Napoje

Napoje

Drinks

Napoje alkoholowe

Alcoholic drinks
piwo
beer
bɪə
jasne piwo
pale beer
peɪl bɪə
ciemne piwo
dark beer
dɑːk bɪə
piwo beczkowe/z beczki
draft beer
drɑːft bɪə
piwo butelkowe
bottled beer
ˈbɒtld bɪə
piwo w puszce
canned beer
kænd bɪə
pilzner, pils
pilsner
ˈpɪlznə
wino
wine
waɪn
czerwone wino
red wine
rεd waɪn
białe wino
white wine
waɪt waɪn
różowe wino
rosé
ˈrəʊzeɪ
wino wytrawne/słodkie
dry/sweet wine
draɪ/swiːt waɪn
wino stołowe
table wine
ˈteɪbl waɪn
szprycer
spritzer
ˈsprɪtsə
grzane wino
mulled wine
ˈmʌld waɪn
wino musujące
sparkling wine
ˈspɑːklɪŋ waɪn
szampan
champagne
ʃæmˈpeɪn
wermut
vermouth
vəˈmuːθ
cydr, jabłecznik
(BrE) cider, (AmE) hard cider
ˈsaɪdəˌ hɑːd ˈsaɪdə
aperitif
aperitif
əˌpεrəˈtiːf
alkohole
hard drinks, spirits, liquors
hɑːd drɪŋksˌ ˈspɪrɪtsˌ ˈlɪkəz
likier
liqueur
lɪˈkjʊə
whisky
whiskey
ˈwɪskɪ
wódka
vodka
ˈvɒdkə
dżin
gin
dʒɪn
koniak
cognac
ˈkɒnjæk
ajerkoniak
eggnog, advocaat
ˌεgˈnɒgˌ ˈædvəʊˌkɑː
grog
grog
grɒg
alkohol wysokoprocentowy
spirits
ˈspɪrɪts
szklanka, kieliszek
glass
glɑːs
kieliszek (wódki itp.)
shot
ʃɒt

Napoje bezalkoholowe

Soft drinks
woda
water
ˈwɔːtə
woda gazowana/niegazowana
sparkling/still water
ˈspɑːklɪŋ/stɪl ˈwɔːtə
woda mineralna
mineral water
ˈmɪnərəl ˈwɔːtə
sok
juice
dʒuːs
sok pomarańczowy
orange juice
ˈɒrɪndʒ dʒuːs
sok jabłkowy
apple juice
ˈæpl dʒuːs
sok ananasowy
pineapple juice
ˈpaɪnˌæpl dʒuːs
sok z czarnych porzeczek
black currant juice
blæk ˈkʌrənt dʒuːs
sok pomidorowy
tomato juice
təˈmɑːtəʊ dʒuːs
sok/napój jabłkowy
(AmE) cider, (BrE) apple juice
ˈsaɪdəˌ ˈæpl dʒuːs
lemoniada
pop, (AmE) soda (pop)
pɒpˌ ˈsəʊdə (pɒp)
woda sodowa
soda water, (AmE) club soda, seltzer
ˈsəʊdə ˈwɔːtəˌ klʌb ˈsəʊdəˌ ˈsεltsə
tonik
tonic water
ˈtɒnɪk ˈwɔːtə
piwo bezalkoholowe
non-alcoholic beer
nɒnˌælkəˈhɒlɪk bɪə
napój imbirowy
ginger ale
ˈdʒɪndʒə eɪl
herbata mrożona
ice tea
aɪs tiː
kawa mrożona
iced coffee
aɪst ˈkɒfɪ
koktajl mleczny
milk shake
mɪlk ʃeɪk
mleko
milk
mɪlk
mleko chude
low-fat milk
ləʊfæt mɪlk
mleko półtłuste
semi-skimmed
ˈsεmɪskɪmd
mleko pełnotłuste
whole milk, full fat milk
həʊl mɪlkˌ fʊl fæt mɪlk

Napoje gorące

Hot drinks
herbata
tea
tiː
herbata czarna/zielona
black/green tea
blæk/griːn tiː
herbat(k)a owocowa
fruit tea
fruːt tiː
herbat(k)a ziołowa
herbal tea
ˈhɜːbl tiː
herbata z mlekiem
tea with milk
tiː wɪθ mɪlk
herbata z cytryną
tea with lemon
tiː wɪθ ˈlεmən
herbata aromatyzowana
flavoured tea
ˈfleɪvəd tiː
kawa
coffee
ˈkɒfɪ
czarna kawa
black coffee
blæk ˈkɒfɪ
kawa z mlekiem
white coffee
waɪt ˈkɒfɪ
kawa po wiedeńsku
Viennese coffee
ˌvɪəˈniːz ˈkɒfɪ
kawa po turecku
Turkish coffee
ˈtɜːkɪʃ ˈkɒfɪ
kawa rozpuszczalna
instant coffee, freeze-dried coffee
ˈɪnstənt ˈkɒfɪˌ friːzdraɪd ˈkɒfɪ
cappuccino
cappuccino
ˌkæpʊˈtʃiːnəʊ
espresso
espresso
εˈsprεsəʊ
kakao
cocoa
ˈkəʊkəʊ
gorąca czekolada
hot chocolate
hɒt ˈtʃɒklɪt