Kąpielisko, basen, plaża

Kąpielisko, basen, plaża

Lido, swimming pool, beach
Czy gdzieś w pobliżu jest basen lub kąpielisko?
Is there a swimming pool or lido near here?
ɪz ðεə ə ˈswɪmɪŋ puːl ɔː ˈliːdəʊ nɪə hɪə?
Czy w okolicy jest jakiś park wodny?
Is there any waterpark around here?
ɪz ðεə ˈεnɪ ˈwɔːtəˌpɑːk əˈraʊnd hɪə?
Ile kosztuje wstęp?
How much is the admission (fee)?
haʊ mʌtʃ ɪz ðiː ədˈmɪʃən (fiː)?
Gdzie są toalety/prysznice?
Where are the toilets/showers?
wεə ɑː ðə ˈtɔɪlɪts/ˈʃaʊəz?
Czy mogę wypożyczyć dmuchany materac?
Can I rent an air mattress?
kən aɪ rεnt ən εə ˈmætrɪs?
Jak głęboki jest ten basen?
How deep is this pool?
haʊ diːp ɪz ðɪs puːl?
Czy można tutaj skakać do wody?
Is diving allowed here?
ɪz ˈdaɪvɪŋ əˈlaʊd hɪə?
Przed wejściem do basenu należy wziąć prysznic.
Please shower before entering the pool.
pliːz ˈʃaʊə bɪˈfɔː ˈεntərɪŋ ðə puːl
Czy jest tu basen z przeciwprądem?
Do you have a counter-current pool here?
dʊ juː hæv ə ˈkaʊntəˈkʌrənt puːl hɪə?
Chcesz zjechać na zjeżdżalni?
Do you want to ride a water slide?
dʊ juː wɒnt tə raɪd ə ˈwɔːtə slaɪd?
Czy mogę wejść do brodzika z moim rocznym dzieckiem?
Can I take my one year old child to the wading pool?
kən aɪ teɪk maɪ wʌn jɪə əʊld tʃaɪld tə ðə weɪdɪŋ puːl?
Może poszlibyśmy na plażę?
How about going to the beach?
haʊ əˈbaʊt ˈgəʊɪŋ tə ðə biːtʃ?
Czy ten hotel ma własną plażę?
Does this hotel have its own beach?
dʌz ðɪs həʊˈtεl hæv ɪts əʊn biːtʃ?
Jak możemy się dostać na publiczną plażę?
How do we get to the public beach?
haʊ dʊ wiː gεt tə ðə ˈpʌblɪk biːtʃ?
Wolę plaże piaszczyste od kamienistych.
I prefer sandy beaches to pebbly ones.
aɪ prɪˈfɜː ˈsændɪ biːtʃɪz tə ˈpεblɪ wʌnz
Szukamy plaży z łagodnym zejściem do morza.
We are looking for a gently sloping beach.
wiː ɑː lʊkɪŋ fɔː ə ˈdʒεntlɪ sləʊpɪŋ biːtʃ
Czy można tutaj wynająć łódkę?
Is it possible to rent a boat?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə rεnt ə bəʊt?
Chciałbym wypożyczyć leżak na cały tydzień.
I'd like to rent a beach chair for the whole week.
aɪd laɪk tə rεnt ə biːtʃ tʃεə fə ðə həʊl wiːk
Czy wypożyczają państwo również parasole?
Do you rent beach umbrellas too?
dʊ juː rεnt biːtʃ ʌmˈbrεləz tuː?
Ile kosztuje wypożyczenie skutera wodnego?
How much is jet ski rental?
haʊ mʌtʃ ɪz dʒεt skiː ˈrεntl?
Chcielibyśmy spróbować parasailingu.
We'd like to try parasailing.
wiːd laɪk tə traɪ ˈpærəˌseɪlɪŋ
Chodźmy popływać/wykąpać się!
Let's take a swim/bath.
lεts teɪk ə swɪm/bɑːθ
Morze jest zbyt wzburzone.
The sea is way too rough.
ðə siː ɪz weɪ tuː rʌf
Nie oddalaj się zbytnio od brzegu.
Do not swim too far from the shore.
dʊ nɒt swɪm tuː fɑː frɒm ðə ʃɔː
Do brodzenia w wodzie lepiej założyć sandały.
You better wear sandals when wading.
juː ˈbεtə wεə ˈsændlz wεn weɪdɪŋ
Chyba nadepnąłem na jeżowca.
I probably stepped on a sea urchin.
aɪ ˈprɒbəblɪ ˈstεpt ɒn ə siː ˈɜːtʃɪn
Chcę się opalać.
I want to sunbathe.
aɪ wɒnt tə ˈsʌnˌbeɪð
Czy mogę się tu opalać topless?
May I sunbathe topless here?
meɪ aɪ ˈsʌnˌbeɪð ˈtɒpləs hɪə?
Jest gdzieś w pobliżu plaża dla nudystów?
Is there a nude beach around here?
ɪz ðεə ə njuːd biːtʃ əˈraʊnd hɪə?
Czy posmarowałeś się kremem do opalania?
Have you put on sunscreen?
hæv juː pʊt ɒn ˈsʌnˌskriːn?
Czy mógłbyś posmarować mi plecy (kremem)?
Could you rub my back with sunscreen?
kʊd juː rʌb maɪ bæk wɪθ ˈsʌnˌskriːn?
Piękna opalenizna!
You('ve) got a nice tan.
juː(v) gɒt ə naɪs tæn
Spaliłem sobie ramiona.
I got sunburnt on my shoulders.
aɪ gɒt ˈsʌnˌbɜːnt ɒn maɪ ˈʃəʊldəz
Masz spalone plecy.
Your back is sunburned.
jɔː bæk ɪz ˈsʌnˌbɜːnd
Zakopiesz mnie w piasku?
Will you bury me in the sand?
wɪl juː ˈbεrɪ miː ɪn ðə sænd?
Czy można tutaj zbierać muszle?
Can we go shelling around here?
kən wiː gəʊ ʃεlɪŋ əˈraʊnd hɪə?
Zakaz kąpieli
No swimming
nəʊ ˈswɪmɪŋ
Zakaz skakania do wody
No diving
nəʊ ˈdaɪvɪŋ
pływacy
swimmers
swɪməz
osoby nieumiejące pływać
non-swimmers
nɒnswɪməz
kąpielisko
outdoor swimming pool, (BrE) lido
ˈaʊtˈdɔː ˈswɪmɪŋ puːlˌ ˈliːdəʊ
kryty basen
(indoor) swimming pool
(ˈɪnˌdɔː) ˈswɪmɪŋ puːl
park wodny
waterpark
ˈwɔːtəˌpɑːk
brodzik
paddling pool, (AmE) wading pool
ˈpædlɪŋ puːlˌ weɪdɪŋ puːl
przebieralnia
changing cubicle
tʃeɪndʒɪŋ ˈkjuːbɪkl
prysznice
showers
ˈʃaʊəz
kostium kąpielowy
swimwear
ˈswɪmˌwεə
kąpielówki
swimming trunks
ˈswɪmɪŋ trʌŋks
szorty kąpielowe
board shorts
bɔːd ʃɔːts
kostium kąpielowy
swimsuit
ˈswɪmˌsuːt
dwuczęściowy kostium kąpielowy
two-piece swimsuit
tuːpiːs ˈswɪmˌsuːt
bikini
bikini
bɪˈkiːnɪ
ręcznik plażowy
beach towel
biːtʃ ˈtaʊəl
czepek kąpielowy
bathing cap
ˈbeɪðɪŋ kæp
koło do pływania
swim ring
swɪm rɪŋ
łódź
boat
bəʊt
rower wodny
paddle boat
ˈpædl bəʊt
płetwy
flippers
ˈflɪpəz
maska do nurkowania
diving mask
ˈdaɪvɪŋ mɑːsk
materac dmuchany
air mattress, Lilo
εə ˈmætrɪsˌ ˈlaɪləʊ
leżak
beach chair, deck chair
biːtʃ tʃεəˌ dεk tʃεə
parasol (plażowy)
beach umbrella
biːtʃ ʌmˈbrεlə
skuter wodny
jet ski
dʒεt skiː
narty wodne
water ski
ˈwɔːtə skiː
budka z jedzeniem
refreshments
rɪˈfrεʃmənts