Pytania o drogę

Pytania o drogę

Asking directions
Gdzie to jest?
Where is it?
wεə ɪz ɪt?
Jak się tam dostanę?
How do I get there?
haʊ dʊ aɪ gεt ðεə?
Muszę się dostać do...
I need to get to...
aɪ niːd tə gεt tə
Przepraszam, gdzie jest (najbliższy)...?
Excuse me, where is the (nearest)... here?
ɪkˈskjuːz miːˌ wεə ɪz ðə (nɪərɪst) hɪə?
Czy to właściwa droga do...?
Is this the (right) way to...?
ɪz ðɪs ðə (raɪt) weɪ tə?
To powinno być gdzieś tu.
It should be somewhere here.
ɪt ʃʊd biː ˈsʌmˌwεə hɪə
Jak daleko stąd to jest?
How far from here is it?
haʊ fɑː frɒm hɪə ɪz ɪt?
Czy to daleko stąd?
Is it far from here?
ɪz ɪt fɑː frɒm hɪə?
Czy może mi pan(i) wskazać drogę do...?
Can you show me the way to...?
kən juː ʃəʊ miː ðə weɪ tə?
Czy może mi to pan(i) pokazać na mapie?
Can you show it to me on the map?
kən juː ʃəʊ ɪt tə miː ɒn ðə mæp?
Czy można tam dojechać samochodem?
Can we get there by car?
kən wiː gεt ðεə baɪ kɑː?
Ile czasu to zajmie na piechotę?
How long does it take on foot?
haʊ lɒŋ dʌz ɪt teɪk ɒn fʊt?
Czy można się tam dostać jakąś inną drogą?
Is there any other way to get there?
ɪz ðεə ˈεnɪ ˈʌðə weɪ tə gεt ðεə?
Jak nazywa się ta ulica?
What is the name of this street?
wɒt ɪz ðə neɪm əv ðɪs striːt?
Czy może mi pan(i) pokazać na mapie, gdzie jesteśmy?
Can you show me on the map where we are?
kən juː ʃəʊ miː ɒn ðə mæp wεə wiː ɑː?
Gdzie jest najbliższy przystanek/najbliższa stacja?
Where is the nearest stop/station?
wεə ɪz ðə nɪərɪst stɒp/ˈsteɪʃən?
Gdzie mamy wysiąść?
Where do we get off?
wεə dʊ wiː gεt ɒf?
Jak nazywa się przystanek, na którym powinienem wysiąść?
What's the name of the stop where I should get off?
wɒts ðə neɪm əv ðə stɒp wεə aɪ ʃʊd gεt ɒf?
Czy może mi pan(i) powiedzieć, kiedy/gdzie wysiąść?
Can you tell me when/where to get off?
kən juː tεl miː wεn/wεə tə gεt ɒf?
Ile jeszcze przystanków?
How many (more) stops from here is it?
haʊ ˈmεnɪ (mɔː) stɒps frɒm hɪə ɪz ɪt?
Pojedzie pan(i) cztery przystanki...
You will go four stops...
juː wɪl gəʊ fɔː stɒps
Gdzie powinienem się przesiąść?
Where should I change buses/trams/trains?
wεə ʃʊd aɪ tʃeɪndʒ bʌsɪz/træmz/treɪnz?
Ile czasu zajmuje droga do...?
How long does it take to get to...?
haʊ lɒŋ dʌz ɪt teɪk tə gεt tə?