Wypełnianie formularzy

Wypełnianie formularzy

Filling out forms
Proszę wypełnić ten formularz.
Complete/Fill in/(AmE) Fill out this form.
kəmˈpliːt/fɪl ɪn/fɪl aʊt ðɪs fɔːm
Proszę pisać drukowanymi literami.
Write in capital letters.
raɪt ɪn ˈkæpɪtl ˈlεtəz
Co mam tutaj wpisać?
What goes (in) here?
wɒt gəʊz (ɪn) hɪə?
Czy mam wypełnić wszystkie pola?
Do I have to fill (in) all the blanks?
dʊ aɪ hæv tə fɪl (ɪn) ɔːl ðə blæŋks?
Mój długopis nie pisze.
My pen doesn't work.
maɪ pεn ˈdʌznt wɜːk
Czy mogę pożyczyć długopis?
Can I borrow your pen?
kən aɪ ˈbɒrəʊ jɔː pεn?
Pomyliłem się., Zrobiłem błąd.
I got it wrong., I made an error.
aɪ gɒt ɪt rɒŋˌ aɪ meɪd ən ˈεrə
Czy mogę to przekreślić?
Can I cross it out?
kən aɪ krɒs ɪt aʊt?
Czy mogę dostać nowy formularz?
Can I have another form?
kən aɪ hæv əˈnʌðə fɔːm?
Gdzie mam to podpisać?
Where should I sign it?
wεə ʃʊd aɪ saɪn ɪt?
Name and surname
Imię i nazwisko
Maiden name
Nazwisko panieńskie
Date of birth
Data urodzenia
Age
Wiek
Place of birth
Miejsce urodzenia
Sex, Gender
Płeć
Male
Mężczyzna
Female
Kobieta
Place of Residence
Miejsce zamieszkania
Address
Adres
Temporary/Permanent address
Adres tymczasowy/stały
Street
Ulica
No.
Numer domu
Postcode, (AmE) Zip code
Kod pocztowy
Marital status
Stan cywilny
Single
Kawaler, Panna
Married
Żonaty, Zamężna
Widowed
Wdowiec, Wdowa
Divorced
Rozwiedziony, Rozwiedziona
Partner
Konkubent, Konkubina
Dependants
Osoby na utrzymaniu
Citizenship
Obywatelstwo
Nationality
Narodowość
Passport No.
Numer paszportu
Identity card No.
Numer dowodu tożsamości
Driving licence/(AmE) Driver's License No.
Numer prawa jazdy
Place of issue
Miejsce wydania
Issued by
Wydany przez...
Date of issue
Data wystawienia
Valid until/for...
Ważny do/przez...
Expiry date...
Data ważności...
Signature
Podpis
Delete/Strike out where not applicable.
Niepotrzebne skreślić.
Leave blank.
Nie wypełniać.