Podróżowanie pociągiem

Podróżowanie pociągiem

Reisen mit dem Zug

Na dworcu

Auf dem Bahnhof
Gdzie jest najbliższy dworzec kolejowy?
Wo ist der nächste Bahnhof?
voː ɪst deːɐ ˈnεːçstə ˈbaːnhoːf?
Gdzie mogę kupić bilety?
Wo kann ich Fahrkarten kaufen?
voː kan ɪç ˈfaːɐkartn ˈkaufn?
Ile kosztuje bilet (powrotny) do...?
Wie viel kostet eine (Rück)Fahrkarte nach...?
viː fiːl ˈkɔstət ˈainə (rʏk)ˈfaːɐkartə naːx?
Czy taniej będzie kupić od razu bilet powrotny?
Ist die Hin- und Rückfahrkarte günstiger?
ɪst diː ˈhɪn ʊnt ˈrʏkfaːɐkartə ˈgʏnstɪgɐ?
Dwa bilety do..., proszę.
Zweimal nach..., bitte.
ˈtsvaimaːl naːxˌ ˈbɪtə
Ile kosztuje bilet ulgowy?
Wie viel kostet eine ermäßigte Fahrkarte?
viː fiːl ˈkɔstət ˈainə εɐˈmεːsɪçtə ˈfaːɐkartə?
Czy mogę kupić bilet w pociągu?
Kann ich die Fahrkarte im Zug kaufen?
kan ɪç diː ˈfaːɐkartə ɪm tsuːk ˈkaufn?
Gdzie jest przechowalnia bagażu?
Wo ist die Gepäckaufbewahrung?
voː ɪst diː gəˈpεkaufbəvaːrʊŋ?
Skąd odjeżdża pociąg do...?
Wo fährt der Zug nach... ab?
voː fεːɐt deːɐ tsuːk naːx... ap?
Czy nasz pociąg przyjedzie punktualnie?
Kommt unser Zug pünktlich?
kɔmt ˈʊnzɐ tsuːk ˈpʏŋktlɪç?
Gdzie jest peron trzeci/ósmy/dziesiąty?
Wo ist der Bahnsteig drei/acht/zehn?
voː ɪst deːɐ ˈbaːnʃtaik drai/axt/tseːn?
Czy może mi pan(i) pomóc otworzyć drzwi?
Können Sie mir bitte helfen, die Tür zu öffnen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈhεlfnˌ diː tyːɐ tsuː ˈœfnən?
Czy może mi pan(i) pomóc z walizką?
Können Sie mir bitte mit dem Koffer nach oben helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə mɪt deːm ˈkɔfɐ naːx ˈoːbn ˈhεlfn?

Połączenia

Verbindung
Jakie jest najszybsze/najtańsze połączenie do...?
Welche ist die schnellste/günstigste Verbindung nach...?
ˈvεlçə ɪst diː ˈʃnεlstə/ˈgʏnstɪçstə fεɐˈbɪndʊŋ naːx?
Spóźniłem się na moje połączenie.
Ich habe meine Verbindung verpasst.
ɪç ˈhaːbə ˈmainə fεɐˈbɪndʊŋ fεɐˈpast
Kiedy jest następny pociąg do...?
Wann fährt der nächste Zug nach...?
van fεːɐt deːɐ ˈnεːçstə tsuːk naːx?
Jak długo trwa podróż?
Wie lange dauert die Fahrt?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt diː faːɐt?
Czy ten pociąg zatrzymuje się w...?
Hält der Zug in...?
hεːlt deːɐ tsuːk ɪn?
Czy muszę się przesiadać?
Muss ich umsteigen?
mʊs ɪç ˈʊmʃtaign?
Z którego peronu odjeżdża pociąg do...?
Von welchem Bahnsteig fährt der Zug nach... ab?
fɔn ˈvεlçəm ˈbaːnʃtaik fεːɐt deːɐ tsuːk naːx... ap?
Czy może mi pan(i) znaleźć połączenie z...?
Könnten Sie für mich bitte den Anschluss von... finden?
ˈkœntn ziː fyːɐ mɪç ˈbɪtə deːn ˈanʃlʊs fɔn... ˈfɪndn?
Jak długo muszę czekać na połączenie?
Wie lange muss ich auf den Anschluss warten?
viː ˈlaŋə mʊs ɪç auf deːn ˈanʃlʊs ˈvartn?
O której godzinie pociąg powinien być w...?
Wann soll der Zug in... ankommen?
van zɔl deːɐ tsuːk ɪn... ˈankɔmən?

Przy kasie

An der Kasse
Poproszę bilet do...
Eine Fahrkarte nach..., bitte.
ˈainə ˈfaːɐkartə naːxˌ ˈbɪtə
Poproszę dwa bilety powrotne/w jedną stronę do...
Zweimal Rückfahrkarte/Hinfahrt nach...
ˈtsvaimaːl ˈrʏkfaːɐkartə/ˈhɪnfaːɐt naːx
Bilet na drugą/pierwszą klasę.
Eine Fahrkarte zweiter/erster Klasse.
ˈainə ˈfaːɐkartə ˈtsvaitɐ/ˈeːɐstɐ ˈklasə
Ile kosztuje bilet w jedną stronę do...?
Wie viel kostet die einfache Fahrkarte nach...?
viː fiːl ˈkɔstət diː ˈainfaxə ˈfaːɐkartə naːx?
Czy są jakieś zniżki dla dzieci/seniorów?
Gibt es eine Kinderermäßigung/Seniorenermäßigung?
gipt εs ˈainə ˈkɪndɐ|εɐmεːsɪgʊŋ/zeˈnioːrən|εɐmεːsɪgʊŋ?
Poproszę jeden bilet dla dziecka.
Eine Kinderfahrkarte bitte.
ˈainə ˈkɪndɐfaːɐkartə ˈbɪtə
Chciałbym zarezerwować miejscówkę.
Ich möchte eine Platzkarte reservieren.
ɪç ˈmœçtə ˈainə ˈplatskartə rezεrˈviːrən
Czy mogę prosić o miejsce przy oknie?
Könnte ich einen Fensterplatz bekommen?
ˈkœntə ɪç ˈainən ˈfεnstɐplats bəˈkɔmən?
Poproszę o przedział dla niepalących.
Nichtraucher bitte.
ˈnɪçtrauxɐ ˈbɪtə
Czy jest wagon sypialny?
Gibt es dort einen Schlafwagen?
gipt εs dɔrt ˈainən ˈʃlaːfvaːgn?

W pociągu

Im Zug
Czy to jest pociąg do...?
Ist das der Zug nach...?
ɪst das deːɐ tsuːk naːx?
Szukam konduktora.
Ich suche den Schaffner.
ɪç ˈzuːxə deːn ˈʃafnɐ
Dokąd jedzie ten pociąg?
Wohin fährt dieser Zug?
voˈhin fεːɐt ˈdiːzɐ tsuːk?
Ile trwa postój pociągu?
Wie lange hält der Zug hier?
viː ˈlaŋə hεːlt deːɐ tsuːk hiːɐ?
Chciałbym kupić bilet.
Ich möchte eine Fahrkarte kaufen.
ɪç ˈmœçtə ˈainə ˈfaːɐkartə ˈkaufn
Czy może mi pan(i) wskazać moje miejsce?
Können Sie mir bitte meinen Platz zeigen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈmainən plats ˈtsaign?
Gdzie jest wagon restauracyjny?
Wo ist der Speisewagen?
voː ɪst deːɐ ˈʃpaizəvaːgn?
Nie mogę otworzyć okna.
Ich kann das Fenster nicht öffnen.
ɪç kan das ˈfεnstɐ nɪçt ˈœfnən
Czy moglibyśmy się zamienić miejscami?
Könnten wir unsere Plätze tauschen?
ˈkœntn viːɐ ˈʊnzərə ˈplεtsə ˈtauʃn?
Czy to miejsce jest wolne/zajęte?
Ist dieser Platz frei/besetzt?
ɪst ˈdiːzɐ plats frai/bəˈzεtst?
Czy mogę tu usiąść?
Kann ich mich hier hinsetzen?
kan ɪç mɪç hiːɐ ˈhɪnzεtsn?
Przepraszam, to moje miejsce.
Entschuldigen Sie, das ist mein Platz.
εntˈʃʊldɪgn ziːˌ das ɪst main plats
Czy może mi pan(i) pokazać swoją miejscówkę?
Kann ich Ihre Platzkarte sehen?
kan ɪç ˈiːrə ˈplatskartə ˈzeːən?
O której będziemy w...?
Wann kommen wir nach...?
van ˈkɔmən viːɐ naːx?
Czy może mi pan(i) powiedzieć, jak już będziemy na miejscu?
Können Sie mir Bescheid sagen, wenn wir da sind?
ˈkœnən ziː miːɐ bəˈʃait ˈzaːgnˌ vεn viːɐ daː zɪnt?
Gdzie jesteśmy? Co to za stacja?
Wo sind wir? Wie heißt die Haltestelle?
voː zɪnt viːɐ? viː haist diː ˈhaltəʃtεlə?
Jaka jest następna stacja?
Was ist die nächste Haltestelle?
vas ɪst diː ˈnεːçstə ˈhaltəʃtεlə?
Wysiadamy na następnej stacji.
An der nächsten Haltestelle steigen wir aus.
an deːɐ ˈnεːçstn ˈhaltəʃtεlə ˈʃtaign viːɐ aus
Przegapiłem swoją stację.
Ich habe es nicht geschafft auszusteigen.
ɪç ˈhaːbə εs nɪçt gəˈʃaft ˈaustsuʃtaign
Pociąg kończy bieg.
Der Zug endet hier.
deːɐ tsuːk ˈεndət hiːɐ
Pociąg się spóźnia.
Der Zug hat Verspätung.
deːɐ tsuːk hat fεɐˈʃpεːtʊŋ