W hotelu

W hotelu

In a hotel
Czy jest tu w pobliżu jakiś dobry/tani hotel?
Is there a good/cheap hotel near here?
ɪz ðεə ə gʊd/tʃiːp həʊˈtεl nɪə hɪə?
Czy mają państwo wolne pokoje?
Do you have any vacancies?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈveɪkənsɪz?
Czy mogę zatrzymać się u państwa na dwie noce?
Can you put me up for two nights?
kən juː pʊt miː ʌp fə tuː naɪts?
Mam tu zarezerwowany pokój na nazwisko...
I have a reservation here in the name of...
aɪ hæv əˌrεzəˈveɪʃən hɪə ɪn ðə neɪm əv
Chciałbym nocleg ze śniadaniem.
I would like bed and breakfast.
aɪ wʊd laɪk bεd ænd ˈbrεkfəst
Interesuje nas zakwaterowanie z pełnym/niepełnym wyżywieniem.
We would like full board/half board.
wiː wʊd laɪk fʊl bɔːd/hɑːf bɔːd
Ile kosztuje jedna noc?
How much is it per night?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt pə naɪt?
Czy nie mają państwo czegoś tańszego?
Do you have a cheaper one?
dʊ juː hæv ə tʃiːpə wʌn?
Płacę teraz czy przy wymeldowaniu?
Do I pay now or on departure?
dʊ aɪ peɪ naʊ ɔː ɒn dɪˈpɑːtʃə?
Czy jest tu klimatyzacja?
Is there air conditioning here?
ɪz ðεə εə kənˈdɪʃənɪŋ hɪə?
Weźmiemy ten pokój.
We will take it.
wiː wɪl teɪk ɪt
Zatrzymamy się na trzy dni.
We are going to stay for three days.
wiː ɑː ˈgəʊɪŋ tə steɪ fə θriː deɪz
Czy mogę płacić gotówką?
Can I pay cash?
kən aɪ peɪ kæʃ?
Gdzie jest nasz pokój?
Where is our room?
wεə ɪz aʊə ruːm?
Czy mogę zostawić tu mój bagaż?
Can I leave my luggage here?
kən aɪ liːv maɪ ˈlʌgɪdʒ hɪə?
Czy mogę u pana/pani wymienić pieniądze?
Can you change some money for me?
kən juː tʃeɪndʒ sʌm ˈmʌnɪ fə miː?
Czy mogę zamówić budzenie na siódmą?
Can you wake me up at seven, please?
kən juː weɪk miː ʌp æt ˈsεvnˌ pliːz?
Gdzie jest restauracja hotelowa?
Where is the hotel restaurant?
wεə ɪz ðə həʊˈtεl ˈrεstəˌrɒŋ?
Od której jest otwarty bar hotelowy?
What time does the hotel bar open?
wɒt taɪm dʌz ðə həʊˈtεl bɑː ˈəʊpn?
Czy mogę skorzystać z siłowni?
Can I use your hotel gym?
kən aɪ juːz jɔː həʊˈtεl dʒɪm?
Czy możemy zamówić kolację do pokoju?
Can you send the dinner/supper to our room?
kən juː sεnd ðə ˈdɪnə/ˈsʌpə tə aʊə ruːm?
O której godzinie jest podawane śniadanie?
What time is breakfast served?
wɒt taɪm ɪz ˈbrεkfəst sɜːvd?
Czy śniadanie jest wliczone w cenę?
Is breakfast included in the price?
ɪz ˈbrεkfəst ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs?
Śniadanie nie jest/jest wliczone w cenę.
Breakfast isn't/is included in the price.
ˈbrεkfəst ˈɪznt/ɪz ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs
Zgubiłem klucz do pokoju.
I lost my room key.
aɪ lɒst maɪ ruːm kiː
Nie mogę otworzyć drzwi do mojego pokoju.
My room door won't open.
maɪ ruːm dɔː wəʊnt ˈəʊpn
Ogrzewanie nie działa.
The heating isn't working.
ðə ˈhiːtɪŋ ˈɪznt ˈwɜːkɪŋ
Nie mogę włączyć/wyłączyć klimatyzacji.
I can't turn on/off the air-conditioning.
aɪ kɑːnt tɜːn ɒn/ɒf ðiː εəkənˈdɪʃənɪŋ
Nie ma ciepłej wody.
There is no hot water.
ðεə ɪz nəʊ hɒt ˈwɔːtə
Brakuje tu mydła i papieru toaletowego.
There is no soap and toilet paper here.
ðεə ɪz nəʊ səʊp ænd ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpə hɪə
Czy moglibyśmy dostać czyste ręczniki?
Can we get clean towels please?
kən wiː gεt kliːn ˈtaʊəlz pliːz?
Nie mogę zamknąć okna w pokoju.
I can't close the room window.
aɪ kɑːnt kləʊz ðə ruːm ˈwɪndəʊ
Ktoś hałasuje. Nie mogę spać.
Someone is making noise here. I can't sleep.
ˈsʌmˌwʌn ɪz ˈmeɪkɪŋ nɔɪz hɪə aɪ kɑːnt sliːp
Chciałbym inny pokój.
I would like a different room.
aɪ wʊd laɪk ə ˈdɪfərənt ruːm
Muszę zatelefonować.
I need to make a phone call.
aɪ niːd tə meɪk ə fəʊn kɔːl
Czy połączyłem się z obsługą hotelową?
Is this the room service?
ɪz ðɪs ðə ruːm ˈsɜːvɪs?
Do której godziny musimy opuścić pokój?
By what time must we vacate the room?
baɪ wɒt taɪm mʌst wiː vəˈkeɪt ðə ruːm?
Chciałbym się wymeldować.
I'd like to check out.
aɪd laɪk tə tʃεk aʊt
Wyjeżdżam., Wychodzę.
I'm leaving.
aɪm liːvɪŋ