Awaria samochodu

Awaria samochodu

Car trouble
Mam problem z samochodem.
I have a problem with my car.
aɪ hæv ə ˈprɒbləm wɪθ maɪ kɑː
Może mi pan pomóc zepchnąć auto na bok?
Can you help me to push the car aside?
kən juː hεlp miː tə pʊʃ ðə kɑː əˈsaɪd?
Czy może mnie pan popchnąć? (mój samochód)
Can you help me to push-start the car?
kən juː hεlp miː tə pʊʃstɑːt ðə kɑː?
Skończyła mi się benzyna.
I'm out of (BrE) petrol/(AmE) gas.
aɪm aʊt əv ˈpεtrəl/gæs
Czy może mnie pan(i) zabrać na najbliższą stację benzynową?
Can you take me to a (BrE) petrol station/(AmE) gas station?
kən juː teɪk miː tə ə ˈpεtrəl ˈsteɪʃən/gæs ˈsteɪʃən?
Nie ma pan(i) przypadkiem kanistra na benzynę?
Do you happen to have a (BrE) petrol can/(AmE) gas can?
dʊ juː ˈhæpn tə hæv ə ˈpεtrəl kən/gæs kən?
Silnik się popsuł.
The engine has broken down.
ðiː ˈεndʒɪn hæz ˈbrəʊkən daʊn
Przegrzałem/Zatarłem silnik.
The engine is overheated/has been blown.
ðiː ˈεndʒɪn ɪzˌəʊvəˈhiːtɪd/hæz bɪn bləʊn
Silnik nie chce zapalić.
The engine won't start.
ðiː ˈεndʒɪn wəʊnt stɑːt
Chyba mam rozładowany akumulator.
The battery seems to be flat.
ðə ˈbætərɪ siːms tə biː flæt
Czy ma pan(i) może przewody/kable rozruchowe?
Do you happen to have (BrE) jump leads/(AmE) jumper cables?
dʊ juː ˈhæpn tə hæv dʒʌmp liːds/ˈdʒʌmpə ˈkeɪblz?
Zepsuła się instalacja elektryczna.
The electrics failed.
ðiː ɪˈlεktrɪks feɪld
Mam problem ze skrzynią biegów.
Something is wrong with the transmission.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ ðə trænzˈmɪʃən
Nie mogę zmieniać biegów.
I can't shift gears.
aɪ kɑːnt ʃɪft gɪəz
Zerwał się pasek klinowy.
The fan belt broke.
ðə fæn bεlt brəʊk
Pękł wąż od chłodnicy.
I have a burst radiator hose.
aɪ hæv ə bɜːst ˈreɪdɪˌeɪtə həʊz
Złapałem gumę.
I have (got) a (BrE) puncture./(AmE) flat tire.
aɪ hæv (gɒt) ə ˈpʌŋktʃə/flæt ˈtaɪə
Czy jest (w okolicy) ktoś, kto mógłby pomóc mi to naprawić?
Is there anybody around here who can help me fix it?
ɪz ðεə ˈεnɪˌbɒdɪ əˈraʊnd hɪə huː kən hεlp miː fɪks ɪt?
Gdzie jest najbliższy warsztat?
Where is the nearest (car) service?
wεə ɪz ðə nɪərɪst (kɑː) ˈsɜːvɪs?

Odholowanie

Tow-away
Zepsuł mi się samochód.
My car won't go., My car is immobile.
maɪ kɑː wəʊnt gəʊˌ maɪ kɑː ɪz ɪˈməʊbaɪl
Czy może pan(i) wezwać kogoś, kto odholowałby mój samochód?
Can you call somebody to tow me away?
kən juː kɔːl ˈsʌmbədɪ tə təʊ miː əˈweɪ?
Jaki jest numer pomocy drogowej?
What is the towing service number?
wɒt ɪz ðə təʊɪŋ ˈsɜːvɪs ˈnʌmbə?
Jestem na drodze nr... około... mil od miasta...
I'm on the road number... about... miles from... city.
aɪm ɒn ðə rəʊd ˈnʌmbə... əˈbaʊt... maɪlz frɒm... ˈsɪtɪ
Czy może mnie pan(i) odholować do najbliższego miasta/warsztatu?
Can you give me a tow to the nearest town/garage?
kən juː gɪv miː ə təʊ tə ðə nɪərɪst taʊn/ˈgærɑːʒ?
Czy mam zostawić rzeczy w samochodzie?
Should I leave my stuff in the car?
ʃʊd aɪ liːv maɪ stʌf ɪn ðə kɑː?
Dokąd dokładnie zostanie odholowany mój samochód?
Where exactly are you going to tow my car?
wεə ɪgˈzæktlɪ ɑː juː ˈgəʊɪŋ tə təʊ maɪ kɑː?
Ile to będzie kosztować?
How much will it cost?
haʊ mʌtʃ wɪl ɪt kɒst?
To jest wypożyczony samochód.
It's a rented/(BrE) hired car.
ɪts ə rεntɪd/ˈhaɪəd kɑː
Czy kosztów holowania (nie) pokrywa wypożyczalnia/firma ubezpieczeniowa?
Will the car rental/insurance company pay for the tow-away?
wɪl ðə kɑː ˈrεntl/ɪnˈʃʊərəns ˈkʌmpənɪ peɪ fə ðə təʊəˈweɪ?
Czy może mnie pan(i) podwieźć do miasta?
Will you take me to the city?
wɪl juː teɪk miː tə ðə ˈsɪtɪ?
Czy mogę wypożyczyć w tej okolicy inny samochód?
Can I rent/(BrE) hire another car around here?
kən aɪ rεnt/ˈhaɪə əˈnʌðə kɑː əˈraʊnd hɪə?

W warsztacie samochodowym

In a garage
Czy może mi pan zmienić przebitą oponę?
Will you (BrE) mend a puncture?/(AmE) fix a flat tire?
wɪl juː mεnd ə ˈpʌŋktʃə?/fɪks ə flæt ˈtaɪə?
Mam problemy ze skrzynią biegów/z silnikiem/z układem kierowniczym/z hamulcami.
I have some transmission/engine/steering/brake problem.
aɪ hæv sʌm trænzˈmɪʃən/ˈεndʒɪn/ˈstɪərɪŋ/breɪk ˈprɒbləm
Czy może pan(i) na to zerknąć?
Can you check/take a look at it?
kən juː tʃεk/teɪk ə lʊk æt ɪt?
Czy mają państwo te części zamienne?
Do you have these spare parts?
dʊ juː hæv ðiːz spεə pɑːts?
Silnik się przegrzewa.
The engine overheats.
ðiː ˈεndʒɪnˌəʊvəˈhiːts
Wycieka mi olej.
My engine is leaking oil.
maɪ ˈεndʒɪn ɪz liːkɪŋ ɔɪl
Muszę uzupełnić olej/dolać oleju.
I need to replenish the oil.
aɪ niːd tə rɪˈplεnɪʃ ðiː ɔɪl
Potrzebuję wody do chłodnicy.
I need radiator coolant.
aɪ niːd ˈreɪdɪˌeɪtə ˈkuːlənt
Hamulce źle działają.
The brakes don't work well/properly.
ðə breɪks dəʊnt wɜːk wεl/ˈprɒpəlɪ
Układ kierowniczy ściąga w lewo/w prawo.
The steering pulls to the left/right.
ðə ˈstɪərɪŋ pʊls tə ðə lεft/raɪt
Przy niskich obrotach coś stuka w silniku.
The engine knocks at low revs.
ðiː ˈεndʒɪn nɒks æt ləʊ rεvz
Silnik gaśnie na luzie.
The engine dies when in neutral.
ðiː ˈεndʒɪn daɪs wεn ɪn ˈnjuːtrəl
Może mi pan podładować akumulator?
Can you recharge my battery?
kən juːˌriːˈtʃɑːdʒ maɪ ˈbætərɪ?
Jak długo to potrwa?
How long will it take?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk?
Ile kosztowałby nowy (akumulator)?
How much would a new battery cost?
haʊ mʌtʃ wʊd ə njuː ˈbætərɪ kɒst?
Nie działa klimatyzacja.
The air-conditioning ain't working.
ðiː εəkənˈdɪʃənɪŋ eɪnt ˈwɜːkɪŋ
Przednie/tylne światła nie świecą.
The headlights/tail lights are not working.
ðə ˈhεdˌlaɪts/teɪl laɪts ɑː nɒt ˈwɜːkɪŋ
Coś jest nie tak ze wspomaganiem kierownicy.
Something is wrong with the power steering.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ ðə ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ
Nie mogę zwolnić hamulca ręcznego.
I can't release the (BrE) handbrake/(AmE) parking brake.
aɪ kɑːnt rɪˈliːs ðə ˈhændˌbreɪk/ˈpɑːkɪŋ breɪk
Nie mogę otworzyć bagażnika.
I can't open the (BrE) boot/(AmE) trunk.
aɪ kɑːnt ˈəʊpn ðə buːt/trʌŋk
Nie mogę zamknąć drzwi na klucz.
I can't lock the door., The door won't lock.
aɪ kɑːnt lɒk ðə dɔːˌ ðə dɔː wəʊnt lɒk
Jak szybko może pan(i) to naprawić?
How fast can you fix it?
haʊ fɑːst kən juː fɪks ɪt?
Ile to może kosztować?
How much will it approximately cost?
haʊ mʌtʃ wɪl ɪt əˈprɒksɪmətlɪ kɒst?
Wydaje mi się, że to trochę za drogo.
It seems a little too expensive to me.
ɪt siːms ə ˈlɪtl tuː ɪkˈspεnsɪv tə miː
Czy może pan(i) wystawić mi szczegółowy rachunek?
Can you give me a detailed bill?
kən juː gɪv miː ə ˈdiːteɪld bɪl?
Czy możemy zrobić próbną jazdę, żeby zobaczyć, czy wszystko działa?
Can we have a test drive to see if it's okay?
kən wiː hæv ə tεst draɪv tə siː ɪf ɪtsˌəʊˈkeɪ?