Wieczorny spektakl

Wieczorny spektakl

Evening performance
Może poszlibyśmy na koncert?
What about going to a concert?
wɒt əˈbaʊt ˈgəʊɪŋ tə ə ˈkɒnsɜːt?
Wolałbym pójść do kina.
I'd rather go to the cinema/(AmE) movies.
aɪd ˈrɑːðə gəʊ tə ðə ˈsɪnɪmə/ˈmuːvɪz
Co grają?
What's on?
wɒts ɒn?
O czym to jest?
What is it about?
wɒt ɪz ɪt əˈbaʊt?
Kto jest reżyserem?
Who's the director?
huːz ðə dɪˈrεktə?
Kto gra główną rolę?
Who is starring?
huː ɪz stɑːrɪŋ?
Gdzie mogę kupić bilety?
Where can I get tickets?
wεə kən aɪ gεt ˈtɪkɪts?
O której to się zaczyna?
What time does it start?
wɒt taɪm dʌz ɪt stɑːt?
Jak długo trwa przedstawienie/film?
How long is the performance/film?
haʊ lɒŋ ɪz ðə pəˈfɔːməns/fɪlm?
Czy może pan(i) zdobyć dla nas bilety na jutrzejszy wieczór?
Can you get us tickets for tomorrow night?
kən juː gεt əs ˈtɪkɪts fə təˈmɒrəʊ naɪt?
Dwa miejsca pośrodku.
I'd like two seats in the middle.
aɪd laɪk tuː siːts ɪn ðə ˈmɪdl
Wyprzedane.
It is sold out.
ɪt ɪz səʊld aʊt
Przepraszam, gdzie jest szatnia/są toalety?
Where is the cloakroom/toilet, please?
wεə ɪz ðə ˈkləʊkˌruːm/ˈtɔɪlɪtˌ pliːz?
Czy możemy jeszcze wejść?
Can we still enter?
kən wiː stɪl ˈεntə?
Gdzie są nasze miejsca?
Where are our seats?
wεə ɑː aʊə siːts?
Proszę wybaczyć, ale te miejsca są nasze.
Excuse me, these are our seats.
ɪkˈskjuːz miːˌ ðiːz ɑː aʊə siːts
Jak wam się podobało?
How did you like it?
haʊ dɪd juː laɪk ɪt?
Bardzo mi się podobało.
I liked it a lot.
aɪ laɪkt ɪt ə lɒt
Szczerze mówiąc, niezbyt mi się podobało.
To be honest, I didn't enjoy it very much.
tə biː ˈɒnɪstˌ aɪ ˈdɪdnt ɪnˈdʒɔɪ ɪt ˈvεrɪ mʌtʃ
To było całkiem ciekawe.
It was quite interesting.
ɪt wɒz kwaɪt ˈɪntrɪstɪŋ
Gdzie pójdziemy jutro wieczorem?
Where shall we go tomorrow evening?
wεə ʃæl wiː gəʊ təˈmɒrəʊ ˈiːvnɪŋ?
Może poszlibyśmy na drinka?
Would you like to go for a drink?
wʊd juː laɪk tə gəʊ fɔː ə drɪŋk?
opłata za wstęp
admission (fee)
ədˈmɪʃən (fiː)
opłata za wstęp dla dorosłych
admission for adults
ədˈmɪʃən fɔː ˈædʌlts
zniżka
reduced admission
rɪˈdjuːst ədˈmɪʃən
zniżka dla studentów/dzieci/grup
discount for students/children/groups
ˈdɪskaʊnt fə ˈstjuːdnts/ˈtʃɪldrən/gruːps
wyprzedane
sold out
səʊld aʊt
wstęp wolny
admission free
ədˈmɪʃən friː
premiera
first night
fɜːst naɪt
ostatnie przedstawienie
closing night
ˈkləʊzɪŋ naɪt
spektakl popołudniowy
matinee
ˈmætɪˌneɪ
teatr
theater
ˈθɪətə
teatr lalek
puppet theatre
ˈpʌpɪt ˈθɪətə
sztuka teatralna
drama
ˈdrɑːmə
komedia
comedy
ˈkɒmɪdɪ
tragedia
tragedy
ˈtrædʒɪdɪ
operetka
operetta
ˌɒpəˈrεtə
musical
musical
ˈmjuːzɪkl
opera
opera
ˈɒpərə
balet
ballet
bæˈleɪ
kino
cinema, (AmE) the movies, movie theater
ˈsɪnɪməˌ ðə ˈmuːvɪzˌ ˈmuːvɪ ˈθɪətə
film przygodowy
adventure film/(AmE) movie
ədˈvεntʃə fɪlm/ˈmuːvɪ
film akcji
action movie
ˈækʃən ˈmuːvɪ
kryminał
crime film/(AmE) movie
kraɪm fɪlm/ˈmuːvɪ
thriller
thriller
ˈθrɪlə
horror
horror film/(AmE) movie
ˈhɒrə fɪlm/ˈmuːvɪ
film wojenny
war film/(AmE) movie
wɔː fɪlm/ˈmuːvɪ
film dokumentalny
documentary
ˌdɒkjʊˈmεntərɪ
komedia
comedy (film)/(AmE) (movie)
ˈkɒmɪdɪ (fɪlm)/(ˈmuːvɪ)
parodia
parody/spoof film/(AmE) movie
ˈpærədɪ/spuːf fɪlm/ˈmuːvɪ
film romantyczny
romance film/(AmE) movie
ˈrəʊmæns fɪlm/ˈmuːvɪ
film rysunkowy
cartoon
kɑːˈtuːn
film dla dzieci
children's film, (AmE) kid's movie
ˈtʃɪldrənz fɪlmˌ kɪdz ˈmuːvɪ