Prośby, polecenia i propozycje

Prośby, polecenia i propozycje

Ansuchen, Anweisungen und Vorschläge
Czy może mi pan(i) pomóc?
Können Sie mir bitte helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈhεlfn?
Mógłbym (dostać)...?
Könnte ich... (bekommen)?
ˈkœntə ɪç... (bəˈkɔmən)paradɔnˈtoːzə
Może mi pan(i) powiedzieć...?
Können Sie mir sagen...?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈzaːgn?
Mógłby pan coś dla mnie zrobić?
Können Sie mir einen Gefallen tun?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈainən gəˈfalən tuːn?
Mógłby mi pan doradzić...?
Können Sie mir raten...?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈraːtn?
Może się pan(i) tym zająć?
Können Sie sich darum kümmern?
ˈkœnən ziː zɪç daˈrʊm ˈkʏmɐn?
Chciałbym...
Ich möchte...
ɪç ˈmœçtə
Chciałbym pana/panią prosić...
Ich möchte Sie bitten...
ɪç ˈmœçtə ziː ˈbɪtn
Byłby pan tak miły i...?
Würden Sie so nett sein und...?
ˈvʏrdn ziː zoː nεt zain ʊnt?
Czy byłoby możliwe...?
Wäre es möglich...?
ˈvεːrə εs ˈmøːklɪç?
Chciałbym rozmawiać z...
Ich möchte... sprechen.
ɪç ˈmœçtə... ˈʃprεçn
Chciałbym umówić się na spotkanie.
Ich möchte einen Termin ausmachen.
ɪç ˈmœçtə ˈainən tεrˈmiːn ˈausmaxn
Czy moglibyśmy się spotkać?
Könnten wir uns treffen?
ˈkœntn viːɐ ʊns ˈtrεfn?
Może pan(i) chwilę poczekać?
Können Sie kurz warten?
ˈkœnən ziː kʊrts ˈvartn?
Mogę to pożyczyć?
Kann ich es leihen?
kan ɪç εs ˈlaiən?
Mogę się przyłączyć?
Darf ich mit?
darf ɪç mɪt?
Odbierze mnie pan(i)?, Przyjedzie pan(i) po mnie?
Holen Sie mich ab?
ˈhoːlən ziː mɪç ap?
Czy może mi pan(i) podać...?
Können Sie mir bitte... reichen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə... ˈraiçn?
Proszę.
Hier bitte.
hiːɐ ˈbɪtə
Chciałbym wiedzieć, czy...
Ich möchte gern wissen, ob...
ɪç ˈmœçtə ˈgεrn ˈvɪsnˌ ɔp
Czy mógłby pan/mogłaby pani to (dla mnie) sprawdzić?
Können Sie es (für mich) herausfinden?
ˈkœnən ziː εs (fyːɐ mɪç) hεˈrausfɪndn?
Przepraszam, że przeszkadzam, ale...
Bitte entschuldigen Sie die Störung, aber...
ˈbɪtə εntˈʃʊldɪgn ziː diː ˈʃtøːrʊŋˌ ˈaːbɐ
Przepraszam, potrzebuję...
Entschuldigung, ich brauche...
εntˈʃʊldɪgʊŋˌ ɪç ˈbrauxə
Czy mogę panu/pani pomóc?
Was kann ich für Sie tun?
vas kan ɪç fyːɐ ziː tuːn?
Szukam...
Ich suche...
ɪç ˈzuːxə
Zaprowadzi mnie pan(i) tam?
Können Sie mich hinbringen?
ˈkœnən ziː mɪç ˈhɪnbrɪŋən?
Najlepiej będzie...
Am besten...
am ˈbεstn
Czy chce pan(i)...?
Wollen Sie vielleicht...?
ˈvɔlən ziː fiˈlaiçt?
A może (by tak)...?
Und wie wäre es mit...?
ʊnt viː ˈvεːrə εs mɪt?
Moglibyśmy (pójść)...
Wir können zum Beispiel... (gehen).
viːɐ ˈkœnən tsʊm ˈbaiʃpiːl... (ˈgeːən)
Przyłączy się pan(i) do nas?
Machen Sie mit?
ˈmaxn ziː mɪt?
Jeśli nie ma pan(i) nic przeciwko temu.
Falls es Sie nicht stört.
fals εs ziː nɪçt ˈʃtøːɐt
Czy (nie) będzie panu/pani przeszkadzało, jeśli...?
Stört es nicht, wenn...?
ˈʃtøːɐt εs nɪçtˌ vεn?
Zgadza się pan(i)?
Sind Sie dafür?
zɪnt ziː daˈfyːɐ?
Interesuje to pana/panią?
Interessiert es Sie?
ɪntərεˈsiːɐt εs ziː?
Chciał(a)by pan(i) to zobaczyć?
Wollen Sie es sehen?
ˈvɔlən ziː εs ˈzeːən?
Czy mam go zawołać/wezwać?
Soll ich ihn rufen?
zɔl ɪç iːn ˈruːfn?
Jest pan tego pewny?
Sind Sie sicher?
zɪnt ziː ˈzɪçɐ?
Dlaczego nie?
Warum nicht?
vaˈrʊm nɪçt?
Jak pan(i) sobie życzy.
Wie Sie wünschen.
viː ziː ˈvʏnʃn
Będzie pan(i) musiał(a)...
Sie müssen...
ziː ˈmʏsn
Proszę chwilę poczekać.
Einen Augenblick, bitte!
ˈainən ˈaugnblikˌ ˈbɪtə!
Proszę wejść.
Sie können hineingehen.
ziː ˈkœnən hɪnˈaingeːən
(Proszę) wejść!
Herein!
hεˈrain!
Proszę zdjąć płaszcz.
Legen Sie Ihre Sachen ab.
ˈleːgn ziː ˈiːrə ˈzaxn ap
Proszę usiąść.
Nehmen Sie Platz., Setzen Sie sich.
ˈneːmən ziː platsˌ ˈzεtsn ziː zɪç
Proszę się rozgościć.
Machen Sie es sich bequem.
ˈmaxn ziː εs zɪç bəˈkveːm
Oprowadzę pana/panią.
Ich führe Sie herum.
ɪç ˈfyːrə ziː hεˈrʊm
Czego sobie pan(i) życzy?
Was darf ich Ihnen anbieten?
vas darf ɪç ˈiːnən ˈanbiːtn?
Czy życzy pan(i) sobie coś do picia?
Möchten Sie etwas trinken?
ˈmœçtn ziː ˈεtvas ˈtrɪŋkn?
Proszę się częstować.
Greifen Sie zu., Bedienen Sie sich.
ˈgraifn ziː tsuːˌ bəˈdiːnən ziː zɪç
Częstuj się (jeszcze)., Weź sobie (jeszcze).
Greif zu.
graif tsuː
Czy chce pan(i) jeszcze?
Möchten Sie noch?
ˈmœçtn ziː nɔx?
Zostawcie nas samych.
Lassen Sie uns allein.
ˈlasn ziː ʊns aˈlain
Proszę odejść!
Gehen Sie weg!
ˈgeːən ziː vεk!
Wynoś się!, Wynocha!
Raus!
raus!
Spadaj!, Zjeżdżaj!
Verschwinde!
fεɐˈʃvɪndə!