Pytania

Pytania

Questions
kto?
who?
Kim pan(i) jest?
Who are you?
huː ɑː juː?
Kto to był?
Who was it?
huː wɒz ɪt?
Kto to jest?
Who is it?
huː ɪz ɪt?
Kto tam?
Who's there?
huːz ðεə?
Kto mówi?, Z kim rozmawiam?
Who am I speaking with?
huː əm aɪ ˈspiːkɪŋ wɪθ?
Kto mógłby nam pomóc?
Who could help us?
huː kʊd hεlp əs?
Do kogo powinienem się zwrócić?
Who should I turn to?
huː ʃʊd aɪ tɜːn tə?
Kogo pan(i) szuka?
Who are you looking for?
huː ɑː juː lʊkɪŋ fɔː?
Z kim chce pan(i) rozmawiać?
Who do you want to talk to?
huː dʊ juː wɒnt tə tɔːk tə?
Kogo powinienem zapytać?
Whom should I ask?
huːm ʃʊd aɪ ɑːsk?
Kto to panu/pani powiedział?
Who told you?
huː təʊld juː?
co?
what?
Co się dzieje?
What's going on?, What's the matter?
wɒts ˈgəʊɪŋ ɒn?ˌ wɒts ðə ˈmætə?
Co się stało?
What has happened?
wɒt hæz ˈhæpnd?
Co to jest?
What's that?
wɒts ðæt?
Co mam robić?
What should I do?
wɒt ʃʊd aɪ dʊ?
Co (teraz) robimy?
What do we do (now)?
wɒt dʊ wiː dʊ (naʊ)?
Czego pan(i) szuka?
What are you looking for?
wɒt ɑː juː lʊkɪŋ fɔː?
Czego pan(i) sobie życzy?
What would you like?
wɒt wʊd juː laɪk?
Czego pan(i) potrzebuje?
What do you need?
wɒt dʊ juː niːd?
Co mogę dla pana/pani zrobić?
What can I do for you?
wɒt kən aɪ dʊ fə juː?
Co pan(i) tu robi?
What are you doing here?
wɒt ɑː juː ˈduːɪŋ hɪə?
O co chodzi?
What is it (about)?
wɒt ɪz ɪt (əˈbaʊt)?
jak?, jaki?
how?, what?
Jak długo to potrwa?
How long will it take?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk?
Jak długo zamierza pan(i) zostać?
How long are you going to stay?
haʊ lɒŋ ɑː juː ˈgəʊɪŋ tə steɪ?
Jak długo pan(i) tu jest?
How long have you been here?
haʊ lɒŋ hæv juː bɪn hɪə?
Jak się panu/pani podobało?
How did you like it?
haʊ dɪd juː laɪk ɪt?
Jak się pan(i) nazywa?
What is your name?
wɒt ɪz jɔː neɪm?
Jak się tam dostanę?
How do I get there?
haʊ dʊ aɪ gεt ðεə?
Jak często tam pan(i) jeździ?
How often do you go there?
haʊ ˈɒftn dʊ juː gəʊ ðεə?
Nie wie pan(i), jak to zrobić?
Do you know how to do it?
dʊ juː nəʊ haʊ tə dʊ ɪt?
Jak to?
How come?
haʊ kʌm?
Jaki jest kurs wymiany?
What's the exchange rate?
wɒts ðiː ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt?
czyj?
whose?
Czyja to wina?
Whose fault is it?
huːz fɔːlt ɪz ɪt?
Czyje (jest) to dziecko?
Whose child is it?
huːz tʃaɪld ɪz ɪt?
Czyje to jest?
Whose is this?
huːz ɪz ðɪs?
Nie wiem, czyje to jest.
I don't know whose it is.
aɪ dəʊnt nəʊ huːz ɪt ɪz
gdzie?
where?
Gdzie to jest?
Where is it?
wεə ɪz ɪt?
Gdzie się spotkamy?
Where shall we meet?
wεə ʃæl wiː miːt?
Gdzie pan(i) teraz jest?
Where are you now?
wεə ɑː juː naʊ?
Gdzie mogę zaparkować?
Where can I park my car?
wεə kən aɪ pɑːk maɪ kɑː?
Gdzie pan(i) mieszka?
Where do you live?, Where are you staying?
wεə dʊ juː lɪv?ˌ wεə ɑː juː steɪɪŋ?
Ma się pan(i) gdzie zatrzymać?
Do you have a place to sleep?
dʊ juː hæv ə pleɪs tə sliːp?
skąd?
where from?
Skąd pan(i) jest?
Where are you from?
wεə ɑː juː frɒm?
Skąd odjeżdża autobus do...?
Where does the bus to... leave from?
wεə dʌz ðə bʌs tə... liːv frɒm?
Skąd pan(i) to wie?
How do you know?, Who told you?
haʊ dʊ juː nəʊ?ˌ huː təʊld juː?
Skąd go znasz?
Where did you meet (him)?
wεə dɪd juː miːt (hɪm)?
dokąd?
where (to)?
Dokąd pan(i) idzie?
Where are you going?
wεə ɑː juː ˈgəʊɪŋ?
Dokąd jedzie ten autobus?
Where does this bus go?
wεə dʌz ðɪs bʌs gəʊ?
kiedy?
when?
Kiedy wróci?
When will he be back?
wεn wɪl hɪ biː bæk?
Kiedy przyjechali?
When did they arrive?
wεn dɪd ðeɪ əˈraɪv?
Kiedy będzie pan(i) miał(a) czas?
When will you be free?
wεn wɪl juː biː friː?
Kiedy by panu/pani pasowało?
When would suit you?
wεn wʊd sjuːt juː?
Kiedy mogę przyjść?
When can I come?
wεn kən aɪ kʌm?
O której państwo zamykają?
When do you close?
wεn dʊ juː kləʊz?
Kiedy to będzie gotowe?
When will it be ready?
wεn wɪl ɪt biː ˈrεdɪ?
Kiedy powinien przyjść?
When should he come (back)?
wεn ʃʊd hɪ kʌm (bæk)?
Kiedy powinienem tam być?
When should I be there?
wεn ʃʊd aɪ biː ðεə?
Kiedy się pan(i) urodził(a)?
When were you born?
wεn wɜː juː bɔːn?
ile?
how much?, how many?
Ile to kosztuje?
How much is it?, How much does it cost?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt?ˌ haʊ mʌtʃ dʌz ɪt kɒst?
Ile to waży?
How much does it weigh?
haʊ mʌtʃ dʌz ɪt weɪ?
Która jest godzina?
What time is it?
wɒt taɪm ɪz ɪt?
O której (godzinie)?
(At) What time?
(æt) wɒt taɪm?
Ile to przystanków stąd?
How many stops is it from here?
haʊ ˈmεnɪ stɒps ɪz ɪt frɒm hɪə?
Ile masz lat?
How old are you?
haʊ əʊld ɑː juː?
Od/Do ilu lat?
From/Till what age?
frɒm/tɪl wɒt eɪdʒ?
O ile jest starszy?
How much older is he?
haʊ mʌtʃ ˈəʊldə ɪz hɪ?
Którego dzisiaj mamy?
What's the date?
wɒts ðə deɪt?
dlaczego?
why?
Dlaczego to zrobiłeś?
Why did you do that?
waɪ dɪd juː dʊ ðæt?
Dlaczego akurat ja?
Why me of all people?
waɪ miː əv ɔːl ˈpiːpl?
Dlaczego nie?
Why not?
waɪ nɒt?
Nie rozumiem dlaczego.
I don't understand why.
aɪ dəʊntˌʌndəˈstænd waɪ
Bóg raczy wiedzieć dlaczego.
God knows why.
gɒd nəʊz waɪ
Chciałbym wiedzieć, dlaczego...
I'd like to know why...
aɪd laɪk tə nəʊ waɪ