Pytania

Pytania

Fragen
kto?
wer?
Kim pan(i) jest?
Wer sind Sie?
veːɐ zɪnt ziː?
Kto to był?
Wer war das?
veːɐ vaːɐ das?
Kto to jest?
Wer ist das?
veːɐ ɪst das?
Kim jest ten mężczyzna/ta kobieta?
Wer ist der Mann/die Frau?
veːɐ ɪst deːɐ man/diː frau?
Kto tam?
Wer ist da?
veːɐ ɪst daː?
Kto mówi?, Z kim rozmawiam?
Mit wem spreche ich?
mɪt veːm ˈʃprεçə ɪç?
Kto mógłby nam pomóc?
Wer könnte uns helfen?
veːɐ ˈkœntə ʊns ˈhεlfn?
Do kogo powinienem się zwrócić?
An wen soll ich mich wenden?
an veːn zɔl ɪç mɪç ˈvεndn?
Kogo pan(i) szuka?
Wen suchen Sie?
veːn ˈzuːxn ziː?
Z kim chce pan(i) rozmawiać?
Mit wem möchten Sie sprechen?
mɪt veːm ˈmœçtn ziː ˈʃprεçn?
Kogo powinienem zapytać?
Wen soll ich fragen?
veːn zɔl ɪç ˈfraːgn?
Kto to panu/pani powiedział?
Von wem wissen Sie es?
fɔn veːm ˈvɪsn ziː εs?
co?
was?
Co się dzieje?
Was ist los?
vas ɪst loːs?
Co się stało?
Was ist passiert?
vas ɪst paˈsiːɐt?
Co to jest?
Was ist das?
vas ɪst das?
Co mam robić?
Was soll ich machen?
vas zɔl ɪç ˈmaxn?
Co (teraz) robimy?
Was machen wir (jetzt)?
vas ˈmaxn viːɐ (jεtst)paradɔnˈtoːzə
Czego pan(i) szuka?
Was suchen Sie?
vas ˈzuːxn ziː?
Czego pan(i) sobie życzy?
Was wünschen Sie?
vas ˈvʏnʃn ziː?
Czego pan(i) potrzebuje?
Was brauchen Sie?
vas ˈbrauxn ziː?
Co mogę dla pana/pani zrobić?
Was kann ich für Sie tun?
vas kan ɪç fyːɐ ziː tuːn?
Co pan(i) tu robi?
Was machen Sie hier?
vas ˈmaxn ziː hiːɐ?
O co chodzi?
Worum geht es?
voˈrʊm geːt εs?
jak?, jaki?
wie?, welcher?
Jak długo to potrwa?
Wie lange wird es dauern?
viː ˈlaŋə vɪrt εs ˈdauɐn?
Jak długo zamierza pan(i) zostać?
Wie lange bleiben Sie?
viː ˈlaŋə ˈblaibn ziː?
Jak długo pan(i) tu jest?
Seit wann sind Sie schon hier?
zait van zɪnt ziː ʃoːn hiːɐ?
Jak się panu/pani podobało?
Wie hat es Ihnen gefallen?
viː hat εs ˈiːnən gəˈfalən?
Jak się pan(i) nazywa?
Wie heißen Sie?
viː ˈhaisn ziː?
Jak się tam dostanę?
Wie komme ich dorthin?
viː ˈkɔmə ɪç ˈdɔrthɪn?
Jak często tam pan(i) jeździ?
Wie oft fahren Sie hin?
viː ɔft ˈfaːrən ziː hɪn?
Nie wie pan(i), jak to zrobić?
Wissen Sie, wie man es macht?
ˈvɪsn ziːˌ viː man εs maxt?
Jak to?
Wieso?
viˈzoː?
Jaki jest kurs wymiany?
Wie ist der Wechselkurs?
viː ɪst deːɐ ˈvεkslkʊrs?
czyj?
wessen?
Czyja to wina?
Wessen Schuld ist es?
ˈvεsn ʃʊlt ɪst εs?
Czyje (jest) to dziecko?
Wessen Kind ist es?
ˈvεsn kɪnt ɪst εs?
Czyje to jest?
Wem gehört das?
veːm gəˈhøːɐt das?
Nie wiem, czyje to jest.
Ich weiß nicht, wem es gehört.
ɪç vais nɪçtˌ veːm εs gəˈhøːɐt
gdzie?
wo?
Gdzie to jest?
Wo ist es?
voː ɪst εs?
Gdzie się spotkamy?
Wo treffen wir uns?
voː ˈtrεfn viːɐ ʊns?
Gdzie pan(i) teraz jest?
Wo sind Sie jetzt?
voː zɪnt ziː jεtst?
Gdzie mogę zaparkować?
Wo kann ich parken?
voː kan ɪç ˈparkn?
Gdzie pan(i) mieszka?
Wo wohnen Sie?
voː ˈvoːnən ziː?
Ma się pan(i) gdzie zatrzymać?
Haben Sie einen Schlafplatz?
ˈhaːbn ziː ˈainən ˈʃlaːfplats?
skąd?
woher?
Skąd pan(i) jest?
Woher kommen Sie?
voˈheːɐ ˈkɔmən ziː?
Skąd odjeżdża autobus do...?
Wo fährt der Bus nach... ab?
voː fεːɐt deːɐ bʊs naːx... ap?
Skąd pan(i) to wie?
Woher wissen Sie das?
voˈheːɐ ˈvɪsn ziː das?
Skąd go znasz?
Woher kennst du ihn?
voˈheːɐ kεnst duː iːn?
dokąd?
wohin?
Dokąd pan(i) idzie?
Wohin gehen Sie?
voˈhin ˈgeːən ziː?
Dokąd jedzie ten autobus?
Wohin fährt dieser Bus?
voˈhin fεːɐt ˈdiːzɐ bʊs?
kiedy?
wann?
Kiedy wróci?
Wann kommt er zurück?
van kɔmt eːɐ tsuˈrʏk?
Kiedy przyjechali?
Wann sind sie angekommen?
van zɪnt ziː ˈangəkɔmən?
Kiedy będzie pan(i) miał(a) czas?
Wann werden Sie Zeit haben?
van ˈveːɐdn ziː tsait ˈhaːbn?
Kiedy by panu/pani pasowało?
Wann passt es Ihnen?
van past εs ˈiːnən?
Kiedy mogę przyjść?
Wann kann ich kommen?
van kan ɪç ˈkɔmən?
O której państwo zamykają?
Wann schließen Sie?
van ˈʃliːsn ziː?
Kiedy to będzie gotowe?
Wann wird es fertig sein?
van vɪrt εs ˈfεrtɪç zain?
Kiedy powinien przyjść?
Wann soll er zurück sein?
van zɔl eːɐ tsuˈrʏk zain?
Kiedy powinienem tam być?
Wann soll ich da sein?
van zɔl ɪç daː zain?
Kiedy się pan(i) urodził(a)?
Wann sind Sie geboren?
van zɪnt ziː gəˈboːrən?
ile?
wie viel?
Ile to kosztuje?
Wie viel kostet das?
viː fiːl ˈkɔstət das?
Ile to waży?
Wie viel wiegt es?
viː fiːl viːkt εs?
Która jest godzina?
Wie spät ist es?
viː ʃpεːt ɪst εs?
O której (godzinie)?
Um wie viel Uhr?
ʊm viː fiːl uːɐ?
Ile to przystanków stąd?
Wie viele Haltestellen sind es von hier?
viː ˈfiːlə ˈhaltəʃtεlən zɪnt εs fɔn hiːɐ?
Ile masz lat?
Wie alt bist du?
viː alt bɪst duː?
Od/Do ilu lat?
Ab/Bis zu welchem Alter?
ap/bɪs tsuː ˈvεlçəm ˈaltɐ?
O ile jest starszy?
Wie viele Jahre ist er älter?
viː ˈfiːlə ˈjaːrə ɪst eːɐ ˈεltɐ?
Którego dzisiaj mamy?
Der Wievielte ist heute?
deːɐ viˈfiːltə ɪst ˈhɔytə?
dlaczego?
warum?
Dlaczego to zrobiłeś?
Warum hast du das getan?
vaˈrʊm hast duː das gəˈtaːn?
Dlaczego akurat ja?
Warum gerade ich?
vaˈrʊm gəˈraːdə ɪç?
Dlaczego nie?
Warum nicht?
vaˈrʊm nɪçt?
Nie rozumiem dlaczego.
Ich verstehe nicht warum.
ɪç fεɐˈʃteːə nɪçt vaˈrʊm
Bóg raczy wiedzieć dlaczego.
Gott weiß warum.
gɔt vais vaˈrʊm
Chciałbym wiedzieć, dlaczego...
Ich möchte gerne wissen, warum...
ɪç ˈmœçtə ˈgεrnə ˈvɪsnˌ vaˈrʊm