Na policji

Na policji

Auf der Polizeistation
Gdzie jest najbliższy posterunek policji?
Wo ist die nächste Polizeistation?
voː ɪst diː ˈnεːçstə poliˈtsaiʃtatsioːn?
Czy może mnie pan(i) zawieźć na policję?
Können Sie mich zur Polizei bringen?
ˈkœnən ziː mɪç tsuːɐ poliˈtsai ˈbrɪŋən?
Chciałbym zgłosić kradzież/zaginięcie czegoś/napad/porwanie.
Ich möchte einen Diebstahl/einen Verlust/einen Überfall/eine Entführung melden.
ɪç ˈmœçtə ˈainən ˈdiːpʃtaːl/ˈainən fεɐˈlʊst/ˈainən ˈyːbɐfal/ˈainə εntˈfyːrʊŋ ˈmεldn
Chciałbym zgłosić zaginięcie.
Ich möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben.
ɪç ˈmœçtə ˈainə fεɐˈmɪstn|antsaigə ˈaufgeːbn
Nie mam przy sobie żadnych dokumentów.
Ich habe keine Papiere bei mir.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə paˈpiːrə bai miːɐ
Ukradziono nam samochód ze wszystkimi naszymi rzeczami i dokumentami.
Man hat uns das Auto mit allen Sachen und Papieren gestohlen.
man hat ʊns das ˈauto mɪt ˈalən ˈzaxn ʊnt paˈpiːrən gəˈʃtoːlən
Okradziono nasz pokój/nasze mieszkanie.
Unser Zimmer/unsere Wohnung wurde ausgeraubt.
ˈʊnzɐ ˈtsɪmɐ/ˈʊnzərə ˈvoːnʊŋ ˈvʊrdə ˈausgəraupt
Zostałem okradziony w metrze.
Ich wurde in der U-Bahn bestohlen.
ɪç ˈvʊrdə ɪn deːɐ ˈuːbaːn bəˈʃtoːlən
Zaatakowało mnie dwóch mężczyzn.
Ich wurde von zwei Männern überfallen.
ɪç ˈvʊrdə fɔn tsvai ˈmεnɐn yːbɐˈfalən
Napadli mnie. Działałem w samoobronie.
Sie haben mich angegriffen. Ich habe in Notwehr gehandelt.
ziː ˈhaːbn mɪç ˈangəgrɪfn ɪç ˈhaːbə ɪn ˈnoːtveːɐ gəˈhandlt
Byli uzbrojeni w pistolet/nóż.
Sie waren mit einer Pistole/einem Messer bewaffnet.
ziː ˈvaːrən mɪt ˈainɐ pɪsˈtoːlə/ˈainəm ˈmεsɐ bəˈvafnət
Nie wiem dokładnie, jak wyglądali.
Ich weiß nicht genau, wie sie aussahen.
ɪç vais nɪçt gəˈnauˌ viː ziː ˈauszaːən
Rozpoznałbym ich, gdybym ich zobaczył.
Falls ich sie sehen würde, würde ich sie erkennen.
fals ɪç ziː ˈzeːən ˈvʏrdəˌ ˈvʏrdə ɪç ziː εɐˈkεnən
Mój mąż został pobity.
Mein Mann wurde geschlagen.
main man ˈvʊrdə gəˈʃlaːgn
Zostałam zgwałcona.
Ich wurde vergewaltigt.
ɪç ˈvʊrdə fεɐgəˈvaltɪçt
Napastuje mnie jakiś mężczyzna.
Ein Mann belästigt mich.
ain man bəˈlεstɪçt mɪç
Potrzebuję pomocy/ochrony.
Ich brauche Hilfe/Schutz.
ɪç ˈbrauxə ˈhɪlfə/ʃʊts
Byłem świadkiem wypadku/morderstwa.
Ich wurde Zeuge eines Unfalls/Mordes.
ɪç ˈvʊrdə ˈtsɔygə ˈainəs ˈʊnfals/ˈmɔrdəs
Moja żona zaginęła.
Meine Frau ist verschwunden.
ˈmainə frau ɪst fεɐˈʃvʊndn
Nasze dziecko zostało porwane.
Unser Kind wurde entführt.
ˈʊnzɐ kɪnt ˈvʊrdə εntˈfyːɐt
Nasze dziecko zaginęło.
Unser Kind ist verschwunden.
ˈʊnzɐ kɪnt ɪst fεɐˈʃvʊndn
Zostałem wezwany na przesłuchanie.
Ich wurde zum Verhör (vor)geladen.
ɪç ˈvʊrdə tsʊm fεɐˈhøːɐ (foːɐ)gəˈlaːdn
Chcę poinformować rodzinę o moim zatrzymaniu.
Ich möchte meine Familie über meine Festnahme informieren.
ɪç ˈmœçtə ˈmainə faˈmiːliə ˈyːbɐ ˈmainə ˈfεstnaːmə ɪnfɔrˈmiːrən
Czy może pan(i) skontaktować się z polską ambasadą i powiedzieć im, co się stało?
Können Sie bitte die polnische Botschaft darüber informieren, was passiert ist?
ˈkœnən ziː ˈbɪtə diː ˈpɔlnɪʃə ˈboːtʃaft daˈryːbɐ ɪnfɔrˈmiːrənˌ vas paˈsiːɐt ɪst?
Nie będę odpowiadał na żadne pytania.
Ich werde keine Fragen beantworten.
ɪç ˈveːɐdə ˈkainə ˈfraːgn beˈ|antvɔrtn
Chcę porozmawiać z moim adwokatem.
Ich möchte meinen Anwalt sprechen.
ɪç ˈmœçtə ˈmainən ˈanvalt ˈʃprεçn
Żądam/Potrzebuję tłumacza.
Ich verlange/brauche einen Dolmetscher.
ɪç fεɐˈlaŋə/ˈbrauxə ˈainən ˈdɔlmεtʃɐ
Czy mogę prosić o zdjęcie kajdanek?
Können Sie mir bitte die Handschellen abnehmen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə diː ˈhantʃεlən ˈapneːmən?
(Dlaczego) Jestem aresztowany?
(Warum) Bin ich verhaftet?
(vaˈrʊm) bɪn ɪç fεɐˈhaftət?
O co jestem oskarżony?
Wessen wollen Sie mich beschuldigen?
ˈvεsn ˈvɔlən ziː mɪç bəˈʃʊldɪgn?
Nie mam z tym nic wspólnego.
Ich habe damit nichts zu tun.
ɪç ˈhaːbə daˈmɪt nɪçts tsuː tuːn
Niczego nie pamiętam.
Ich kann mich an nichts erinnern.
ɪç kan mɪç an nɪçts εɐˈ|ɪnɐn
Nic nie widziałem.
Ich habe nichts gesehen.
ɪç ˈhaːbə nɪçts gəˈzeːən
Nie znam tego człowieka.
Den Menschen kenne ich (gar) nicht.
deːn ˈmεnʃn ˈkεnə ɪç (gaːɐ) nɪçt
To był wypadek.
Es war ein Unfall.
εs vaːɐ ain ˈʊnfal
Chciałem tylko pomóc.
Ich wollte nur helfen.
ɪç ˈvɔltə nuːɐ ˈhεlfn
Nie zrobiłem niczego niezgodnego z prawem.
Ich habe das Gesetz nicht verletzt.
ɪç ˈhaːbə das gəˈzεts nɪçt fεɐˈlεtst
Jakie macie dowody przeciwko mnie?
Welche Beweise gibt es gegen mich?
ˈvεlçə bəˈvaizə gipt εs ˈgeːgn mɪç?
Ktoś musiał podrzucić mi to do torby/kieszeni.
Jemand muss es mir in die Tasche gesteckt haben.
ˈjeːmant mʊs εs miːɐ ɪn diː ˈtaʃə gəˈʃtεkt ˈhaːbn
Nie wiedziałem, że to niezgodne z prawem.
Ich wusste nicht, dass es ungesetzlich ist.
ɪç ˈvʊstə nɪçtˌ das εs ˈʊngəzεtslɪç ɪst
Nic nie piłem.
Ich habe nichts getrunken.
ɪç ˈhaːbə nɪçts gəˈtrʊŋkn
Nie biorę narkotyków.
Ich nehme keine Drogen.
ɪç ˈneːmə ˈkainə ˈdroːgn
Wypiłem tylko jedno piwo.
Ich hatte nur ein Bier.
ɪç ˈhatə nuːɐ ain biːɐ
Jak długo zamierzacie mnie tu trzymać?
Wie lange wollen Sie mich hier halten?
viː ˈlaŋə ˈvɔlən ziː mɪç hiːɐ ˈhaltn?
Mam prawo do jednej rozmowy telefonicznej/jednego telefonu.
Ich habe das Recht auf einen Anruf.
ɪç ˈhaːbə das rεçt auf ˈainən ˈanruːf
Nie macie prawa tego robić!
Dazu haben Sie kein Recht!
daˈtsuː ˈhaːbn ziː kain rεçt!
Czy mógłbym wyjść za kaucją?
Können Sie mich gegen Kaution freilassen?
ˈkœnən ziː mɪç ˈgeːgn kauˈtsioːn ˈfrailasn?
Ile wynosiłaby kaucja?
Wie hoch wäre die Kaution?
viː hoːx ˈvεːrə diː kauˈtsioːn?
Mogę porozmawiać z waszym przełożonym?
Kann ich Ihren Vorgesetzten sprechen?
kan ɪç ˈiːrən ˈfoːɐgəˈzεtstn ˈʃprεçn?
Złożę skargę!
Ich werde mich beschweren!
ɪç ˈveːɐdə mɪç bəˈʃveːrən!
Czy mogę już iść?
Darf ich schon gehen?
darf ɪç ʃoːn ˈgeːən?