Prośby, polecenia i propozycje

Prośby, polecenia i propozycje

Requests, orders and suggestions
Czy może mi pan(i) pomóc?
Can you help me?
kən juː hεlp miː?
Mógłbym (dostać)...?
Could I (get)...?
kʊd aɪ (gεt)?
Może mi pan(i) powiedzieć...?
Can you tell me...?
kən juː tεl miː?
Mógłby pan coś dla mnie zrobić?
Would you do me a favour?
wʊd juː dʊ miː ə ˈfeɪvə?
Mógłby mi pan doradzić...?
Could you advise me...?
kʊd juː ədˈvaɪz miː?
Może się pan(i) tym zająć?
Could you arrange it?
kʊd juː əˈreɪndʒ ɪt?
Chciałbym...
I'd like to...
aɪd laɪk tə
Chciałbym pana/panią prosić...
I'd like to ask you...
aɪd laɪk tə ɑːsk juː
Byłby pan tak miły i...?
Would you be so kind and...?
wʊd juː biː səʊ kaɪnd ænd?
Czy byłoby możliwe...?
Would it be possible (to)...?
wʊd ɪt biː ˈpɒsɪbl (tə)?
Chciałbym rozmawiać z...
I'd like to speak to ...
aɪd laɪk tə spiːk tə
Chciałbym umówić się na spotkanie.
I'd like to arrange/make an appointment.
aɪd laɪk tə əˈreɪndʒ/meɪk ən əˈpɔɪntmənt
Czy moglibyśmy się spotkać?
Could we meet?
kʊd wiː miːt?
Może pan(i) chwilę poczekać?
Can you wait a minute?
kən juː weɪt ə ˈmɪnɪt?
Mogę to pożyczyć?
Can I borrow it?
kən aɪ ˈbɒrəʊ ɪt?
Mogę się przyłączyć?
Can I join you?
kən aɪ dʒɔɪn juː?
Odbierze mnie pan(i)?, Przyjedzie pan(i) po mnie?
Will you pick me up?
wɪl juː pɪk miː ʌp?
Czy może mi pan(i) podać...?
Would you pass me...?
wʊd juː pɑːs miː?
Proszę.
Here you are/go.
hɪə juː ɑː/gəʊ
Chciałbym wiedzieć, czy...
I wonder if...
aɪ ˈwʌndə ɪf
Czy mógłby pan/mogłaby pani to (dla mnie) sprawdzić?
Can you find out (for me)?
kən juː faɪnd aʊt (fə miː)?
Przepraszam, że przeszkadzam, ale...
I am sorry to bother you but...
aɪ əm ˈsɒrɪ tə ˈbɒðə juː bət
Przepraszam, potrzebuję...
Excuse me, I need...
ɪkˈskjuːz miːˌ aɪ niːd
Czy mogę panu/pani pomóc?
Can I help you?
kən aɪ hεlp juː?
Szukam...
I'm looking for...
aɪm lʊkɪŋ fə
Zaprowadzi mnie pan(i) tam?
Can you show me there?
kən juː ʃəʊ miː ðεə?
Najlepiej będzie...
The best will be...
ðə bεst wɪl biː
Czy chce pan(i)...?
Would you like...?
wʊd juː laɪk?
A może (by tak)...?
And what about...?
ænd wɒt əˈbaʊt?
Moglibyśmy (pójść)...
We might (go to)...
wiː maɪt (gəʊ tə)
Przyłączy się pan(i) do nas?
Will you join us?
wɪl juː dʒɔɪn əs?
Jeśli nie ma pan(i) nic przeciwko temu.
If you don't mind.
ɪf juː dəʊnt maɪnd
Czy (nie) będzie panu/pani przeszkadzało, jeśli...?
Do you mind if...?
dʊ juː maɪnd ɪf?
Zgadza się pan(i)?
Do you agree?
dʊ juː əˈgriː?
Interesuje to pana/panią?
Are you interested in it?
ɑː juː ˈɪntrɪstɪd ɪn ɪt?
Chciał(a)by pan(i) to zobaczyć?
Would you like to see it?
wʊd juː laɪk tə siː ɪt?
Czy mam go zawołać/wezwać?
Should I call him?
ʃʊd aɪ kɔːl hɪm?
Jest pan tego pewny?
Do you know it for sure?
dʊ juː nəʊ ɪt fə ʃʊə?
Dlaczego nie?
Why not?
waɪ nɒt?
Jak pan(i) sobie życzy.
As you wish.
əz juː wɪʃ
Będzie pan(i) musiał(a)...
You will have to...
juː wɪl hæv tə
Proszę chwilę poczekać.
Wait a moment, please.
weɪt ə ˈməʊməntˌ pliːz
Proszę wejść.
You can go in now.
juː kən gəʊ ɪn naʊ
(Proszę) wejść!
Come in!
kʌm ɪn!
Proszę zdjąć płaszcz.
Take your coat/jacket off.
teɪk jɔː kəʊt/ˈdʒækɪt ɒf
Proszę usiąść.
Sit down., Take a seat.
sɪt daʊnˌ teɪk ə siːt
Proszę się rozgościć.
Make yourself at home.
meɪk jɔːˈsεlf æt həʊm
Oprowadzę pana/panią.
I will show you around.
aɪ wɪl ʃəʊ juː əˈraʊnd
Czego sobie pan(i) życzy?
What can I offer you?
wɒt kən aɪ ˈɒfə juː?
Czy życzy pan(i) sobie coś do picia?
Would you like something to drink?
wʊd juː laɪk ˈsʌmθɪŋ tə drɪŋk?
Proszę się częstować.
Help yourself/yourselves.
hεlp jɔːˈsεlf/jɔːˈsεlvz
Częstuj się (jeszcze)., Weź sobie (jeszcze).
Have (another) one.
hæv (əˈnʌðə) wʌn
Czy chce pan(i) jeszcze?
Would you like some more?
wʊd juː laɪk sʌm mɔː?
Zostawcie nas samych.
Leave us alone.
liːv əs əˈləʊn
Proszę odejść!
Go away!
gəʊ əˈweɪ!
Wynoś się!, Wynocha!
Get out!
gεt aʊt!
Spadaj!, Zjeżdżaj!
Get lost!, Beat it!
gεt lɒst!ˌ biːt ɪt!