Kemping

Kemping

Camping
Gdzie jest najbliższe pole kempingowe?
Where is the nearest camping site?
wεə ɪz ðə nɪərɪst kæmpɪŋ saɪt?
Czy możemy tu biwakować?
Can we camp here?
kən wiː kæmp hɪə?
Czy możemy tu wjechać z przyczepą kempingową?
Can we enter with a caravan/trailer?
kən wiː ˈεntə wɪθ ə ˈkærəˌvæn/ˈtreɪlə?
Czy są wolne miejsca?
Do you have a vacancy?
dʊ juː hæv ə ˈveɪkənsɪ?
Płaci się od osoby czy od namiotu?
Do I pay per person or for a tent?
dʊ aɪ peɪ pə ˈpɜːsn ɔː fɔː ə tεnt?
Ile wynosi opłata za jedną noc?
How much is it per night?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt pə naɪt?
Ile wynosi dzienna opłata za prąd?
How much is the electricity per day?
haʊ mʌtʃ ɪz ðiː ɪlεkˈtrɪsɪtɪ pə deɪ?
Nie mogę tu zostawić paszportu.
I can't leave my passport here.
aɪ kɑːnt liːv maɪ ˈpɑːspɔːt hɪə
Czy możemy wypożyczyć lodówkę?
Can we rent a fridge here?
kən wiː rεnt ə frɪdʒ hɪə?
Gdzie tu są prysznice/toalety/umywalnie?
Where are the showers/toilets/washrooms here?
wεə ɑː ðə ˈʃaʊəz/ˈtɔɪlɪts/ˈwɒʃˌruːmz hɪə?
Gdzie możemy zaparkować?
Where can we park our car?
wεə kən wiː pɑːk aʊə kɑː?
Gdzie możemy rozbić namiot?
Where can we pitch our tent?
wεə kən wiː pɪtʃ aʊə tεnt?
Czy można tu rozpalić ognisko?
Can we make fire here?
kən wiː meɪk faɪə hɪə?
Gdzie możemy nazbierać drewna na ognisko?
Where can we collect (some) firewood?
wεə kən wiː kəˈlεkt (sʌm) ˈfaɪəˌwʊd?
Czy mogę tu spuścić psa ze smyczy?
Can I let my dog run loose here?
kən aɪ lεt maɪ dɒg rʌn luːs hɪə?
Jak możemy ochronić nasze zapasy przed niedźwiedziami?
How can we protect our food from bears?
haʊ kən wiː prəˈtεkt aʊə fuːd frɒm bεəz?
O której godzinie jest otwierana/zamykana brama?
What time does the main gate open/close?
wɒt taɪm dʌz ðə meɪn geɪt ˈəʊpn/kləʊz?
Chcielibyśmy wypożyczyć łódkę.
We'd like to rent a boat.
wiːd laɪk tə rεnt ə bəʊt
Mogę tutaj wypożyczyć rower?
Can I rent a bike here?
kən aɪ rεnt ə baɪk hɪə?
Jest tu gdzieś automat telefoniczny?
Is there a payphone here?
ɪz ðεə ə ˈpeɪˌfəʊn hɪə?
Można gdzieś tutaj łowić ryby?
Can I angle around here?
kən aɪ ˈæŋgl əˈraʊnd hɪə?
Czy trzeba mieć pozwolenie?
Do I need a permit?
dʊ aɪ niːd ə ˈpɜːmɪt?
Czy wypożyczają państwo namioty/śpiwory?
Do you rent tents/sleeping bags?
dʊ juː rεnt tεnts/sliːpɪŋ bægz?
Będziemy spać pod gołym niebem.
We will sleep in the open.
wiː wɪl sliːp ɪn ðiː ˈəʊpn
Czy możemy zostawić nasze rzeczy w namiocie?
Is it safe to leave our stuff in the tent?
ɪz ɪt seɪf tə liːv aʊə stʌf ɪn ðə tεnt?
Gdzie tu są kontenery na śmieci?
Where are the garbage containers here?
wεə ɑː ðə ˈgɑːbɪdʒ kənˈteɪnəz hɪə?
Czy w okolicy można kupić coś do jedzenia?
Can we buy some food around here?
kən wiː baɪ sʌm fuːd əˈraʊnd hɪə?
Czy gdzieś w okolicy można coś zjeść/pójść na piwo?
Is there a place to eat/to have a beer around here?
ɪz ðεə ə pleɪs tə iːt/tə hæv ə bɪə əˈraʊnd hɪə?
umywalnia
washroom, shower room
ˈwɒʃˌruːmˌ ˈʃaʊə ruːm
woda pitna
drinking/potable water
drɪŋkɪŋ/ˈpəʊtəbl ˈwɔːtə
woda niezdatna do picia
service water, non-potable water
ˈsɜːvɪs ˈwɔːtəˌ nɒnˈpəʊtəbl ˈwɔːtə
toaleta, ubikacja
toilet, lavatory, (AmE) bathroom
ˈtɔɪlɪtˌ ˈlævətrɪˌ ˈbɑːθˌruːm
przyczepa kempingowa
camper van, RV, motor home
ˈkæmpə vænˌˌɑːˈviːˌ ˈməʊtə həʊm
namiot
tent
tεnt
śledzie (do namiotu)
tent pegs
tεnt pεgz
maszty (do namiotu)
tent poles
tεnt pəʊlz
płachta namiotowa
canvas, tarpaulin
ˈkænvəsˌ tɑːˈpɔːlɪn
tropik
flysheet
ˈflaɪˌʃiːt
moskitiera
mosquito net
məˈskiːtəʊ nεt
śpiwór
sleeping bag
sliːpɪŋ bæg
karimata
camping mat
kæmpɪŋ mæt
ognisko
campfire
ˈkæmpˌfaɪə
palenisko
fire ring
faɪə rɪŋ
drewno
wood
wʊd
zapałki
matches
mætʃɪz
zapalniczka
lighter
ˈlaɪtə
kuchenka turystyczna, prymus
Primus stove
ˈpraɪməs stəʊv
siekier(k)a
hatchet
ˈhætʃɪt
scyzoryk, nóż kieszonkowy
pocket knife, clasp knife
ˈpɒkɪt naɪfˌ klɑːsp naɪf
otwieracz do konserw
can opener
kən ˈəʊpənə
menażka
mess tin
mεs tɪn
plecak (turystyczny)
backpack, rucksack
ˈbækˌpækˌ ˈrʌkˌsæk