Flirtowanie

Flirtowanie

Flirting
Cześć. Mogę się przysiąść?
Hi. Can I join you?/sit next to you?
haɪ kən aɪ dʒɔɪn juː?/sɪt nεkst tə juː?
Skąd jesteś?
Where are you from?
wεə ɑː juː frɒm?
Jesteś tutaj na urlopie czy służbowo?
Are you here on vacation or on business?
ɑː juː hɪə ɒn vəˈkeɪʃən ɔː ɒn ˈbɪznɪs?
Mogę postawić ci drinka?
Can I buy you a drink?
kən aɪ baɪ juː ə drɪŋk?
Czego się napijesz?
What do you drink?
wɒt dʊ juː drɪŋk?
Jesteś tu sam/sama?
Are you here alone?
ɑː juː hɪə əˈləʊn?
Podobasz mi się.
I like you.
aɪ laɪk juː
Zatańczymy?
Shall we dance?, Do you wanna dance?
ʃæl wiː dɑːns?ˌ dʊ juː ˈwɒnə dɑːns?
Podoba mi się, jak tańczysz.
I like the way you dance.
aɪ laɪk ðə weɪ juː dɑːns
Próbujesz mnie poderwać/zbajerować?
Are you trying to pick me up?, Are you hitting on me?
ɑː juː ˈtraɪɪŋ tə pɪk miː ʌp?ˌ ɑː juː ˈhɪtɪŋ ɒn miː?
Chodzisz z kimś?
Are you seeing somebody now?
ɑː juː ˈsiːɪŋ ˈsʌmbədɪ naʊ?
Masz chłopaka/dziewczynę?
Do you have a boyfriend/girlfriend?
dʊ juː hæv ə ˈbɔɪˌfrεnd/ˈgɜːlˌfrεnd?
Świetnie wyglądasz.
You look great.
juː lʊk greɪt
Jesteś super.
You are cool/great.
juː ɑː kuːl/greɪt
Masz piękne oczy.
You have gorgeous eyes.
juː hæv ˈgɔːdʒəs aɪz
Jesteś bardzo sexy.
You are so hot.
juː ɑː səʊ hɒt
Może byśmy się przeszli?
Shall we go for a walk?
ʃæl wiː gəʊ fɔː ə wɔːk?
Czy mogę cię odprowadzić/odwieźć do domu?
Can I walk/take you home?
kən aɪ wɔːk/teɪk juː həʊm?
Czy mogę cię pocałować?
Can I kiss you?
kən aɪ kɪs juː?
Przytul mnie.
Give me a hug.
gɪv miː ə hʌg
Pójdziemy do mnie?
Shall we go to my place?
ʃæl wiː gəʊ tə maɪ pleɪs?
Zostaniesz na noc?
Will you stay overnight?
wɪl juː steɪˌəʊvəˈnaɪt?
Chciałbym spędzić z tobą noc.
I'd like to spend the night with you.
aɪd laɪk tə spεnd ðə naɪt wɪθ juː
Chcę się z tobą kochać.
I want to make love to you.
aɪ wɒnt tə meɪk lʌv tə juː
Nie, nie dziś. Może innym razem.
Not tonight. Maybe some other night.
nɒt təˈnaɪt ˈmeɪˌbiː sʌm ˈʌðə naɪt
Daj spokój, nie wygłupiaj się.
Come on, be reasonable.
kʌm ɒnˌ biː ˈriːzənəbl
To nie ma sensu.
It is no point.
ɪt ɪz nəʊ pɔɪnt
Daj mi spokój!
Leave me alone!
liːv miː əˈləʊn!
Ręce przy sobie!
Hands off!
hænz ɒf!
Znajomości na jedną noc to nie dla mnie.
I'm not much into one-nighters.
aɪm nɒt mʌtʃ ˈɪntə wʌnnaɪtəz
Masz prezerwatywę?
Do you have a condom?
dʊ juː hæv ə ˈkɒndəm?
Automat (z prezerwatywami) jest w toalecie.
There's a (condom) vending machine at the toilets.
ðεəz ə (ˈkɒndəm) vεndɪŋ məˈʃiːn æt ðə ˈtɔɪlɪts
Gdzie ją poderwałeś?
Where did you pick her up?
wεə dɪd juː pɪk hə ʌp?
Strasznie mnie pociąga.
I'm so attracted to her/him.
aɪm səʊ əˈtræktɪd tə hə/hɪm
Ona/On bardzo mnie podnieca.
She/He really turns me on.
ʃɪ/hɪ ˈrɪəlɪ tɜːnz miː ɒn
Już się całowaliście?
Have you kissed (yet)?
hæv juː kɪst (jεt)?
Jest demonem seksu.
She is so freaky deaky.
ʃɪ ɪz səʊ ˈfriːkɪ ˈdiːkɪ
Jest w tobie zakochana (do szaleństwa).
She is in love with you/crazy about you.
ʃɪ ɪz ɪn lʌv wɪθ juː/ˈkreɪzɪ əˈbaʊt juː
Chyba się w niej zadurzyłem.
I guess I have a crush on her.
aɪ gεs aɪ hæv ə krʌʃ ɒn hə
Zakochałem się w niej.
I fell in love with her.
aɪ fεl ɪn lʌv wɪθ hə
Jest mi z tobą dobrze.
It feels good to be with you.
ɪt fiːlz gʊd tə biː wɪθ juː
Kocham cię.
I love you.
aɪ lʌv juː
Oszalałem na twoim punkcie.
I'm crazy about you., You make me crazy.
aɪm ˈkreɪzɪ əˈbaʊt juːˌ juː meɪk miː ˈkreɪzɪ
Wciąż o tobie myślę.
I've been thinking about you all the time.
aɪv bɪn ˈθɪŋkɪŋ əˈbaʊt juː ɔːl ðə taɪm
Brakowało mi ciebie.
I missed you.
aɪ mɪst juː
Nie mogę bez ciebie żyć.
I can't live without you.
aɪ kɑːnt lɪv wɪˈðaʊt juː
Co robisz jutro wieczorem?
What are you doing tomorrow night?
wɒt ɑː juː ˈduːɪŋ təˈmɒrəʊ naɪt?
Dasz mi swój numer telefonu?
Can I have your phone number?
kən aɪ hæv jɔː fəʊn ˈnʌmbə?
Zadzwonię do ciebie.
I will give you a call.
aɪ wɪl gɪv juː ə kɔːl
flirt
flirtation
flɜːˈteɪʃən
przelotny romans
(love) affair, (pot.) fling
(lʌv) əˈfεəˌ flɪŋ
skok w bok
bit on the side
bɪt ɒn ðə saɪd
randka
date
deɪt
znajomość na jedną noc
one-night stand, one-nighter
wʌnnaɪt stændˌ wʌnnaɪtə
szybki seks
quickie
ˈkwɪkɪ
molestowanie seksualne
sexual harassment
ˈsεksjʊəl ˈhærəsmənt
propozycje seksualne
sexual advances
ˈsεksjʊəl ədˈvɑːnsɪz
uwodzenie
seduction
sɪˈdʌkʃən
uwodziciel
seducer
sɪˈdjuːsə
pocałunek
kiss
kɪs
francuski pocałunek
French kiss, deep kiss
frεntʃ kɪsˌ diːp kɪs
malinka
lovebite, (AmE) hickey
ˈlʌvˌbaɪtˌ ˈhɪkɪ
obmacywanie
groping, grope
grəʊpɪŋˌ grəʊp
pocałunki
kissing
kɪsɪŋ
pieszczoty
caressing, fondling, petting
kəˈrεsɪŋˌ ˈfɒndlɪŋˌ pεtɪŋ
obściskiwanie
necking, smooching, (BrE) snogging
ˈnεkɪŋˌ smuːtʃɪŋˌ snɒgɪŋ