Liczebniki

Liczebniki

Numbers

Liczebniki główne

Cardinal numbers
zero
zero, nought
ˈzɪərəʊˌ nɔːt
jeden m, jedna f
one
wʌn
dwa m, dwie f
two
tuː
trzy
three
θriː
cztery
four
fɔː
pięć
five
faɪv
sześć
six
sɪks
siedem
seven
ˈsεvn
osiem
eight
eɪt
dziewięć
nine
naɪn
dziesięć
ten
tεn
jedenaście
eleven
ɪˈlεvn
dwanaście
twelve
twεlv
trzynaście
thirteen
ˌθɜːˈtiːn
czternaście
fourteen
ˌfɔːˈtiːn
piętnaście
fifteen
ˌfɪfˈtiːn
szesnaście
sixteen
ˌsɪksˈtiːn
siedemnaście
seventeen
ˌsεvnˈtiːn
osiemnaście
eighteen
ˌeɪˈtiːn
dziewiętnaście
nineteen
ˌnaɪnˈtiːn
dwadzieścia
twenty
ˈtwεntɪ
dwadzieścia jeden
twenty-one
ˈtwεntɪwʌn
dwadzieścia dwa
twenty-two
ˈtwεntɪtuː
trzydzieści
thirty
ˈθɜːtɪ
czterdzieści
forty
ˈfɔːtɪ
pięćdziesiąt
fifty
ˈfɪftɪ
sześćdziesiąt
sixty
ˈsɪkstɪ
siedemdziesiąt
seventy
ˈsεvntɪ
osiemdziesiąt
eighty
ˈeɪtɪ
dziewięćdziesiąt
ninety
ˈnaɪntɪ
sto
a/one hundred
ə/wʌn ˈhʌndrəd
sto dwadzieścia
hundred (and) twenty
ˈhʌndrəd (ænd) ˈtwεntɪ
dwieście
two hundred
tuː ˈhʌndrəd
tysiąc
a/one thousand
ə/wʌn ˈθaʊzənd
dwa tysiące
two thousand
tuː ˈθaʊzənd
tysiąc pięćset osiemdziesiąt trzy
fifteen hundred (and) eighty three
ˌfɪfˈtiːn ˈhʌndrəd (ænd) ˈeɪtɪ θriː
milion
a/one million
ə/wʌn ˈmɪljən

Liczebniki porządkowe

Ordinal numbers
pierwszy
first
fɜːst
drugi
second
ˈsεkənd
trzeci
third
θɜːd
czwarty
fourth
fɔːθ
piąty
fifth
fɪfθ
szósty
sixth
sɪksθ
siódmy
seventh
ˈsεvnθ
ósmy
eighth
eɪtθ
dziewiąty
ninth
naɪnθ
dziesiąty
tenth
tεnθ
jedenasty
eleventh
ɪˈlεvnθ
dwunasty
twelfth
twεlfθ
dwudziesty
twentieth
ˈtwεntɪəθ
trzydziesty
thirtieth
ˈθɜːtɪəθ
setny
hundredth
ˈhʌndrədθ

Ułamki

Fractions
pół
a half
ə hɑːf
jeden i pół
one and a half
wʌn ænd ə hɑːf
jedna trzecia
a third
ə θɜːd
dwie trzecie
two thirds
tuː θɜːdz
jedna czwarta
a quarter, (AmE) a fourth
ə ˈkwɔːtəˌ ə fɔːθ
trzy czwarte
three quarters
θriː ˈkwɔːtəz
jedna piąta
a fifth
ə fɪfθ
jedna szósta
a sixth
ə sɪksθ
jedna siódma
a seventh
ə ˈsεvnθ
jedna ósma
an eighth
ən eɪtθ
jedna dziewiąta
a ninth
ə naɪnθ
jedna dziesiąta
a tenth
ə tεnθ
jedna setna
one hundredth
wʌn ˈhʌndrədθ