Podróżowanie pociągiem

Podróżowanie pociągiem

Travelling by train

Na dworcu

At the railway station
Gdzie jest najbliższy dworzec kolejowy?
Where is the nearest railway station?
wεə ɪz ðə nɪərɪst ˈreɪlˌweɪ ˈsteɪʃən?
Gdzie mogę kupić bilety?
Where can I buy tickets?
wεə kən aɪ baɪ ˈtɪkɪts?
Ile kosztuje bilet (powrotny) do...?
How much is a (return) ticket to...?
haʊ mʌtʃ ɪz ə (rɪˈtɜːn) ˈtɪkɪt tə?
Czy taniej będzie kupić od razu bilet powrotny?
Is it cheaper to buy a return ticket right away?
ɪz ɪt tʃiːpə tə baɪ ə rɪˈtɜːn ˈtɪkɪt raɪt əˈweɪ?
Dwa bilety do..., proszę.
Two one-way tickets to..., please.
tuː wʌnweɪ ˈtɪkɪts təˌ pliːz
Ile kosztuje bilet ulgowy?
How much is a half(-fare)?
haʊ mʌtʃ ɪz ə hɑːf(fεə)?
Czy mogę kupić bilet w pociągu?
Can I buy the ticket on the train?
kən aɪ baɪ ðə ˈtɪkɪt ɒn ðə treɪn?
Gdzie jest przechowalnia bagażu?
Where is the left luggage (office)?
wεə ɪz ðə lεft ˈlʌgɪdʒ (ˈɒfɪs)?
Skąd odjeżdża pociąg do...?
Where does the train to... leave from?
wεə dʌz ðə treɪn tə... liːv frɒm?
Czy nasz pociąg przyjedzie punktualnie?
Is our train on time?
ɪz aʊə treɪn ɒn taɪm?
Gdzie jest peron trzeci/ósmy/dziesiąty?
Where is the third/eighth/tenth platform?
wεə ɪz ðə θɜːd/eɪtθ/tεnθ ˈplætfɔːm?
Czy może mi pan(i) pomóc otworzyć drzwi?
Can you help me open the door?
kən juː hεlp miː ˈəʊpn ðə dɔː?
Czy może mi pan(i) pomóc z walizką?
Can you help me up with the suitcase?
kən juː hεlp miː ʌp wɪθ ðə ˈsjuːtˌkeɪs?

Połączenia

Connection
Jakie jest najszybsze/najtańsze połączenie do...?
What's the fastest/cheapest connection to...?
wɒts ðə fɑːstɪst/tʃiːpɪst kəˈnεkʃən tə?
Spóźniłem się na moje połączenie.
I have missed my connection.
aɪ hæv mɪst maɪ kəˈnεkʃən
Kiedy jest następny pociąg do...?
When's the next train to...?
wεnz ðə nεkst treɪn tə?
Jak długo trwa podróż?
How long does the ride take?
haʊ lɒŋ dʌz ðə raɪd teɪk?
Czy ten pociąg zatrzymuje się w...?
Does the train stop at...?
dʌz ðə treɪn stɒp æt?
Czy muszę się przesiadać?
Must I change (trains)?
mʌst aɪ tʃeɪndʒ (treɪnz)?
Z którego peronu odjeżdża pociąg do...?
Which platform does the train to... depart from?
wɪtʃ ˈplætfɔːm dʌz ðə treɪn tə... dɪˈpɑːt frɒm?
Czy może mi pan(i) znaleźć połączenie z...?
Could you find me a connection from...?
kʊd juː faɪnd miː ə kəˈnεkʃən frɒm?
Jak długo muszę czekać na połączenie?
How long must I wait for my connection?
haʊ lɒŋ mʌst aɪ weɪt fə maɪ kəˈnεkʃən?
O której godzinie pociąg powinien być w...?
What time is the train due in...?
wɒt taɪm ɪz ðə treɪn djuː ɪn?

Przy kasie

Ticket office
Poproszę bilet do...
A ticket to..., please.
ə ˈtɪkɪt təˌ pliːz
Poproszę dwa bilety powrotne/w jedną stronę do...
Two returns/singles to...
tuː rɪˈtɜːnz/ˈsɪŋglz tə
Bilet na drugą/pierwszą klasę.
Second/First class ticket.
ˈsεkənd/fɜːst klɑːs ˈtɪkɪt
Ile kosztuje bilet w jedną stronę do...?
How much is a single/(AmE) one-way ticket to...?
haʊ mʌtʃ ɪz ə ˈsɪŋgl/wʌnweɪ ˈtɪkɪt tə?
Czy są jakieś zniżki dla dzieci/seniorów?
Are there any discounts for children/seniors?
ɑː ðεə ˈεnɪ ˈdɪskaʊnts fə ˈtʃɪldrən/ˈsiːnjəz?
Poproszę jeden bilet dla dziecka.
One child's ticket please.
wʌn tʃaɪldz ˈtɪkɪt pliːz
Chciałbym zarezerwować miejscówkę.
I want to make a seat reservation.
aɪ wɒnt tə meɪk ə siːtˌrεzəˈveɪʃən
Czy mogę prosić o miejsce przy oknie?
Can I have a window seat, please?
kən aɪ hæv ə ˈwɪndəʊ siːtˌ pliːz?
Poproszę o przedział dla niepalących.
Nonsmoker, please.
nɒnˈsməʊkəˌ pliːz
Czy jest wagon sypialny?
Is there a sleeping car/(BrE) sleeper?
ɪz ðεə ə sliːpɪŋ kɑː/ˈsliːpə?

W pociągu

On the train
Czy to jest pociąg do...?
Is this the train to...?
ɪz ðɪs ðə treɪn tə?
Szukam konduktora.
I'm looking for the (BrE) guard/(AmE) conductor.
aɪm lʊkɪŋ fə ðə ˈgɑːd/kənˈdʌktə
Dokąd jedzie ten pociąg?
Where does this train go?
wεə dʌz ðɪs treɪn gəʊ?
Ile trwa postój pociągu?
How long does the train stop here?
haʊ lɒŋ dʌz ðə treɪn stɒp hɪə?
Chciałbym kupić bilet.
I'd like to buy a ticket.
aɪd laɪk tə baɪ ə ˈtɪkɪt
Czy może mi pan(i) wskazać moje miejsce?
Can you show me where my seat is?
kən juː ʃəʊ miː wεə maɪ siːt ɪz?
Gdzie jest wagon restauracyjny?
Where is the dining car?
wεə ɪz ðə daɪnɪŋ kɑː?
Nie mogę otworzyć okna.
I can't open the window.
aɪ kɑːnt ˈəʊpn ðə ˈwɪndəʊ
Czy moglibyśmy się zamienić miejscami?
Could we swap seats?
kʊd wiː swɒp siːts?
Czy to miejsce jest wolne/zajęte?
Is this seat free/taken?
ɪz ðɪs siːt friː/ˈteɪkən?
Czy mogę tu usiąść?
Do you mind if I sit here?
dʊ juː maɪnd ɪf aɪ sɪt hɪə?
Przepraszam, to moje miejsce.
Excuse me, this is my seat.
ɪkˈskjuːz miːˌ ðɪs ɪz maɪ siːt
Czy może mi pan(i) pokazać swoją miejscówkę?
Can you show me your seat reservation?
kən juː ʃəʊ miː jɔː siːtˌrεzəˈveɪʃən?
O której będziemy w...?
What time do we arrive at/get to...?
wɒt taɪm dʊ wiː əˈraɪv æt/gεt tə?
Czy może mi pan(i) powiedzieć, jak już będziemy na miejscu?
Can you tell me when we get there?
kən juː tεl miː wεn wiː gεt ðεə?
Gdzie jesteśmy? Co to za stacja?
Where are we? What station is this?
wεə ɑː wiː? wɒt ˈsteɪʃən ɪz ðɪs?
Jaka jest następna stacja?
What's the next station?
wɒts ðə nεkst ˈsteɪʃən?
Wysiadamy na następnej stacji.
We are getting off at the next stop/station.
wiː ɑː gεtɪŋ ɒf æt ðə nεkst stɒp/ˈsteɪʃən
Przegapiłem swoją stację.
I missed my stop.
aɪ mɪst maɪ stɒp
Pociąg kończy bieg.
This train terminates here.
ðɪs treɪn ˈtɜːmɪˌneɪts hɪə
Pociąg się spóźnia.
The train is late/delayed.
ðə treɪn ɪz leɪt/dɪˈleɪd