Awaria samochodu

Awaria samochodu

Autopanne
Mam problem z samochodem.
Ich habe ein Problem mit meinem Auto.
ɪç ˈhaːbə ain proˈbleːm mɪt ˈmainəm ˈauto
Może mi pan pomóc zepchnąć auto na bok?
Können Sie mir helfen, den Wagen zur Seite zu schieben?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈhεlfnˌ deːn ˈvaːgn tsuːɐ ˈzaitə tsuː ˈʃiːbn?
Czy może mnie pan popchnąć? (mój samochód)
Könnten Sie mich anschieben?
ˈkœntn ziː mɪç ˈanʃiːbn?
Skończyła mi się benzyna.
Mir ist das Benzin ausgegangen.
miːɐ ɪst das bεnˈtsiːn ˈausgəgaŋən
Czy może mnie pan(i) zabrać na najbliższą stację benzynową?
Können Sie mich zu einer Tankstelle bringen?
ˈkœnən ziː mɪç tsuː ˈainɐ ˈtaŋkʃtεlə ˈbrɪŋən?
Nie ma pan(i) przypadkiem kanistra na benzynę?
Haben Sie vielleicht einen Benzinkanister mit?
ˈhaːbn ziː fiˈlaiçt ˈainən bεnˈtsiːnkanɪstɐ mɪt?
Silnik się popsuł.
Unser Motor ist kaputtgegangen.
ˈʊnzɐ ˈmoːtoːɐ ɪst kaˈpʊtgəgaŋən
Przegrzałem/Zatarłem silnik.
Der Motor hatte sich heiß gelaufen.
deːɐ ˈmoːtoːɐ ˈhatə zɪç hais gəˈlaufn
Silnik nie chce zapalić.
Der Motor startet nicht.
deːɐ ˈmoːtoːɐ ˈʃtartət nɪçt
Chyba mam rozładowany akumulator.
Meine Batterie ist wahrscheinlich leer.
ˈmainə batəˈriː ɪst vaːɐˈʃainlɪç leːɐ
Czy ma pan(i) może przewody/kable rozruchowe?
Haben Sie vielleicht Starthilfekabel mit?
ˈhaːbn ziː fiˈlaiçt ˈʃtarthɪlfəkaːbl mɪt?
Zepsuła się instalacja elektryczna.
Die Autoelektrik ist kaputt/abgebrannt.
diː ˈauto|elεktrɪk ɪst kaˈpʊt/ˈapgəbrant
Mam problem ze skrzynią biegów.
Das Getriebe funktioniert nicht richtig.
das gəˈtriːbə fʊŋktsioˈniːɐt nɪçt ˈrɪçtɪç
Nie mogę zmieniać biegów.
Ich kann nicht schalten.
ɪç kan nɪçt ˈʃaltn
Zerwał się pasek klinowy.
Der Keilriemen ist gerissen.
deːɐ ˈkailriːmən ɪst gəˈrɪsn
Pękł wąż od chłodnicy.
Der Kühlerschlauch ist geplatzt.
deːɐ ˈkyːlɐʃlaux ɪst gəˈplatst
Złapałem gumę.
Mir ist ein Reifen geplatzt.
miːɐ ɪst ain ˈraifn gəˈplatst
Czy jest (w okolicy) ktoś, kto mógłby pomóc mi to naprawić?
Gibt es hier jemanden, der mir mit der Reparatur helfen kann?
gipt εs hiːɐ ˈjeːmandənˌ deːɐ miːɐ mɪt deːɐ reparaˈtuːɐ ˈhεlfn kan?
Gdzie jest najbliższy warsztat?
Wo ist die nächste Werkstatt, bitte?
voː ɪst diː ˈnεːçstə ˈvεrkʃtatˌ ˈbɪtə?

Odholowanie

Abschleppdienst
Zepsuł mi się samochód.
Mein Auto ist kaputt.
main ˈauto ɪst kaˈpʊt
Czy może pan(i) wezwać kogoś, kto odholowałby mój samochód?
Können Sie jemanden anrufen, der mich abschleppt?
ˈkœnən ziː ˈjeːmandən ˈanruːfnˌ deːɐ mɪç ˈapʃlεpt?
Jaki jest numer pomocy drogowej?
Wie ist die Nummer des Abschleppdienstes?
viː ɪst diː ˈnʊmɐ dεs ˈapʃlεpdiːnstəs?
Jestem na drodze nr... około... kilometrów od miasta...
Ich bin auf der Straße Nummer... ungefähr... Kilometer von der Stadt...
ɪç bɪn auf deːɐ ˈʃtraːsə ˈnʊmɐ... ˈʊngəfεːɐ... kiloˈmeːtɐ fɔn deːɐ ʃtat
Czy może mnie pan(i) odholować do najbliższego miasta/warsztatu?
Können Sie mich (bitte) in die nächste Stadt/zur nächsten Reparaturwerkstatt abschleppen?
ˈkœnən ziː mɪç (ˈbɪtə) ɪn diː ˈnεːçstə ʃtat/tsuːɐ ˈnεːçstn reparaˈtuːɐvεrkʃtat ˈapʃlεpn?
Czy mam zostawić rzeczy w samochodzie?
Soll ich meine Sachen im Auto lassen?
zɔl ɪç ˈmainə ˈzaxn ɪm ˈauto ˈlasn?
Dokąd dokładnie zostanie odholowany mój samochód?
Wohin genau werden Sie den Wagen abschleppen?
voˈhin gəˈnau ˈveːɐdn ziː deːn ˈvaːgn ˈapʃlεpn?
Ile to będzie kosztować?
Wie viel wird es kosten?
viː fiːl vɪrt εs ˈkɔstn?
To jest wypożyczony samochód.
Es ist ein Mietwagen/Mietauto.
εs ɪst ain ˈmiːtvaːgn/ˈmiːt|auto
Czy kosztów holowania (nie) pokrywa wypożyczalnia/firma ubezpieczeniowa?
Wird fürs Abschleppen das Mietwagenunternehmen/die Versicherung aufkommen?
vɪrt fyːɐs ˈapʃlεpn das ˈmiːtvaːgnʊntɐneːmən/diː fεɐˈzɪçərʊŋ ˈaufkɔmən?
Czy może mnie pan(i) podwieźć do miasta?
Können Sie mich in die Stadt fahren?
ˈkœnən ziː mɪç ɪn diː ʃtat ˈfaːrən?
Czy mogę wypożyczyć w tej okolicy inny samochód?
Kann ich hier irgendwo einen anderen Wagen mieten?
kan ɪç hiːɐ ˈɪrgntvoː ˈainən ˈandərən ˈvaːgn ˈmiːtn?

W warsztacie samochodowym

In der Autowerkstatt
Czy może mi pan zmienić przebitą oponę?
Können Sie mir einen Reifen wechseln?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈainən ˈraifn ˈvεksln?
Mam problemy ze skrzynią biegów/z silnikiem/z układem kierowniczym/z hamulcami.
Ich habe Probleme mit dem Getriebe/dem Motor/der Lenkung/den Bremsen.
ɪç ˈhaːbə proˈbleːmə mɪt deːm gəˈtriːbə/deːm ˈmoːtoːɐ/deːɐ ˈlεŋkʊŋ/deːn ˈbrεmzn
Czy może pan(i) na to zerknąć?
Können Sie es sich anschauen?
ˈkœnən ziː εs zɪç ˈanʃauən?
Czy mają państwo te części zamienne?
Haben Sie diese Ersatzteile?
ˈhaːbn ziː ˈdiːzə εɐˈzatstailə?
Silnik się przegrzewa.
Der Motor läuft heiß.
deːɐ ˈmoːtoːɐ lɔyft hais
Wycieka mi olej.
Das Öl läuft aus.
das øːl lɔyft aus
Muszę uzupełnić olej/dolać oleju.
Ich muss Öl nachfüllen.
ɪç mʊs øːl ˈnaːx|fylən
Potrzebuję wody do chłodnicy.
Ich brauche Kühlwasser.
ɪç ˈbrauxə ˈkyːlvasɐ
Hamulce źle działają.
Das Auto bremst schlecht.
das ˈauto ˈbrεmzt ʃlεçt
Układ kierowniczy ściąga w lewo/w prawo.
Die Lenkung zieht nach links/rechts.
diː ˈlεŋkʊŋ tsiːt naːx lɪŋks/rεçts
Przy niskich obrotach coś stuka w silniku.
Der Motor klopft bei niedrigen Drehzahlen.
deːɐ ˈmoːtoːɐ klɔpft bai ˈniːdrɪgn ˈdreːtsaːln
Silnik gaśnie na luzie.
Im Leerlauf geht der Motor aus.
ɪm ˈleːɐlauf geːt deːɐ ˈmoːtoːɐ aus
Może mi pan podładować akumulator?
Können Sie meinen Akku (wieder) aufladen?
ˈkœnən ziː ˈmainən ˈaku (ˈviːdɐ) ˈauflaːdn?
Jak długo to potrwa?
Wie lange wird es dauern?
viː ˈlaŋə vɪrt εs ˈdauɐn?
Ile kosztowałby nowy (akumulator)?
Was würde ein neuer Akku kosten?
vas ˈvʏrdə ain ˈnɔyɐ ˈaku ˈkɔstn?
Nie działa klimatyzacja.
Meine Klimaanlage funktioniert nicht.
ˈmainə ˈkliːma|anlaːgə fʊŋktsioˈniːɐt nɪçt
Przednie/tylne światła nie świecą.
Meine Scheinwerfer/Schlusslichter funktionieren nicht.
ˈmainə ˈʃainvεrfɐ/ˈʃlʊslɪçtɐ fʊŋktsioˈniːrən nɪçt
Coś jest nie tak ze wspomaganiem kierownicy.
Ich habe ein Problem mit der Servolenkung.
ɪç ˈhaːbə ain proˈbleːm mɪt deːɐ ˈzεrvolεŋkʊŋ
Nie mogę zwolnić hamulca ręcznego.
Meine Handbremse lässt sich nicht lösen.
ˈmainə ˈhantbrεmzə lεst zɪç nɪçt ˈløːzn
Nie mogę otworzyć bagażnika.
Ich kann meinen Kofferraum nicht öffnen/aufbekommen.
ɪç kan ˈmainən ˈkɔfɐraum nɪçt ˈœfnən/ˈaufbəkɔmən
Nie mogę zamknąć drzwi na klucz.
Ich kann die Tür nicht schließen.
ɪç kan diː tyːɐ nɪçt ˈʃliːsn
Jak szybko może pan(i) to naprawić?
Wie lange dauert die Reparatur?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt diː reparaˈtuːɐ?
Ile to może kosztować?
Wie viel wird das ungefähr kosten?
viː fiːl vɪrt das ˈʊngəfεːɐ ˈkɔstn?
Wydaje mi się, że to trochę za drogo.
Das kommt mir ein bisschen zu teuer vor.
das kɔmt miːɐ ain ˈbɪsçən tsuː ˈtɔyɐ foːɐ
Czy może pan(i) wystawić mi szczegółowy rachunek?
Können Sie mir eine detaillierte Rechnung geben?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈainə detaˈjiːɐtə ˈrεçnʊŋ ˈgeːbn?
Czy możemy zrobić próbną jazdę, żeby zobaczyć, czy wszystko działa?
Können wir eine Probefahrt machen, um zu sehen, ob es in Ordnung ist?
ˈkœnən viːɐ ˈainə ˈproːbəfaːɐt ˈmaxnˌ ʊm tsuː ˈzeːənˌ ɔp εs ɪn ˈɔrdnʊŋ ɪst?