Nagłe wypadki

Nagłe wypadki

Emergency
Pomocy!, Ratunku!
Help!
hεlp!
Pali się!
Fire!
faɪə!
Złodziej!
Thief!
θiːf!
Uwaga!
Watch out!, Look out!
wɒtʃ aʊt!ˌ lʊk aʊt!
Proszę iść po pomoc/kogoś!
Go get help/somebody!
gəʊ gεt hεlp/ˈsʌmbədɪ!
Może mi/nam pan(i) pomóc?
Can you help me/us?
kən juː hεlp miː/əs?
To nagły wypadek!
This is an emergency!
ðɪs ɪz ən ɪˈmɜːdʒənsɪ!
Zostałem okradziony.
I have been robbed.
aɪ hæv bɪn ˈrɒbd
Zostałem napadnięty.
I have been assaulted.
aɪ hæv bɪn əˈsɔːltɪd
Zostałam zgwałcona.
I've been raped.
aɪv bɪn reɪpt
Okradziono nasz pokój.
Our room was burgled/(AmE) burglarized.
aʊə ruːm wɒz ˈbɜːgld/ˈbɜːgləˌraɪzd
Co mam robić?
What should I do?
wɒt ʃʊd aɪ dʊ?
Proszę wezwać policję/pogotowie.
Call the police/ambulance.
kɔːl ðə pəˈliːs/ˈæmbjʊləns
Może się pan(i) zatrzymać? (do kierowcy)
Can you stop?
kən juː stɒp?
Nie czuję się dobrze.
I don't feel well.
aɪ dəʊnt fiːl wεl
Muszę zażyć moje lekarstwa.
I need to take my medicine.
aɪ niːd tə teɪk maɪ ˈmεdɪsɪn
Boli mnie.
I'm in pain.
aɪm ɪn peɪn
Muszę się położyć/odpocząć.
I need to lie down/have a rest.
aɪ niːd tə laɪ daʊn/hæv ə rεst
Miałem wypadek.
I've had an accident.
aɪv hæd ən ˈæksɪdənt
Ukradziono mi paszport/wszystkie pieniądze.
My passport/All my money has been stolen.
maɪ ˈpɑːspɔːt/ɔːl maɪ ˈmʌnɪ hæz bɪn ˈstəʊlən
Nie mam pieniędzy!
I have no money!
aɪ hæv nəʊ ˈmʌnɪ!
Nie mam ubezpieczenia turystycznego.
I have no travel insurance.
aɪ hæv nəʊ ˈtrævl ɪnˈʃʊərəns
Zginęła moja walizka.
My suitcase has been lost.
maɪ ˈsjuːtˌkeɪs hæz bɪn lɒst
Zaginęło nasze dziecko.
Our child is missing.
aʊə tʃaɪld ɪz ˈmɪsɪŋ
Zgubiłem kluczyki (do samochodu).
I've lost my (car) keys.
aɪv lɒst maɪ (kɑː) kiːz
Zatrzasnąłem drzwi z kluczem w środku.
I locked myself out.
aɪ lɒkt maɪˈsεlf aʊt
Potrzebuję zadzwonić.
I need to make a phone call.
aɪ niːd tə meɪk ə fəʊn kɔːl
Mam rozładowany telefon.
My mobile/(AmE) cell phone battery is flat.
maɪ ˈməʊbaɪl/sεl fəʊn ˈbætərɪ ɪz flæt
Czy mogę skorzystać z pana/pani telefonu?
Can I use your phone?
kən aɪ juːz jɔː fəʊn?
Gdzie jest toaleta?
Where is the lavatory/bathroom/restroom?
wεə ɪz ðə ˈlævətrɪ/ˈbɑːθˌruːm/ˈrεstˌruːm?
W toalecie nie ma papieru toaletowego.
There is no toilet paper in the toilet/(AmE) restroom.
ðεə ɪz nəʊ ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpə ɪn ðə ˈtɔɪlɪt/ˈrεstˌruːm
Gdzie jest najbliższy komisariat policji/szpital?
Where is the nearest police station/hospital?
wεə ɪz ðə nɪərɪst pəˈliːs ˈsteɪʃən/ˈhɒspɪtl?
Jak dojść do polskiej ambasady?
How do we get to the Polish embassy?
haʊ dʊ wiː gεt tə ðə ˈpəʊlɪʃ ˈεmbəsɪ?
Chcę zadzwonić do polskiej ambasady.
I want to call the Polish embassy.
aɪ wɒnt tə kɔːl ðə ˈpəʊlɪʃ ˈεmbəsɪ
Jestem cudzoziemcem.
I'm a foreigner.
aɪm ə ˈfɒrɪnə
Nie rozumiem pana/pani.
I don't understand you.
aɪ dəʊntˌʌndəˈstænd juː
Żądam tłumacza.
I require an interpreter.
aɪ rɪˈkwaɪə ən ɪnˈtɜːprɪtə
Nie zrobiłem nic niezgodnego z prawem.
I did nothing illegal.
aɪ dɪd ˈnʌθɪŋ ɪˈliːgl
Nie wiedziałem o tym.
I didn't know that.
aɪ ˈdɪdnt nəʊ ðæt
Nie ma pan(i) do tego prawa.
You have no right to do this.
juː hæv nəʊ raɪt tə dʊ ðɪs
Na jak długo zostanę zatrzymany?
How long are you going to keep me here?
haʊ lɒŋ ɑː juː ˈgəʊɪŋ tə kiːp miː hɪə?
Proszę zawiadomić moich krewnych.
Please inform my relatives.
pliːz ɪnˈfɔːm maɪ ˈrεlətɪvz
Nie znam okolicy.
I'm a stranger here.
aɪm ə ˈstreɪndʒə hɪə
Zgubiłem się.
I'm lost., I got lost.
aɪm lɒstˌ aɪ gɒt lɒst
Nie wiem, gdzie jestem.
I don't know where I am.
aɪ dəʊnt nəʊ wεə aɪ əm
Jestem głodny/Chce mi się pić.
I'm hungry/thirsty.
aɪm ˈhʌŋgrɪ/ˈθɜːstɪ
Jest mi zimno/gorąco.
I'm cold/hot.
aɪm kəʊld/hɒt
Nie wiem, jak to działa.
I don't know how it works.
aɪ dəʊnt nəʊ haʊ ɪt wɜːks
Czy mogę to pożyczyć?
Can I borrow it?
kən aɪ ˈbɒrəʊ ɪt?
Może mi to pan(i) zwrócić?
Can I have it back?
kən aɪ hæv ɪt bæk?
Możemy tutaj przenocować?
Can we stay here overnight?
kən wiː steɪ hɪəˌəʊvəˈnaɪt?
Proszę mnie/nas zostawić w spokoju, albo zadzwonię na policję.
Leave me/us alone or I (will) call the cops.
liːv miː/əs əˈləʊn ɔː aɪ (wɪl) kɔːl ðə kɒps
Nie chcę żadnych problemów.
I want no trouble.
aɪ wɒnt nəʊ ˈtrʌbl
Mam lęk wysokości.
I'm scared of heights.
aɪm skεəd əv haɪts
Złożę skargę.
I'm going to complain.
aɪm ˈgəʊɪŋ tə kəmˈpleɪn
Do kogo powinienem się zwrócić?
Who should I turn to?
huː ʃʊd aɪ tɜːn tə?