Podróżowanie samolotem

Podróżowanie samolotem

Travelling by plane

Na lotnisku

At the airport
Jak mogę dostać się na lotnisko?
How do I get to the airport?
haʊ dʊ aɪ gεt tə ðiː ˈεəˌpɔːt?
Ile czasu zajmuje dojazd (taksówką) na lotnisko?
How long does it take to get to the airport (by taxi)?
haʊ lɒŋ dʌz ɪt teɪk tə gεt tə ðiː ˈεəˌpɔːt (baɪ ˈtæksɪ)?
Na ile przed odlotem powinienem być na lotnisku?
How long before departure should I be at the airport?
haʊ lɒŋ bɪˈfɔː dɪˈpɑːtʃə ʃʊd aɪ biː æt ðiː ˈεəˌpɔːt?
Proszę przyjechać na lotnisko dwie godziny przed odlotem.
Arrive at the airport two hours before the departure time.
əˈraɪv æt ðiː ˈεəˌpɔːt tuː aʊəz bɪˈfɔː ðə dɪˈpɑːtʃə taɪm
Gdzie jest punkt zabezpieczania bagażu (folią)?
Where is the luggage (stretch) wrapping service/machine?
wεə ɪz ðə ˈlʌgɪdʒ (strεtʃ) ˈræpɪŋ ˈsɜːvɪs/məˈʃiːn?
Gdzie mam się zgłosić do odprawy?
Where do I check in?
wεə dʊ aɪ tʃεk ɪn?
Czy mogę zabrać to na pokład?
Can I take this on board?
kən aɪ teɪk ðɪs ɒn bɔːd?
Jaka jest maksymalna/dopuszczalna waga bagażu na osobę?
What's the baggage allowance (per person)?
wɒts ðə ˈbægɪdʒ əˈlaʊəns (pə ˈpɜːsn)?
Jaka jest opłata za nadbagaż?
How much is the excess baggage fee?
haʊ mʌtʃ ɪz ðiː ˈεksεs ˈbægɪdʒ fiː?
Czy mogę teraz wejść na pokład?
Can I board the plane now?
kən aɪ bɔːd ðə pleɪn naʊ?
Zgubiłem kartę pokładową.
I've lost my boarding card/pass.
aɪv lɒst maɪ ˈbɔːdɪŋ kɑːd/pɑːs
Gdzie mogę odebrać bagaż?
Where can I reclaim my luggage?
wεə kən aɪ rɪˈkleɪm maɪ ˈlʌgɪdʒ?
rozkład lotów
flight schedule
flaɪt ˈʃεdjuːl
lot
flight
flaɪt
przyloty
arrivals
əˈraɪvlz
odloty
departures
dɪˈpɑːtʃəz
zgodnie z rozkładem
on schedule
ɒn ˈʃεdjuːl
odwołany
cancelled
ˈkænsld
z powodu złej pogody
due to bad weather
djuː tə bæd ˈwεðə
opóźnienie
delay
dɪˈleɪ
spodziewane opóźnienie
expected delay
ɪkˈspεktɪd dɪˈleɪ
odprawa bagażu
baggage check-in
ˈbægɪdʒ tʃεkɪn
hala odlotów
departure lounge
dɪˈpɑːtʃə laʊndʒ
wydawanie bagażu
baggage claim
ˈbægɪdʒ kleɪm
przestrzeń tranzytowa
transit area
ˈtrænsɪt ˈεərɪə
stanowisko odprawy
check-in counter
tʃεkɪn ˈkaʊntə
pas startowy
runway
ˈrʌnˌweɪ
bagaż podręczny
hand luggage
hænd ˈlʌgɪdʒ
bilet lotniczy
air ticket
εə ˈtɪkɪt
karta pokładowa
boarding card/pass
ˈbɔːdɪŋ kɑːd/pɑːs
stewardesa
stewardess
ˈstjʊədɪs
lądowanie awaryjne
emergency landing
ɪˈmɜːdʒənsɪ ˈlændɪŋ
pas bezpieczeństwa
seat belt
siːt bεlt

Rezerwacja biletu lotniczego

Booking a ticket
Chciałbym zarezerwować bilet lotniczy do...
I'd like to book a (plane) ticket to...
aɪd laɪk tə bʊk ə (pleɪn) ˈtɪkɪt tə
Ile kosztuje bilet w klasie ekonomicznej/pierwszej klasie?
How much is an economy/a first class ticket?
haʊ mʌtʃ ɪz ən ɪˈkɒnəmɪ/ə fɜːst klɑːs ˈtɪkɪt?
Czy mają państwo jakieś wolne miejsca na dzisiaj?
Are there any vacancies for today?
ɑː ðεə ˈεnɪ ˈveɪkənsɪz fə təˈdeɪ?
Czy to jest lot bezpośredni?
Is it a direct flight?
ɪz ɪt ə dɪˈrεkt flaɪt?
Czy to jest lot z międzylądowaniem?
Is this a stopover flight?
ɪz ðɪs ə ˈstɒpˌəʊvə flaɪt?
O której odlatuje mój samolot?
What time does my plane take off?
wɒt taɪm dʌz maɪ pleɪn teɪk ɒf?
Lot jest opóźniony (o godzinę).
The flight is delayed (one hour).
ðə flaɪt ɪz dɪˈleɪd (wʌn aʊə)
Pana/Pani lot został odwołany.
Your flight has been cancelled.
jɔː flaɪt hæz bɪn ˈkænsld
Kiedy odlatuje następny samolot do...?
When is the next plane to...?
wεn ɪz ðə nεkst pleɪn tə?
Czy mogę anulować bilet lotniczy/rezerwację?
May I cancel the ticket/reservation?
meɪ aɪ ˈkænsl ðə ˈtɪkɪt/ˌrεzəˈveɪʃən?
Jaka jest opłata za anulowanie rezerwacji?
How much is the cancellation fee?
haʊ mʌtʃ ɪz ðəˌkænsɪˈleɪʃən fiː?

W samolocie

On the plane
O której godzinie lądujemy?
What time do we land?
wɒt taɪm dʊ wiː lænd?
Kiedy jest pierwsze międzylądowanie?
When is the first stopover?
wεn ɪz ðə fɜːst ˈstɒpˌəʊvə?
Nie mogę otworzyć/zamknąć schowka na bagaż.
I can't open/close the overhead bin.
aɪ kɑːnt ˈəʊpn/kləʊz ðiːˌəʊvəˈhεd bɪn
Nie mogę zapiąć pasa bezpieczeństwa.
I can't fasten my seat belt.
aɪ kɑːnt ˈfɑːsn maɪ siːt bεlt
Czy może mi pan(i) pomóc odchylić oparcie?
Can you help me recline my seat?
kən juː hεlp miː rɪˈklaɪn maɪ siːt?
Czy może pan(i) z powrotem wyprostować siedzenie?
Could you please put your seat back up?
kʊd juː pliːz pʊt jɔː siːt bæk ʌp?
Chciałbym opuścić (sobie) stolik.
I'd like to use my (seat) tray.
aɪd laɪk tə juːz maɪ (siːt) treɪ
Nie działa mi lampka do czytania.
My reading light isn't working.
maɪ ˈriːdɪŋ laɪt ˈɪznt ˈwɜːkɪŋ
Niedobrze mi.
I feel sick.
aɪ fiːl sɪk
Czy mogę dostać coś na chorobę powietrzną?
Can I have something against airsickness?
kən aɪ hæv ˈsʌmθɪŋ əˈgεnst ˈεəˌsɪknɪs?
Muszę skorzystać z toalety.
I must use the toilet.
aɪ mʌst juːz ðə ˈtɔɪlɪt
Gdzie jest torebka chorobowa?
Where is the sick bag?
wεə ɪz ðə sɪk bæg?
Czy można tu palić?
May I smoke here?
meɪ aɪ sməʊk hɪə?
Czy mógłbym dostać koc?
Could I have a blanket?
kʊd aɪ hæv ə ˈblæŋkɪt?
Czego się pan(i) napije?
What would you like to drink?
wɒt wʊd juː laɪk tə drɪŋk?
Czy napoje są wliczone w cenę?
Are drinks included?
ɑː drɪŋks ɪnˈkluːdɪd?
Czy mogę prosić o jeszcze jeden?
Can I have another one?
kən aɪ hæv əˈnʌðə wʌn?
Czy można prosić bez lodu?
Can I have it without ice?
kən aɪ hæv ɪt wɪˈðaʊt aɪs?

Zgubiony bagaż

Lost luggage
Gdzie mogę zgłosić zgubienie bagażu?
Where can I complain about lost luggage?
wεə kən aɪ kəmˈpleɪn əˈbaʊt lɒst ˈlʌgɪdʒ?
Obawiam się, że zgubili państwo mój bagaż.
I'm afraid you've lost my luggage.
aɪm əˈfreɪd juːv lɒst maɪ ˈlʌgɪdʒ
Byłem pasażerem lotu nr... z...
I was on the flight No. ... from ...
aɪ wɒz ɒn ðə flaɪt ˈnʌmbə ... frɒm
Nie znalazłem mojego bagażu na taśmie bagażowej.
I didn't find my luggage at the baggage claim.
aɪ ˈdɪdnt faɪnd maɪ ˈlʌgɪdʒ æt ðə ˈbægɪdʒ kleɪm
Miałem dwie/trzy sztuki bagażu.
I had two/three pieces of luggage.
aɪ hæd tuː/θriː piːsɪz əv ˈlʌgɪdʒ
Dotarła tylko jedna sztuka mojego bagażu.
Only one piece of my luggage arrived.
ˈəʊnlɪ wʌn piːs əv maɪ ˈlʌgɪdʒ əˈraɪvd
Miałem dwie niebieskie/czarne walizki.
I had two blue/black suitcases.
aɪ hæd tuː bluː/blæk ˈsuːtˌkeɪsɪz
Są na nich plakietki z nazwiskiem.
There are name tags on them.
ðεə ɑː neɪm tægz ɒn ðəm
Pilnie potrzebuję tego bagażu.
I need that luggage urgently.
aɪ niːd ðæt ˈlʌgɪdʒ ˈɜːdʒəntlɪ
Czy mogliby państwo dowiedzieć się, gdzie jest?
Could you please find out where it is?
kʊd juː pliːz faɪnd aʊt wεə ɪt ɪz?
Proszę zadzwonić do mnie na ten numer i dać mi znać.
Please call me at this number and let me know.
pliːz kɔːl miː æt ðɪs ˈnʌmbə ænd lεt miː nəʊ
Mógłbym przyjechać po bagaż jeszcze dzisiaj.
I could come to pick the luggage up today.
aɪ kʊd kʌm tə pɪk ðə ˈlʌgɪdʒ ʌp təˈdeɪ
Jutro muszę być w innym miejscu.
I must be somewhere else tomorrow.
aɪ mʌst biː ˈsʌmˌwεə εls təˈmɒrəʊ
Czy byłoby zatem możliwe przesłanie mi go do...?
Would it be possible to send it to me to... then?
wʊd ɪt biː ˈpɒsɪbl tə sεnd ɪt tə miː tə... ðεn?
Ile czasu zajmie odnalezienie mojego bagażu?
How long will it take to find my luggage?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk tə faɪnd maɪ ˈlʌgɪdʒ?
Kiedy mogę spodziewać się odzyskania bagażu?
When can I expect to have my luggage back?
wεn kən aɪ ɪkˈspεkt tə hæv maɪ ˈlʌgɪdʒ bæk?
Gdzie mogę złożyć wniosek o odszkodowanie za zgubiony bagaż?
Where can I claim compensation for lost luggage?
wεə kən aɪ kleɪmˌkɒmpεnˈseɪʃən fə lɒst ˈlʌgɪdʒ?