W restauracji

W restauracji

At a restaurant
Szukamy dobrej i taniej restauracji.
We are looking for a good and inexpensive restaurant.
wiː ɑː lʊkɪŋ fɔː ə gʊd ændˌɪnɪkˈspεnsɪv ˈrεstəˌrɒŋ
Czy mają państwo wolny stolik?
Do you have a free table?
dʊ juː hæv ə friː ˈteɪbl?
Poproszę stolik dla dwóch osób.
I'd like a table for two.
aɪd laɪk ə ˈteɪbl fə tuː
Czy możemy usiąść tutaj?
Can we sit here?
kən wiː sɪt hɪə?
Czy możemy się przysiąść?
Can we sit with you?, Can we join you?
kən wiː sɪt wɪθ juː?ˌ kən wiː dʒɔɪn juː?
Poproszę kartę dań/menu.
(Waiter,) the menu please.
(ˈweɪtəˌ) ðə ˈmεnjuː pliːz
Jeszcze nie wybrałem.
I haven't chosen yet.
aɪ ˈhævnt ˈtʃəʊzn jεt
Już zamówiliśmy.
We have ordered already.
wiː hæv ˈɔːdəd ɔːlˈrεdɪ
Nie będę jeść. Dziękuję.
I won't eat. Thank you.
aɪ wəʊnt iːt θæŋk juː
Chcielibyśmy złożyć zamówienie.
We would like to order.
wiː wʊd laɪk tə ˈɔːdə
Co może nam pan(i) polecić?
What do you recommend?
wɒt dʊ juːˌrεkəˈmεnd?
Jaka jest specjalność zakładu?
Do you have any specialities/(AmE) specialties?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈspεʃəˌlɪtɪz/ˈspεʃəltɪz?
Czy to nie będzie zbyt ostre/pikantne?
Isn't it too hot/spicy?
ˈɪznt ɪt tuː hɒt/ˈspaɪsɪ?
Na przystawkę poproszę...
I will have... as a starter/(AmE) an appetizer.
aɪ wɪl hæv... əz ə ˈstɑːtə/ən ˈæpɪˌtaɪzə
Wezmę tylko sałatkę.
I will have just a salad.
aɪ wɪl hæv dʒʌst ə ˈsæləd
Dla mnie bez zupy.
No soup for me.
nəʊ suːp fə miː
Wezmę tylko zupę.
I'll have only soup.
aɪl hæv ˈəʊnlɪ suːp
Wezmę coś wegetariańskiego.
I'd like a vegetarian meal.
aɪd laɪk əˌvεdʒɪˈtεərɪən miːl
Czy moglibyśmy prosić o keczup/sól?
Can you bring us some ketchup/salt?
kən juː brɪŋ əs sʌm ˈkεtʃəp/sɔːlt?
Czy możemy poprosić o jeszcze jeden komplet sztućców?
Can we have one more knife and fork?
kən wiː hæv wʌn mɔː naɪf ænd fɔːk?
Brakuje widelca/łyżki.
One fork/spoon is missing here.
wʌn fɔːk/spuːn ɪz ˈmɪsɪŋ hɪə
Czy możemy wziąć tamto krzesło?
Can we take that chair?
kən wiː teɪk ðæt tʃεə?
Czy możemy poprosić o krzesełko dla dziecka?
Can we have a high chair?
kən wiː hæv ə haɪ tʃεə?
Smacznego!
Enjoy your meal.
ɪnˈdʒɔɪ jɔː miːl
Tego nie zamawialiśmy.
We didn't order this.
wiː ˈdɪdnt ˈɔːdə ðɪs
Coś jest nie tak z tym mięsem.
Something is wrong with the meat.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ ðə miːt
To jest przesolone/przypalone.
It's too salty/burnt.
ɪts tuː ˈsɔːltɪ/bɜːnt
Można już to zabrać.
You can take it away.
juː kən teɪk ɪt əˈweɪ
Proszę jeszcze jedno piwo.
One more beer, please.
wʌn mɔː bɪəˌ pliːz
Proszę rachunek.
The bill/(AmE) check please.
ðə bɪl/tʃεk pliːz
Ile płacę?
How much is it?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt?
Płacimy osobno/razem.
We will pay separately/all together.
wiː wɪl peɪ ˈsεprɪtlɪ/ɔːl təˈgεðə
Czy można płacić kartą?
Can I pay by card?
kən aɪ peɪ baɪ kɑːd?
Obawiam się, że za dużo nam pan policzył/pani policzyła.
I'm afraid you overcharged us.
aɪm əˈfreɪd juːˌəʊvəˈtʃɑːdʒd əs
Już zapłaciliśmy.
We have paid already.
wiː hæv peɪd ɔːlˈrεdɪ
Nie zapłacę za ten posiłek.
I am not going to pay for the meal.
aɪ əm nɒt ˈgəʊɪŋ tə peɪ fə ðə miːl
Reszty nie trzeba.
Keep the change.
kiːp ðə tʃeɪndʒ