Porozumiewanie się

Porozumiewanie się

Understanding
Proszę? (nie rozumiem)
Excuse me?, I beg your pardon?, Sorry?
ɪkˈskjuːz miː?ˌ aɪ bεg jɔː ˈpɑːdn?ˌ ˈsɒrɪ?
Przepraszam. Nie rozumiem.
Sorry. I don't understand.
ˈsɒrɪ aɪ dəʊntˌʌndəˈstænd
Źle pana/panią zrozumiałem.
I didn't understand you well.
aɪ ˈdɪdntˌʌndəˈstænd juː wεl
Czy może pan(i) powtórzyć?
Can you repeat it?, (pot.) Come again?
kən juː rɪˈpiːt ɪt?ˌ kʌm əˈgεn?
Co pan(i) powiedział(a)?
What did you say?
wɒt dɪd juː seɪ?
Źle mnie pan(i) zrozumiał(a).
You misunderstood me.
juːˌmɪsʌndəˈstʊd miː
To na pewno jakieś nieporozumienie.
There must be some misunderstanding.
ðεə mʌst biː sʌmˌmɪsʌndəˈstændɪŋ
Na pewno da się to jakoś wyjaśnić.
There must be an explanation for this.
ðεə mʌst biː ənˌεkspləˈneɪʃən fə ðɪs
Może mi pan(i) to wyjaśnić?
Can you explain it to me?
kən juː ɪkˈspleɪn ɪt tə miː?
Mówi pan(i) po angielsku/niemiecku/francusku/hiszpańsku/włosku/rosyjsku?
Do you speak English/German/French/Spanish/Italian/Russian?
dʊ juː spiːk ˈɪŋglɪʃ/ˈdʒɜːmən/frεntʃ/ˈspænɪʃ/ɪˈtæljən/ˈrʌʃən?
Nie znam angielskiego.
I don't speak English.
aɪ dəʊnt spiːk ˈɪŋglɪʃ
Nie mówię zbyt dobrze po angielsku.
My English isn't very good., I don't speak English very well.
maɪ ˈɪŋglɪʃ ˈɪznt ˈvεrɪ gʊdˌ aɪ dəʊnt spiːk ˈɪŋglɪʃ ˈvεrɪ wεl
Mówię tylko trochę po niemiecku.
I only speak a little German.
aɪ ˈəʊnlɪ spiːk ə ˈlɪtl ˈdʒɜːmən
Proszę mówić trochę wolniej.
Speak more slowly please.
spiːk mɔː ˈsləʊlɪ pliːz
Nie wiem, jak to powiedzieć po angielsku.
I don't know how to say it in English.
aɪ dəʊnt nəʊ haʊ tə seɪ ɪt ɪn ˈɪŋglɪʃ
Co to znaczy?
What does it mean?
wɒt dʌz ɪt miːn?
Może mi to pan(i) opisać bardziej szczegółowo?
Can you describe it in more detail?
kən juː dɪˈskraɪb ɪt ɪn mɔː ˈdiːteɪl?
Może mi to pan(i) napisać?
Can you write it down for me?
kən juː raɪt ɪt daʊn fə miː?
Może mi to pan(i) narysować?
Can you draw it for me?
kən juː drɔː ɪt fə miː?
Jak to powiedzieć po angielsku?
How do you say it in English?
haʊ dʊ juː seɪ ɪt ɪn ˈɪŋglɪʃ?
Jak się wymawia to słowo?
How do you pronounce this word?
haʊ dʊ juː prəˈnaʊns ðɪs wɜːd?
Rozumie mnie pan(i)?
Do you understand me?
dʊ juːˌʌndəˈstænd miː?
Rozumiem.
I understand., I get it.
aɪˌʌndəˈstændˌ aɪ gεt ɪt
Zrozumiał(a) pan(i)?
Did you get it?, Did you understand?
dɪd juː gεt ɪt?ˌ dɪd juːˌʌndəˈstænd?
Już wszystko jasne?
Is it clear now?
ɪz ɪt klɪə naʊ?
Aha!, Już rozumiem.
I see., I got it.
aɪ siːˌ aɪ gɒt ɪt
Przepraszam, ale wciąż nie rozumiem.
I'm sorry, I still don't understand.
aɪm ˈsɒrɪˌ aɪ stɪl dəʊntˌʌndəˈstænd
Proszę mnie poprawić, jeśli popełnię błąd.
Can you correct me if I make a mistake?
kən juː kəˈrεkt miː ɪf aɪ meɪk ə mɪˈsteɪk?