W klubie fitness

W klubie fitness

Im Fitnesscenter
Mam ochotę pójść na siłownię.
Ich möchte ins Fitnesscenter gehen.
ɪç ˈmœçtə ɪns ˈfɪtnεssεntɐ ˈgeːən
Gdzie jest tutaj siłownia?
Wo kann man hier trainieren?
voː kan man hiːɐ trεˈniːrən?
Czy mają państwo jakieś przyrządy do ćwiczenia mięśni?
Haben Sie Fitnessgeräte hier?
ˈhaːbn ziː ˈfɪtnεsgərεːtə hiːɐ?
Czy ćwiczy pan(i) regularnie?
Trainieren Sie regelmäßig?
trεˈniːrən ziː ˈreːglmεːsɪç?
Trenuję około trzech razy w tygodniu.
Ich trainiere etwa dreimal in der Woche.
ɪç trεˈniːrə ˈεtva ˈdraimaːl ɪn deːɐ ˈvɔxə
Próbuję zwiększyć masę mięśniową.
Ich bemühe mich, Muskelmasse aufzubauen.
ɪç bəˈmyːə mɪçˌ ˈmʊsklmasə ˈauftsubauən
Zacznijmy od ćwiczeń rozciągających.
Wir können uns mit Stretching aufwärmen.
viːɐ ˈkœnən ʊns mɪt ˈstrεtʃɪŋ ˈaufvεrmən
Czy może mi pan(i) pokazać ćwiczenia na nogi?
Können Sie mir einige Beinübungen zeigen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈainɪgə ˈbain|yːbʊŋən ˈtsaign?
Chciałbym wzmocnić ramiona.
Ich möchte meine Schultern ein bisschen stärken.
ɪç ˈmœçtə ˈmainə ˈʃʊltɐn ain ˈbɪsçən ˈʃtεrkn
Jakie są najlepsze ćwiczenia na mięśnie brzucha?
Welche sind die besten Bauchübungen?
ˈvεlçə zɪnt diː ˈbεstn ˈbaux|yːbʊŋən?
Czy mogę pobiegać na tej bieżni?
Kann ich das Laufband benutzen?
kan ɪç das ˈlaufbant bəˈnʊtsn?
Czy mógłbym pożyczyć pański pas (do podnoszenia ciężarów)?
Könnte ich Ihren Gürtel leihen?
ˈkœntə ɪç ˈiːrən ˈgʏrtl ˈlaiən?
Czy mogę wziąć na chwilę tę ławkę/te hantle?
Darf ich kurz diese Bank/Hantel haben?
darf ɪç kʊrts ˈdiːzə baŋk/ˈhantl ˈhaːbn?
Ile waży ten hantel?
Wie viel wiegt die Hantel?
viː fiːl viːkt diː ˈhantl?
Ile powtórzeń/serii mam wykonać?
Wie viel Wiederholungen/Serien soll ich machen?
viː fiːl viːdɐˈhoːlʊŋən/ˈzeːriən zɔl ɪç ˈmaxn?
Zazwyczaj robię 3 serie po 10 powtórzeń.
Gewöhnlich mache ich 3 Serien mit 10 Wiederholungen.
gəˈvøːnlɪç ˈmaxə ɪç drai ˈzeːriən mɪt tseːn viːdɐˈhoːlʊŋən
Spróbuję czegoś lżejszego/cięższego.
Ich versuche etwas Leichteres/Schwierigeres.
ɪç fεɐˈzuːxə ˈεtvas ˈlaiçtərəs/ˈʃviːrɪgərəs
Ile brzuszków/półbrzuszków powinienem zrobić?
Wie viele Aufrichter/Bauchpressen sollte ich machen?
viː ˈfiːlə ˈaufrɪçtɐ/ˈbauxprεsn ˈzɔltə ɪç ˈmaxn?
Ile razy podciągniesz się na drążku?
Wie viele Klimmzüge schaffst du?
viː ˈfiːlə ˈklɪmtsyːgə ʃafst duː?
Zrobisz 30 pompek?
Schaffst du 30 Liegestütze?
ʃafst duː ˈdraisɪç ˈliːgəʃtʏtsə?
Czy możesz mnie asekurować?
Kannst du mir beim Bankdrücken helfen?
kanst duː miːɐ baim ˈbaŋkdrʏkn ˈhεlfn?
Które mięśnie pracują w trakcie wykonywania tego ćwiczenia?
Welche Muskel trainiert diese Übung?
ˈvεlçə ˈmʊskl trεˈniːɐt ˈdiːzə ˈyːbʊŋ?
Kiedy mam wziąć oddech?
Wann soll ich einatmen?
van zɔl ɪç ˈain|aːtmən?
Już więcej nie mogę.
Ich kann nicht mehr.
ɪç kan nɪçt meːɐ
Wszystko mnie boli.
Mir tut alles weh.
miːɐ tuːt ˈaləs veː
Czy mogę tutaj kupić napój izotoniczny?
Kann ich hier ein Fitnessgetränk kaufen?
kan ɪç hiːɐ ain ˈfɪtnεsgətrεŋk ˈkaufn?
Gdzie tu są prysznice?
Wo gibt es hier Duschen?
voː gipt εs hiːɐ ˈduːʃn?