Rezerwacja

Rezerwacja

Buchung und Reservierung
Chciałbym zarezerwować...
Ich möchte bei Ihnen... buchen.
ɪç ˈmœçtə bai ˈiːnən... ˈbuːxn
Czy mają państwo wolne pokoje w terminie...?
Haben Sie freie Zimmer in der Zeit von...?
ˈhaːbn ziː ˈfraiə ˈtsɪmɐ ɪn deːɐ tsait fɔn?
Chciałbym zarezerwować pokój dwuosobowy/jednoosobowy na tydzień od...
Ich möchte ein Zweibettzimmer/Einbettzimmer in der Woche ab... buchen.
ɪç ˈmœçtə ain ˈtsvaibεttsɪmɐ/ˈainbεttsɪmɐ ɪn deːɐ ˈvɔxə ap... ˈbuːxn
Proszę potwierdzić telefonicznie przyjęcie zamówienia.
Bestätigen Sie bitte telefonisch die Annahme der Bestellung.
bəˈʃtεːtɪgn ziː ˈbɪtə teləˈfoːnɪʃ diː ˈannaːmə deːɐ bəˈʃtεlʊŋ
Czy wymagana jest zaliczka?
Ist eine Vorauszahlung nötig?
ɪst ˈainə foˈraustsaːlʊŋ ˈnøːtɪç?
Czy ta kwota podlega zwrotowi?
Bekommt man den Betrag zurück?
bəˈkɔmt man deːn bəˈtraːk tsuˈrʏk?
Większość pokoi/hoteli jest zarezerwowana z miesięcznym wyprzedzeniem.
Die meisten Zimmer/Hotels sind einen Monat im voraus ausgebucht.
diː ˈmaistn ˈtsɪmɐ/hoˈtεls zɪnt ˈainən ˈmoːnat ɪm foˈraus ˈausgəbuːxt
W przypadku zmiany lub odwołania rezerwacji...
Falls Sie Ihre Buchung ändern oder stornieren möchten...
fals ziː ˈiːrə ˈbuːxʊŋ ˈεndɐn ˈoːdɐ ʃtɔrˈniːrən ˈmœçtn
Czy obowiązuje opłata za rezerwację?
Berechnen Sie eine Reservierungsgebühr?
bəˈrεçnən ziː ˈainə rezεrˈviːrʊŋsgəbyːɐ?
Do kiedy mogę bezpłatnie odwołać rezerwację?
Bis wann kann ich meine Buchung (kostenlos) stornieren?
bɪs van kan ɪç ˈmainə ˈbuːxʊŋ (ˈkɔstnloːs) ʃtɔrˈniːrən?
Czy naliczana jest opłata za anulowanie rezerwacji?
Wird eine Stornogebühr berechnet?
vɪrt ˈainə ˈʃtɔrnogəbyːɐ bəˈrεçnət?
Anulowanie rezerwacji podlega opłacie w wysokości...
Bei Stornierung wird eine Stornogebühr in Höhe... gezahlt.
ˈbai ʃtɔrˈniːrʊŋ vɪrt ˈainə ˈʃtɔrnogəbyːɐ ɪn ˈhøːə... gəˈtsaːlt
Mam tu rezerwację na nazwisko...
Ich habe hier eine Reservierung auf den Namen...
ɪç ˈhaːbə hiːɐ ˈainə rezεrˈviːrʊŋ auf deːn ˈnaːmən
Chciałbym odwołać rezerwację na nazwisko...
Ich möchte die Reservierung auf den Namen... stornieren.
ɪç ˈmœçtə diː rezεrˈviːrʊŋ auf deːn ˈnaːmən... ʃtɔrˈniːrən
Czy mogę jeszcze w czymś pomóc?
Wie kann ich Ihnen noch helfen?
viː kan ɪç ˈiːnən nɔx ˈhεlfn?