Pytania o drogę

Pytania o drogę

Fragen nach dem Weg
Gdzie to jest?
Wo ist es?
voː ɪst εs?
Jak się tam dostanę?
Wie komme ich dorthin?
viː ˈkɔmə ɪç ˈdɔrthɪn?
Muszę się dostać do...
Ich muss zu... kommen.
ɪç mʊs tsuː... ˈkɔmən
Przepraszam, gdzie jest (najbliższy)...?
Entschuldigen Sie bitte, wo ist hier (der nächste)...?
εntˈʃʊldɪgn ziː ˈbɪtəˌ voː ɪst hiːɐ (deːɐ ˈnεːçstə)paradɔnˈtoːzə
Czy to właściwa droga do...?
Fahren wir richtig nach...?
ˈfaːrən viːɐ ˈrɪçtɪç naːx?
To powinno być gdzieś tu.
Es muss irgendwo hier sein.
εs mʊs ˈɪrgntvoː hiːɐ zain
Jak daleko stąd to jest?
Wie weit ist es von hier?
viː vait ɪst εs fɔn hiːɐ?
Czy to daleko stąd?
Ist es weit von hier?
ɪst εs vait fɔn hiːɐ?
Czy może mi pan(i) wskazać drogę do...?
Können Sie mir den Weg nach... zeigen?
ˈkœnən ziː miːɐ deːn veːk naːx... ˈtsaign?
Czy może mi to pan(i) pokazać na mapie?
Können Sie es mir auf der Karte zeigen?
ˈkœnən ziː εs miːɐ auf deːɐ ˈkartə ˈtsaign?
Czy można tam dojechać samochodem?
Kommt man mit dem Auto hin?
kɔmt man mɪt deːm ˈauto hɪn?
Ile czasu to zajmie na piechotę?
Wie weit ist es zu Fuß?
viː vait ɪst εs tsuː fuːs?
Czy można się tam dostać jakąś inną drogą?
Kann man dorthin auf einem anderen Weg kommen?
kan man ˈdɔrthɪn auf ˈainəm ˈandərən veːk ˈkɔmən?
Jak nazywa się ta ulica?
Wie heißt diese Straße?
viː haist ˈdiːzə ˈʃtraːsə?
Czy może mi pan(i) pokazać na mapie, gdzie jesteśmy?
Können Sie mir auf der Karte zeigen, wo wir jetzt sind?
ˈkœnən ziː miːɐ auf deːɐ ˈkartə ˈtsaignˌ voː viːɐ jεtst zɪnt?
Gdzie jest najbliższy przystanek/najbliższa stacja?
Wo ist die nächste Haltestelle?
voː ɪst diː ˈnεːçstə ˈhaltəʃtεlə?
Gdzie mamy wysiąść?
Wo steigen wir aus?
voː ˈʃtaign viːɐ aus?
Jak nazywa się przystanek, na którym powinienem wysiąść?
Wie heißt die Haltestelle, an der ich aussteigen soll?
viː haist diː ˈhaltəʃtεləˌ an deːɐ ɪç ˈausʃtaign zɔl?
Czy może mi pan(i) powiedzieć, kiedy/gdzie wysiąść?
Können Sie mir sagen, wann/wo ich aussteigen soll?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈzaːgnˌ van/voː ɪç ˈausʃtaign zɔl?
Ile jeszcze przystanków?
Wie viele Haltestellen sind es noch?
viː ˈfiːlə ˈhaltəʃtεlən zɪnt εs nɔx?
Pojedzie pan(i) cztery przystanki...
Sie fahren vier Stationen...
ziː ˈfaːrən fiːɐ ʃtaˈtsioːnən
Gdzie powinienem się przesiąść?
Wo soll ich umsteigen?
voː zɔl ɪç ˈʊmʃtaign?
Ile czasu zajmuje droga do...?
Wie lange dauert die Fahrt nach...?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt diː faːɐt naːx?