Szukanie pracy

Szukanie pracy

Looking for a job
Szukam pracy.
I'm looking for a job.
aɪm lʊkɪŋ fɔː ə dʒɒb
Od czterech miesięcy jestem bezrobotny.
I've been jobless for four months.
aɪv bɪn ˈdʒɒblɪs fə fɔː mʌnθs
Piszę/dzwonię w odpowiedzi na państwa ogłoszenie...
I'm replying to your advert...
aɪm rɪˈplaɪɪŋ tə jɔː ˈædvɜːt
Znalazłem ogłoszenie w internecie/w gazecie.
I found an ad on the Internet/in the paper.
aɪ faʊnd ən æd ɒn ðiː ˈɪntəˌnεt/ɪn ðə ˈpeɪpə
Kiedy może pan(i) przyjść na rozmowę kwalifikacyjną?
When can you come for an interview?
wεn kən juː kʌm fɔː ən ˈɪntəˌvjuː?
Jestem zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
I am invited for an interview.
aɪ əm ɪnˈvaɪtɪd fɔː ən ˈɪntəˌvjuː
Szukamy wykwalifikowanych pracowników...
We are looking for qualified/skilled workers...
wiː ɑː lʊkɪŋ fə ˈkwɒlɪˌfaɪd/skɪld ˈwɜːkəz
Będzie potrzebne szkolenie.
Initial training will be necessary.
ɪˈnɪʃəl ˈtreɪnɪŋ wɪl biː ˈnεsəsərɪ
Jestem wykwalifikowanym kucharzem.
I'm a trained cook.
aɪm ə treɪnd kʊk
Pracowałem jako...
I worked as..., I was employed as...
aɪ wɜːkt əzˌ aɪ wɒz ɪmˈplɔɪd əz
Pracowałem jako kelner przez trzy lata.
I worked as a waiter for three years.
aɪ wɜːkt əz ə ˈweɪtə fə θriː jɪəz
Mam długoletnią praktykę w dziedzinie...
I have extensive experience in the field of...
aɪ hæv ɪkˈstεnsɪv ɪkˈspɪərɪəns ɪn ðə fiːld əv
Jakie są warunki pracy?
What are the working conditions?
wɒt ɑː ðə ˈwɜːkɪŋ kənˈdɪʃənz?
Jakiej pensji mogę oczekiwać na początku?
What starting salary can I expect?
wɒt stɑːtɪŋ ˈsælərɪ kən aɪ ɪkˈspεkt?
Kiedy może pan(i) zacząć?
When can you start?
wεn kən juː stɑːt?
Czy potrzebuję pozwolenia na pracę?
Do I need a work permit?
dʊ aɪ niːd ə wɜːk ˈpɜːmɪt?
Czy ma pan(i) pozwolenie na pobyt?
Do you have a residence permit?
dʊ juː hæv ə ˈrεzɪdəns ˈpɜːmɪt?
Czy ma pan(i) wizę pracowniczą?
Do you have a working visa?
dʊ juː hæv ə ˈwɜːkɪŋ ˈviːzə?
Proszę wypełnić ten formularz (według wzoru).
Complete the (application) form (as shown).
kəmˈpliːt ðiː (ˌæplɪˈkeɪʃən) fɔːm (əz ʃəʊn)
Zaproponowano mi pracę...
I was offered a job...
aɪ wɒz ˈɒfəd ə dʒɒb
Jestem na trzymiesięcznym okresie próbnym.
I am on a three-month trial.
aɪ əm ɒn ə θriːmʌnθ ˈtraɪəl
urząd pracy
employment office
ɪmˈplɔɪmənt ˈɒfɪs
zarejestrować się w urzędzie pracy
register with the employment office, (BrE) sign on
ˈrεdʒɪstə wɪθ ðiː ɪmˈplɔɪmənt ˈɒfɪsˌ saɪn ɒn
agencja pracy
employment agency
ɪmˈplɔɪmənt ˈeɪdʒənsɪ
agencja rekrutacyjna
recruitment agency
rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsɪ
oferta pracy
(job) vacancies
(dʒɒb) ˈveɪkənsɪz
ogłoszenie
advertisement, advert, (small) ad
ədˈvɜːtɪsməntˌ ˈædvɜːtˌ (smɔːl) æd
rozmowa kwalifikacyjna
job interview
dʒɒb ˈɪntəˌvjuː
CV, życiorys
CV, Curriculum vitae, (AmE) Résumé
ˌsiːˈviːˌ kəˈrɪkjʊləm ˈvaɪtiːˌ ˈrεzjʊˌmeɪ
dane osobowe
personal data
ˈpɜːsənl ˈdeɪtə
imię i nazwisko
(first) name and surname
(fɜːst) neɪm ænd ˈsɜːˌneɪm
data urodzenia
date of birth, DOB
deɪt əv bɜːθˌˌdiːəʊˈbiː
miejsce urodzenia
place of birth, birthplace
pleɪs əv bɜːθˌ ˈbɜːθˌpleɪs
stan zdrowia
state of health
steɪt əv hεlθ
stan cywilny
marital status
ˈmærɪtl ˈsteɪtəs
kawaler
single
ˈsɪŋgl
żonaty
married
ˈmærɪd
zamężna
married
ˈmærɪd
rozwiedziony
divorced
dɪˈvɔːst
adres
address
əˈdrεs
adres stałego miejsca zamieszkania
permanent address
ˈpɜːmənənt əˈdrεs
adres tymczasowy
temporary address
ˈtεmpərərɪ əˈdrεs
numer telefonu
phone (number)
fəʊn (ˈnʌmbə)
adres e-mail
e-mail address
iːmeɪl əˈdrεs
wykształcenie
education
ˌεdjʊˈkeɪʃən
doświadczenie zawodowe
experience
ɪkˈspɪərɪəns
doświadczenie zawodowe
work experience
wɜːk ɪkˈspɪərɪəns
poprzedni pracodawca
previous employer
ˈpriːvɪəs ɪmˈplɔɪə
znajomość obsługi komputera
computer skills, PC skills
kəmˈpjuːtə skɪlzˌˌpiːˈsiː skɪlz
znajomość języków obcych
language skills
ˈlæŋgwɪdʒ skɪlz
zainteresowania
interests, hobbies
ˈɪntrɪstsˌ ˈhɒbɪz
prawo jazdy
driving licence, (AmE) driver('s) license
ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsənsˌ ˈdraɪvə(s) ˈlaɪsəns
możliwy termin rozpoczęcia pracy
possible starting date
ˈpɒsɪbl stɑːtɪŋ deɪt