie
Fahrkarten
Bilety (na przejazd)
Fahrkartenschalter
Kasa biletowa (na dworcu)
Fahrplan
Rozkład jazdy
Feuer verboten
Zakaz rozniecania ognia
Feuergefahr
Niebezpieczeństwo pożaru
Fluchtweg
Wyjście ewakuacyjne
Flug Nr. ...
Lot nr ...
Flughafen
Lotnisko
Flughafenhalle
Terminal
Flugplan
Rozkład lotów
Fotografieren verboten
Zakaz fotografowania
Frei
Wolny
Frisch gestrichen
Świeżo malowane
Friseur
Zakład fryzjerski
Friseur(salon)
Fryzjer
Fundbüro, Fundstelle
Biuro rzeczy znalezionych
Fußgängerübergang
Przejście dla pieszych
Fußgängerzone
Strefa piesza
Garderobe
Szatnia, Przebieralnia
Gaststätte
Zajazd
Gebührenpflichtige Autobahn
Płatna autostrada
Gefahr
Niebezpieczeństwo
Gefährliche Strömungen
Niebezpieczne prądy
Gehen
Przechodzić (na przejściu)
Gehweg gesperrt
Chodnik zamknięty
Geöffnet
Otwarte
Gepäckaufbewahrung
Przechowalnia bagażu
Gepäckaufgabe
Odprawa bagażowa
Gepäckausgabe
Wydawanie bagażu
Geschlossen
Zamknięte
Geschwindigkeitsbeschränkung
Ograniczenie prędkości
Gift
Trucizna
Glatte Fahrbahn
Śliska nawierzchnia
Gleis Nr. ...
Tor nr...
Halt
Stój!
Halteverbot
Zakaz postoju i parkowania
Heiß
Ciepła (woda)
Herren
Panowie (męskie toalety)
Hochspannung
Wysokie napięcie
Imbiss
Bufet
Jeder Diebstahl wird zur Anzeige gebracht
Kradzież podlega karze
Kalt
Zimna (woda)
Karte einlegen
Włóż kartę
Karten
Bilety
Kasse
Kasa (w kinie itp.)
Kein Abfall
Nie śmiecić
Kein Trinkwasser
Woda niezdatna do picia
Kein Zutritt
Wstęp wzbroniony
Klettern verboten
Zakaz wspinania się
Klimaanlage
Klimatyzacja
Krankenhaus
Szpital
Kreisverkehr
Rondo
Kühl lagern
Przechowywać w chłodnym miejscu
Lebensgefahr
Niebezpieczeństwo dla życia
Lift
Winda
Links/Rechts abbiegen verboten
Zakaz skrętu w lewo/prawo
Links/Rechts einordnen
Zjedź na lewy/prawy pas
Links/Rechts fahren
Trzymaj się lewej/prawej strony
Maniküre
Manicure
Markt
Rynek
Maut
Opłata za autostradę
Mautstelle
Bramki do poboru opłat na autostradzie
Mindestens haltbar bis...
Najlepiej spożyć przed..., Data ważności...
Missbrauch wird bestraft
Każde nadużycie będzie karane
Motor aus(schalten)
Wyłącz silnik
Müll
Śmieci
Müll abladen verboten
Zakaz wysypywania śmieci
Münze einwerfen
Wrzuć monetę
Nicht berühren
Nie dotykać
Nicht betreten
Nie wchodzić
Nicht hinauslehnen
Nie wychylać się z okna
Nicht öffnen
Nie otwierać
Nicht stören
Nie przeszkadzać
Nicht überqueren
Nie przechodzić
Nichtraucher
Niepalący
Notaufnahme
Pogotowie (ratunkowe)
Notausgang
Wyjście ewakuacyjne
Notbremse
Hamulec bezpieczeństwa
Notfalldienst
Pogotowie ratunkowe
Nur für Fußgänger
Tylko dla pieszych
Offenes Feuer verboten
Zakaz używania otwartego ognia
Öffentliches WC
Toalety publiczne
Öffnungszeit
Godziny otwarcia
Parken frei
Darmowy parking
Parken mit Parkschein
Parking płatny
Parken und Reisen
Parking P+R
Parken verboten
Zakaz parkowania, Nie parkować
Parkplatz
Parking
Passkontrolle
Kontrola paszportowa
Pediküre
Pedikiur
Polizei
Posterunek policji
Post
Poczta
Privat(grundstück)
Własność prywatna
Radweg
Ścieżka rowerowa
Rastplatz
Parking przy autostradzie
Rauchen verboten
Nie palić
Raucher
Palący
Rauchverbot
Zakaz palenia
Reisebüro
Biuro podróży
Reserviert
Rezerwacja
Restaurant
Restauracja
Ruhe bewahren!
Cisza!
Ruhetag
Dzień zamknięty
Sackgasse
Ślepa uliczka
Sauber halten
Dbaj o czystość
Schalter
Okienko (na poczcie, w urzędzie itp.)
Schließfächer
Automatyczna przechowalnia bagażu
Sonderangebot
Oferta specjalna
Spielecke
Kącik zabaw dla dzieci
Springen verboten
Zakaz skoków do wody
Stadtautobahn
Obwodnica (w obrębie miasta)
Starke Brandung
Wysokie fale
Stau
Zator drogowy, zwolnij
Stichstraße
Ślepa uliczka
Storniert
Odwołany (lot itp.)
Strand
Plaża
Straße gesperrt
Ulica zamknięta
Straßenarbeiten
Roboty drogowe
Straßenbauarbeiten
Roboty drogowe
Surfen verboten
Zakaz surfowania
Taxi(stand)
Postój taksówek
Telefon
Telefon
Tempo verlangsamen
Zwolnij
Tiere verboten
Nie wprowadzać zwierząt
Toiletten
Toalety
Totalausverkauf
Wyprzedaż zapasów magazynowych
Touristeninformation
Informacja turystyczna, Biuro informacji turystycznej
Transitverkehr
Ruch tranzytowy
Treppe
Schody
Trinkwasser
Woda pitna
U-Bahn
Metro, Kolej podziemna
Überführung
Wiadukt
Überholen verboten
Zakaz wyprzedzania
Überholverbot
Zakaz wyprzedzania
Übernachtung mit Frühstück
Nocleg ze śniadaniem
Überschreiten verboten
Zakaz przechodzenia
Umleitung
Objazd
Unbefestigter Seitenstreifen
Nieutwardzone pobocze
Unterführung
Przejazd podziemny, Przejście podziemne
Verfallsdatum
Data ważności, Termin spożycia
Verspätung
Opóźniony (lot itp.)
Vor Taschendieben wird gewarnt
Uwaga na kieszonkowców
Vorfahrt gewähren
Ustąp pierwszeństwa przejazdu
Vorsicht!
Uwaga!
Vorsicht Glatteis
Uwaga, gołoledź
Vorsicht Stufe
Uwaga, stopień
Vorsicht, bissiger Hund!
Uwaga, zły pies
Vorsicht, Kopf einziehen
Uwaga na głowę
Warnung!
Ostrzeżenie!
Wartehalle
Poczekalnia (na dworcu itp.)
Wartezimmer
Poczekalnia
Waschraum
Toalety i umywalki
Wechselstube
Kantor
Wegen schlechten Wetters...
Z powodu złych warunków atmosferycznych...
Wenden verboten
Zakaz zawracania
Wickelraum
Pomieszczenie do przewijania niemowląt
Ziehen
Ciągnąć
Zimmer frei
Wolne pokoje
Zimmer zu Vermieten
Pokój do wynajęcia
Zoll
Odprawa celna
Zu den Zügen
Przejście na perony
Zugang zum Strand
Dostęp do plaży
Zulässige Höchstgeschwindigkeit
Maksymalna dozwolona prędkość
Zum Mitnehmen
Na wynos
Zum Verkauf
Na sprzedaż
Zur Vermietung
Do wynajęcia
Zutritt auf eigene Gefahr
Wejście na własne ryzyko
Zutritt für Unbefugte verboten
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
Zutritt verboten
Nie wchodzić
Zuwiderhandlungen werden verfolgt
Złamanie zakazu podlega karze