Nagłe wypadki

Nagłe wypadki

Notsituationen
Pomocy!, Ratunku!
Hilfe!
ˈhɪlfə!
Pali się!
Feuer!
ˈfɔyɐ!
Złodziej!
Dieb!
diːp!
Uwaga!
Vorsicht!
ˈfoːɐzɪçt!
Proszę iść po pomoc/kogoś!
Holen Sie Hilfe!
ˈhoːlən ziː ˈhɪlfə!
Może mi/nam pan(i) pomóc?
Können Sie mir/uns helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ/ʊns ˈhεlfn?
To nagły wypadek!
Es ist sehr dringend!
εs ɪst zeːɐ ˈdrɪŋənt!
Zostałem okradziony.
Ich wurde bestohlen.
ɪç ˈvʊrdə bəˈʃtoːlən
Zostałem napadnięty.
Ich wurde überfallen.
ɪç ˈvʊrdə yːbɐˈfalən
Zostałam zgwałcona.
Ich wurde vergewaltigt.
ɪç ˈvʊrdə fεɐgəˈvaltɪçt
Okradziono nasz pokój.
Unser Zimmer wurde ausgeraubt.
ˈʊnzɐ ˈtsɪmɐ ˈvʊrdə ˈausgəraupt
Co mam robić?
Was soll ich tun?
vas zɔl ɪç tuːn?
Proszę wezwać policję/pogotowie.
Rufen Sie die Polizei/den Notdienst.
ˈruːfn ziː diː poliˈtsai/deːn ˈnoːtdiːnst
Może się pan(i) zatrzymać? (do kierowcy)
Können Sie bitte anhalten?
ˈkœnən ziː ˈbɪtə ˈanhaltn?
Nie czuję się dobrze.
Ich fühle mich nicht gut.
ɪç ˈfyːlə mɪç nɪçt guːt
Muszę zażyć moje lekarstwa.
Ich brauche meine Medikamente.
ɪç ˈbrauxə ˈmainə medikaˈmεntə
Boli mnie.
Ich habe Schmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈʃmεrtsn
Muszę się położyć/odpocząć.
Ich muss mich hinlegen/ausruhen.
ɪç mʊs mɪç ˈhɪnleːgn/ˈausruːən
Miałem wypadek.
Ich hatte einen Unfall.
ɪç ˈhatə ˈainən ˈʊnfal
Ukradziono mi paszport/wszystkie pieniądze.
Mein Pass/ganzes Geld wurde gestohlen.
main pas/ˈgantsəs gεlt ˈvʊrdə gəˈʃtoːlən
Nie mam pieniędzy!
Ich habe kein Geld!
ɪç ˈhaːbə kain gεlt!
Nie mam ubezpieczenia turystycznego.
Ich habe keine Reiseversicherung.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə ˈraizəfεɐzɪçərʊŋ
Zginęła moja walizka.
Mein Koffer ist verschwunden.
main ˈkɔfɐ ɪst fεɐˈʃvʊndn
Zaginęło nasze dziecko.
Unser Kind ist verschwunden.
ˈʊnzɐ kɪnt ɪst fεɐˈʃvʊndn
Zgubiłem kluczyki (do samochodu).
Ich habe meine Autoschlüssel verloren.
ɪç ˈhaːbə ˈmainə ˈautoʃlʏsl fεɐˈloːrən
Zatrzasnąłem drzwi z kluczem w środku.
Ich habe mich ausgesperrt.
ɪç ˈhaːbə mɪç ˈausgəʃpεrt
Potrzebuję zadzwonić.
Ich muss telefonieren.
ɪç mʊs teləfoˈniːrən
Mam rozładowany telefon.
Mein Handy-Akku ist leer.
main ˈhεndi|aku ɪst leːɐ
Czy mogę skorzystać z pana/pani telefonu?
Darf ich Ihr Telefon benutzen?
darf ɪç iːɐ teleˈfoːn bəˈnʊtsn?
Gdzie jest toaleta?
Wo sind (hier) die Toiletten?
voː zɪnt (hiːɐ) diː toaˈlεtn?
W toalecie nie ma papieru toaletowego.
Auf der Toilette fehlt Toilettenpapier.
auf deːɐ toaˈlεtə feːlt toaˈlεtnpapiːɐ
Gdzie jest najbliższy komisariat policji/szpital?
Wo ist die nächste Polizeistation/ das nächste Krankenhaus?
voː ɪst diː ˈnεːçstə poliˈtsaiʃtatsioːn/ das ˈnεːçstə ˈkraŋknhaus?
Jak dojść do polskiej ambasady?
Wie kommen wir zu der polnischen Botschaft?
viː ˈkɔmən viːɐ tsuː deːɐ ˈpɔlnɪʃn ˈboːtʃaft?
Chcę zadzwonić do polskiej ambasady.
Ich möchte die polnische Botschaft anrufen.
ɪç ˈmœçtə diː ˈpɔlnɪʃə ˈboːtʃaft ˈanruːfn
Jestem cudzoziemcem.
Ich bin ein Ausländer.
ɪç bɪn ain ˈauslεndɐ
Nie rozumiem pana/pani.
Ich verstehe Sie nicht.
ɪç fεɐˈʃteːə ziː nɪçt
Żądam tłumacza.
Ich verlange einen Dolmetscher.
ɪç fεɐˈlaŋə ˈainən ˈdɔlmεtʃɐ
Nie zrobiłem nic niezgodnego z prawem.
Ich habe nichts Ungesetzliches getan.
ɪç ˈhaːbə nɪçts ˈʊngəzεtslɪçəs gəˈtaːn
Nie wiedziałem o tym.
Das habe ich nicht gewusst.
das ˈhaːbə ɪç nɪçt gəˈvʊst
Nie ma pan(i) do tego prawa.
Dazu haben Sie kein Recht.
daˈtsuː ˈhaːbn ziː kain rεçt
Na jak długo zostanę zatrzymany?
Wie lange wollen Sie mich hier festhalten?
viː ˈlaŋə ˈvɔlən ziː mɪç hiːɐ ˈfεsthaltn?
Proszę zawiadomić moich krewnych.
Benachrichtigen Sie bitte meine Angehörigen.
bəˈnaːxrɪçtɪgn ziː ˈbɪtə ˈmainə ˈangəhøːrɪgn
Nie znam okolicy.
Ich kenne mich hier nicht aus.
ɪç ˈkεnə mɪç hiːɐ nɪçt aus
Zgubiłem się.
Ich habe mich verlaufen.
ɪç ˈhaːbə mɪç fεɐˈlaufn
Nie wiem, gdzie jestem.
Ich weiß nicht, wo ich bin.
ɪç vais nɪçtˌ voː ɪç bɪn
Jestem głodny/Chce mi się pić.
Ich habe Hunger/Durst.
ɪç ˈhaːbə ˈhʊŋɐ/dʊrst
Jest mi zimno/gorąco.
Mir ist kalt/heiß.
miːɐ ɪst kalt/hais
Nie wiem, jak to działa.
Ich weiß nicht, wie das funktioniert.
ɪç vais nɪçtˌ viː das fʊŋktsioˈniːɐt
Czy mogę to pożyczyć?
Kann ich es mir leihen?
kan ɪç εs miːɐ ˈlaiən?
Może mi to pan(i) zwrócić?
Können Sie es mir zurückgeben?
ˈkœnən ziː εs miːɐ tsuˈrʏkgeːbn?
Możemy tutaj przenocować?
Können wir hier übernachten?
ˈkœnən viːɐ hiːɐ yːbɐˈnaxtn?
Proszę mnie/nas zostawić w spokoju, albo zadzwonię na policję.
Lassen Sie mich/uns in Ruhe, oder ich rufe die Polizei.
ˈlasn ziː mɪç/ʊns ɪn ˈruːəˌ ˈoːdɐ ɪç ˈruːfə diː poliˈtsai
Nie chcę żadnych problemów.
Ich will keine Probleme.
ɪç vɪl ˈkainə proˈbleːmə
Mam lęk wysokości.
Ich habe Höhenangst.
ɪç ˈhaːbə ˈhøːən|aŋst
Złożę skargę.
Ich werde mich beschweren.
ɪç ˈveːɐdə mɪç bəˈʃveːrən
Do kogo powinienem się zwrócić?
An wen soll ich mich wenden?
an veːn zɔl ɪç mɪç ˈvεndn?