Nurkowanie

Nurkowanie

Diving
Chciałbym spróbować nurkowania w morzu.
I'd like to try some sea diving.
aɪd laɪk tə traɪ sʌm siː ˈdaɪvɪŋ
Jest tu jakaś szkoła nurkowania?
Is there any diving school around here?
ɪz ðεə ˈεnɪ ˈdaɪvɪŋ skuːl əˈraʊnd hɪə?
Chciałbym wziąć kilka lekcji nurkowania z butlą tlenową.
I'd like to take a scuba diving course.
aɪd laɪk tə teɪk ə ˈskuːbə ˈdaɪvɪŋ kɔːs
Ile mnie to będzie kosztować?
How much will it cost?
haʊ mʌtʃ wɪl ɪt kɒst?
Jak długo trwa kurs?
How long is the course?
haʊ lɒŋ ɪz ðə kɔːs?
Czy będę musiał trenować w basenie?
Will I have to take pool training?
wɪl aɪ hæv tə teɪk puːl ˈtreɪnɪŋ?
Kiedy zaczniemy nurkować na otwartym morzu?
When do we start open water dives?
wεn dʊ wiː stɑːt ˈəʊpn ˈwɔːtə daɪvz?
Nie jestem całkiem początkujący.
I'm not a complete beginner.
aɪm nɒt ə kəmˈpliːt bɪˈgɪnə
Trochę nurkowałem z fajką.
I have done some occasional snorkeling.
aɪ hæv dʌn sʌm əˈkeɪʒənl ˈsnɔːklɪŋ
Jak długo jest pan(i) w stanie wstrzymać oddech?
How long can you hold your breath?
haʊ lɒŋ kən juː həʊld jɔː brεθ?
Czy wypożyczają państwo sprzęt do nurkowania?
Do you rent diving equipment?
dʊ juː rεnt ˈdaɪvɪŋ ɪˈkwɪpmənt?
Czy może mi pan(i) pomóc założyć skafander?
Can you help me put the wet suit on?
kən juː hεlp miː pʊt ðə wεt sjuːt ɒn?
Jak to się zapina?
How do I fasten it?, How do I do it up?
haʊ dʊ aɪ ˈfɑːsn ɪt?ˌ haʊ dʊ aɪ dʊ ɪt ʌp?
Te płetwy są na mnie za małe/duże.
The flippers are too tight/big for me.
ðə ˈflɪpəz ɑː tuː taɪt/bɪg fə miː
Nie pasuje na mnie ta maska (do nurkowania).
The diving mask doesn't fit me.
ðə ˈdaɪvɪŋ mɑːsk ˈdʌznt fɪt miː
Będziemy nurkować z łodzi?
Are we going to go boat diving?
ɑː wiː ˈgəʊɪŋ tə gəʊ bəʊt ˈdaɪvɪŋ?
Czy można tutaj łowić za pomocą harpuna?
Is spearfishing allowed here?
ɪz ˈspɪəˌfɪʃɪŋ əˈlaʊd hɪə?
Są tutaj jakieś ciekawe rafy?
Are there any interesting underwater cliffs?
ɑː ðεə ˈεnɪ ˈɪntrɪstɪŋ ˈʌndəˈwɔːtə klɪfs?
Czy można tutaj bezpiecznie nurkować?
Are these waters safe for diving?
ɑː ðiːz ˈwɔːtəz seɪf fə ˈdaɪvɪŋ?
Do jakiej głębokości można nurkować?
How deep can I dive?
haʊ diːp kən aɪ daɪv?
Jaka jest maksymalna głębokość, na którą może zejść taki nurek amator jak ja?
What is the maximum diving depth for a recreational diver like myself?
wɒt ɪz ðə ˈmæksɪməm ˈdaɪvɪŋ dεpθ fɔː əˌrεkrɪˈeɪʃənl ˈdaɪvə laɪk maɪˈsεlf?
Jak długo będziemy pod wodą?
How long are we going to stay underwater?
haʊ lɒŋ ɑː wiː ˈgəʊɪŋ tə steɪ ˈʌndəˈwɔːtə?
Na jak długo wystarczy mi tlenu?
How long should my air last?
haʊ lɒŋ ʃʊd maɪ εə lɑːst?
Co mam robić w razie problemów?
What should I do in case of problems?
wɒt ʃʊd aɪ dʊ ɪn keɪs əv ˈprɒbləmz?
Niech się pan() wynurza powoli.
(Come to the) Surface slowly.
(kʌm tə ðə) ˈsɜːfɪs ˈsləʊlɪ
Czy są tutaj rekiny/niebezpieczne ryby?
Are there any sharks/dangerous fish here?
ɑː ðεə ˈεnɪ ʃɑːks/ˈdeɪndʒərəs fɪʃ hɪə?
Uwaga na rekiny.
Watch out for sharks.
wɒtʃ aʊt fə ʃɑːks
Poparzyła mnie meduza.
I got stung by a jellyfish.
aɪ gɒt stʌŋ baɪ ə ˈdʒεlɪˌfɪʃ
Otarłem sobie rękę o skałę.
I've cut my arm on a rock.
aɪv kʌt maɪ ɑːm ɒn ə rɒk
Czy może mi pan(i) pomóc wyjść z wody?
Can you help me out of the water?
kən juː hεlp miː aʊt əv ðə ˈwɔːtə?
Mój kolega jest jeszcze pod wodą.
My friend is still under water.
maɪ frεnd ɪz stɪl ˈʌndə ˈwɔːtə
Coś jest nie tak z moim aparatem tlenowym.
Something is wrong with my scuba.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ maɪ ˈskuːbə
Omal się nie utopiłem.
I almost drowned.
aɪ ˈɔːlməʊst draʊnd
nurkowanie z aparatem powietrznym
scuba diving
ˈskuːbə ˈdaɪvɪŋ
nurkowanie na bezdechu
skin diving
skɪn ˈdaɪvɪŋ
nurkowanie z fajką
snorkeling
ˈsnɔːklɪŋ
nurkowanie swobodne, freediving
freediving
ˈfriːdaɪvɪŋ
fajka
snorkel
ˈsnɔːkl
aparat powietrzny, akwalung
scuba, aqualung
ˈskuːbəˌ ˈækwəˌlʌŋ
butla tlenowa
scuba tank
ˈskuːbə tæŋk
oddycharka
rebreather
ˌriːˈbriːðə
skafander neoprenowy
wet suit
wεt sjuːt
płetwy
flippers, fins
ˈflɪpəzˌ fɪnz
maska do nurkowania
diving mask
ˈdaɪvɪŋ mɑːsk