Na poczcie

Na poczcie

At the post office
Chciałbym wysłać list polecony.
I'd like to send a recorded/(AmE) registered letter.
aɪd laɪk tə sεnd ə ˈrɪkɔːdɪd/ˈrεdʒɪstəd ˈlεtə
Wysłać zwykle, proszę.
Regular (delivery), please.
ˈrεgjʊlə (dɪˈlɪvərɪ)ˌ pliːz
Poproszę kopertę/znaczek.
Could I have an envelope/a stamp please?
kʊd aɪ hæv ən ˈεnvəˌləʊp/ə stæmp pliːz?
Jaki znaczek jest potrzebny na...?
What stamp do I need for...?
wɒt stæmp dʊ aɪ niːd fə?
Jaka jest opłata za list do...?
How much is a letter to...?
haʊ mʌtʃ ɪz ə ˈlεtə tə?
W którym okienku nadaje się paczki?
Which counter is for posting parcels?
wɪtʃ ˈkaʊntə ɪz fə ˈpəʊstɪŋ ˈpɑːsls?
poczta
post office
pəʊst ˈɒfɪs
list
letter
ˈlεtə
pocztówka
postcard
ˈpəʊstˌkɑːd
koperta
envelope
ˈεnvəˌləʊp
paczka
parcel, (AmE) package
ˈpɑːslˌ ˈpækɪdʒ
znaczek
stamp
stæmp
adres
address
əˈdrεs
ulica
street
striːt
miasto
city, town
ˈsɪtɪˌ taʊn
kod pocztowy
postcode, (AmE) zip code
ˈpəʊstˌkəʊdˌ zɪp kəʊd
doręczenie
delivery
dɪˈlɪvərɪ
poleconym
by recorded delivery, (AmE) by registered mail
baɪ ˈrɪkɔːdɪd dɪˈlɪvərɪˌ baɪ ˈrεdʒɪstəd meɪl
pocztą lotniczą
by airmail
baɪ ˈεəˌmeɪl
priorytetem
express
ɪkˈsprεs