Sprzęt gospodarstwa domowego

Sprzęt gospodarstwa domowego

Household appliances
Mam podkręcić ogrzewanie? Nie jest wam zimno?
Should I turn the heating up? Are you cold?
ʃʊd aɪ tɜːn ðə ˈhiːtɪŋ ʌp? ɑː juː kəʊld?
Muszę włączyć/wyłączyć ogrzewanie.
I have to turn on/off the heating.
aɪ hæv tə tɜːn ɒn/ɒf ðə ˈhiːtɪŋ
Czy chcecie, żebym rozpalił w kominku?
Do you want (me) to light the fireplace?
dʊ juː wɒnt (miː) tə laɪt ðə ˈfaɪəˌpleɪs?
Czy mogę przykręcić ogrzewanie?
Can I turn the heating down?
kən aɪ tɜːn ðə ˈhiːtɪŋ daʊn?
Ogrzewanie reguluje się za pomocą tego pokrętła/przycisku.
The heating can be adjusted with this knob/button.
ðə ˈhiːtɪŋ kən biː əˈdʒʌstɪd wɪθ ðɪs nɒb/ˈbʌtn
Najpierw trzeba włączyć kocioł grzewczy.
First you have to turn the boiler on.
fɜːst juː hæv tə tɜːn ðə ˈbɔɪlə ɒn
Klimatyzacja nie działa.
The air conditioning is out of order.
ðiː εə kənˈdɪʃənɪŋ ɪz aʊt əv ˈɔːdə
Mam zapalić światło?
Should I turn/switch the light on?
ʃʊd aɪ tɜːn/swɪtʃ ðə laɪt ɒn?
Proszę, zgaś światło.
Please turn/switch the light off!
pliːz tɜːn/swɪtʃ ðə laɪt ɒf!
Gdzie jest wyłącznik?
Where is the switch?
wεə ɪz ðə swɪtʃ?
Kto nie zgasił światła?
Who left the light on here?
huː lεft ðə laɪt ɒn hɪə?
Podłącz to do kontaktu.
Plug it in!
plʌg ɪt ɪn!
Wyciągnij to z kontaktu.
Unplug it!
ʌnˈplʌg ɪt!
Czy używa pan(i) żarówek energooszczędnych?
Do you use energy saving bulbs?
dʊ juː juːz ˈεnədʒɪ ˈseɪvɪŋ bʌlbs?
Chyba przepaliła się żarówka.
The bulb has probably blown.
ðə bʌlb hæz ˈprɒbəblɪ bləʊn
Czy możesz ją wymienić?
Can you replace it?
kən juː rɪˈpleɪs ɪt?
Zamrażarka źle mrozi.
That freezer doesn't freeze well.
ðæt ˈfriːzə ˈdʌznt friːz wεl
Powinieneś rozmrozić lodówkę.
You should defrost the fridge.
juː ʃʊd diːˈfrɒst ðə frɪdʒ
Włóż naczynia do zmywarki.
Put the dishes in the dishwasher.
pʊt ðə dɪʃɪz ɪn ðə ˈdɪʃˌwɒʃə
Wstaw wodę (na herbatę).
Put the kettle on!
pʊt ðə ˈkεtl ɒn!
Odgrzeję ci to w mikrofalówce.
I'll microwave it for you.
aɪl ˈmaɪkrəʊˌweɪv ɪt fə juː
Włącz radio!
Turn on the radio!
tɜːn ɒn ðə ˈreɪdɪəʊ!
Jakiej stacji chcesz posłuchać?
What station do you want (to listen to)?
wɒt ˈsteɪʃən dʊ juː wɒnt (tə ˈlɪsn tə)?
Chcecie oglądać telewizję?
Do you want to watch TV?
dʊ juː wɒnt tə wɒtʃˌtiːˈviː?
Mogę włączyć telewizor?
Can I turn on the TV?
kən aɪ tɜːn ɒn ðəˌtiːˈviː?
Co leci wieczorem w telewizji?
What's on TV tonight?
wɒts ɒnˌtiːˈviː təˈnaɪt?
Czy mam wyłączyć telewizor?
Should I turn the TV off?
ʃʊd aɪ tɜːn ðəˌtiːˈviː ɒf?
Przełącz na inny program!
Change the channel!, Turn it!
tʃeɪndʒ ðə ˈtʃænl!ˌ tɜːn ɪt!
Zrób głośniej!
Turn it up!
tɜːn ɪt ʌp!
Czy mógłbyś trochę przyciszyć?
Could you turn it down a bit?
kʊd juː tɜːn ɪt daʊn ə bɪt?
Włączę ci film na DVD.
I'll play some DVD movie for you.
aɪl pleɪ sʌmˌdiːviːˈdiː ˈmuːvɪ fə juː
Nie ma prądu.
The power is down., There's a power failure.
ðə ˈpaʊə ɪz daʊnˌ ðεəz ə ˈpaʊə ˈfeɪljə
Myślę, że było zwarcie.
I guess there was a short (circuit).
aɪ gεs ðεə wɒz ə ʃɔːt (ˈsɜːkɪt)
Chyba wywaliło korki.
It has probably blown the fuses.
ɪt hæz ˈprɒbəblɪ bləʊn ðə fjuːzɪs
Czy umie pan(i) włączyć bezpiecznik?
Can you reset a circuit breaker?
kən juː riːˈsεt ə ˈsɜːkɪt ˈbreɪkə?
Gdzie jest skrzynka z bezpiecznikami?
Where is the fuse box?
wεə ɪz ðə fjuːz bɒks?
lodówka
refrigerator, fridge
rɪˈfrɪdʒəˌreɪtəˌ frɪdʒ
zamrażarka
freezer, deep freeze
ˈfriːzəˌ diːp friːz
kuchenka gazowa
gas cooker, (AmE) gas range
gæs ˈkʊkəˌ gæs reɪndʒ
kuchenka elektryczna
electric cooker, (AmE) electric range
ɪˈlεktrɪk ˈkʊkəˌ ɪˈlεktrɪk reɪndʒ
piekarnik
oven
ˈʌvn
mikrofalówka
microwave (oven)
ˈmaɪkrəʊˌweɪv (ˈʌvn)
zmywarka do naczyń
dishwasher
ˈdɪʃˌwɒʃə
rozdrabniacz odpadów
waste disposer, (AmE) garbage disposer
weɪst dɪˈspəʊzəˌ ˈgɑːbɪdʒ dɪˈspəʊzə
ekspres do kawy
coffee machine, coffeemaker
ˈkɒfɪ məˈʃiːnˌ ˈkɒfɪˌmeɪkə
czajnik elektryczny
jug kettle
dʒʌg ˈkεtl
robot kuchenny
food processor
fuːd ˈprəʊsεsə
mikser
blender, (food) mixer
ˈblεndəˌ (fuːd) ˈmɪksə
mikser ręczny
beater
ˈbiːtə
toster
toaster
ˈtəʊstə
opiekacz
sandwich maker
ˈsænwɪdʒ ˈmeɪkə
jogurtownica
yogurt maker
ˈjəʊgət ˈmeɪkə
automat do pieczenia chleba
bread maker
brεd ˈmeɪkə
pralka
washing machine, (pot.) washer
ˈwɒʃɪŋ məˈʃiːnˌ ˈwɒʃə
suszarka (bębnowa)
(tumble) dryer
(ˈtʌmbl) ˈdraɪə
żelazko (z nawilżaczem parowym)
(steam) iron
(stiːm) ˈaɪən
suszarka do włosów
hairdryer
ˈhεəˌdraɪə
lokówka elektryczna
curling iron/tongs
ˈkɜːlɪŋ ˈaɪən/tɒŋz
odkurzacz
vacuum (cleaner), (BrE) hoover
ˈvækjʊəm (ˈkliːnə)ˌ huːvə
odkurzacz parowy
steam cleaner
stiːm ˈkliːnə
telewizor
television (set), TV
ˈtεlɪˌvɪʒən (sεt)ˌˌtiːˈviː
ekran
screen
skriːn
ekran kolorowy
colour screen
ˈkʌlə skriːn
ekran plazmowy
plasma screen
ˈplæzmə skriːn
radio
radio
ˈreɪdɪəʊ
odtwarzacz DVD
DVD player
ˌdiːviːˈdiː ˈpleɪə
wieża hi-fi/stereo
stereo (system)
ˈstεrɪəʊ (ˈsɪstəm)
głośniki
(loud)speakers
(laʊd)ˈspiːkəz
wzmacniacz
amplifier
ˈæmplɪˌfaɪə
antena satelitarna
satellite dish
ˈsætˌlaɪt dɪʃ
pilot (do telewizora itp.)
remote (control)
rɪˈməʊt (kənˈtrəʊl)
oświetlenie
light (fitting)
laɪt (ˈfɪtɪŋ)
lampa
lamp
læmp
żyrandol
chandelier
ˌʃændɪˈlɪə
żarówka
(light) bulb
(laɪt) bʌlb
jarzeniówka, świetlówka
fluorescent lamp/tube
ˌflʊəˈrεsnt læmp/tjuːb
w(y)łącznik
switch
swɪtʃ
bezpiecznik, (pot.) korek
(electrical) fuse
(ɪˈlεktrɪkl) fjuːz
przerwa w dostawie prądu
power failure/cut
ˈpaʊə ˈfeɪljə/kʌt
prąd stały
direct current
dɪˈrεkt ˈkʌrənt
prąd zmienny
alternating current
ˈɔːltəˌneɪtɪŋ ˈkʌrənt
ogrzewanie
heating
ˈhiːtɪŋ
centralne ogrzewanie
central heating
ˈsεntrəl ˈhiːtɪŋ
ogrzewanie podłogowe
(under)floor heating
(ˈʌndə)flɔː ˈhiːtɪŋ
kaloryfer
radiator, heater
ˈreɪdɪˌeɪtəˌ ˈhiːtə
kominek
fireplace
ˈfaɪəˌpleɪs
kocioł grzewczy
boiler, furnace
ˈbɔɪləˌ ˈfɜːnɪs
podgrzewacz wody, bojler
water heater
ˈwɔːtə ˈhiːtə
klimatyzacja
air-conditioner
εəkənˈdɪʃənə
odkurzacz centralny
central vacuum
ˈsεntrəl ˈvækjʊəm