Podróże morskie

Podróże morskie

Ship cruises and tours

W porcie

At the port
Jak możemy się dostać do portu promowego?
How do we get to the ferry port?
haʊ dʊ wiː gεt tə ðə ˈfεrɪ pɔːt?
Jak często odpływają promy (do...)?
How often do the ferries (to...) run?
haʊ ˈɒftn dʊ ðə ˈfεriːz (tə) rʌn?
O której odpływa następny prom?
When is the next ferry?
wεn ɪz ðə nεkst ˈfεrɪ?
Na ile przed początkiem rejsu powinniśmy się zgłosić do odprawy?
How long before the departure time should we check-in?
haʊ lɒŋ bɪˈfɔː ðə dɪˈpɑːtʃə taɪm ʃʊd wiː tʃεkɪn?
Ile trwa podróż?
What is the crossing time?
wɒt ɪz ðə ˈkrɒsɪŋ taɪm?
Podróż trwa około godziny.
The ferry crossing time is about 1 hour.
ðə ˈfεrɪ ˈkrɒsɪŋ taɪm ɪz əˈbaʊt wʌn aʊə
Już zarezerwowaliśmy i zapłaciliśmy za prom.
We have already booked and paid for the ferry.
wiː hæv ɔːlˈrεdɪ bʊkt ænd peɪd fɔː ðə ˈfεrɪ
Ile kosztuje przewóz samochodu i dwóch osób?
What is the price for a car and two passengers?
wɒt ɪz ðə praɪs fɔː ə kɑː ænd tuː ˈpæsɪndʒəz?
Czy muszę zapłacić także za przyczepę?
Do I have to pay for a trailer as well?
dʊ aɪ hæv tə peɪ fɔː ə ˈtreɪlə əz wεl?
stanowisko odprawy
check-in counter
tʃεkɪn ˈkaʊntə
pochylnia przystani promowej
ferry ramp
ˈfεrɪ ræmp
trap
gangway, gangplank
ˈgæŋˌweɪˌ ˈgæŋˌplæŋk

Na pokładzie statku

On board the ship
Czy może nam pan(i) pokazać, gdzie jest nasza kajuta?
Can you show us to our cabin?
kən juː ʃəʊ əs tə aʊə ˈkæbɪn?
Czy na pokładzie jest bar/restauracja?
Is there a bar/a restaurant on board?
ɪz ðεə ə bɑː/ə ˈrεstəˌrɒŋ ɒn bɔːd?
Gdzie są toalety?
Where are the toilets, please?
wεə ɑː ðə ˈtɔɪlɪtsˌ pliːz?
Mam chorobę morską.
I'm seasick.
aɪm ˈsiːˌsɪk
Czy ma pan(i) coś na chorobę morską?
Do you have something for seasickness?
dʊ juː hæv ˈsʌmθɪŋ fə siːˌsɪknɪs?
Gdzie jest (na statku) kantor wymiany walut?
Where is the ship's bureau de change?
wεə ɪz ðə ʃɪps ˈbjʊərəʊ də ˈʃɒnʒ
Kantor znajduje się dokładnie naprzeciwko punktu informacyjnego.
The bureau de change is right opposite to information kiosk.
ðə ˈbjʊərəʊ də ˈʃɒnʒ ɪz raɪt ˈɒpəzɪt təˌɪnfəˈmeɪʃən ˈkiːɒsk
Czy możemy wejść na górny pokład?
Is it possible to go to the upper deck?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə gəʊ tə ðiː ˈʌpə dεk?
Górny pokład jest zamknięty z powodu złej pogody.
The upper deck is closed due to bad weather conditions.
ðiː ˈʌpə dεk ɪz kləʊzd djuː tə bæd ˈwεðə kənˈdɪʃənz
Jakie są środki bezpieczeństwa?
What are the safety precautions?
wɒt ɑː ðə ˈseɪftɪ prɪˈkɔːʃənz?
Kiedy dobijemy do brzegu?
When are we going to land?
wεn ɑː wiː ˈgəʊɪŋ tə lænd?
pokład
deck
dεk
dolny/środkowy/górny pokład
lower/middle/upper deck
ˈləʊə/ˈmɪdl/ˈʌpə dεk
kryty pokład
all weather deck
ɔːl ˈwεðə dεk
otwarty pokład
open top deck
ˈəʊpn tɒp dεk

Rejs widokowy

Sightseeing cruise
Skąd odpływają statki wycieczkowe?
Where do the sightseeing cruises start?
wεə dʊ ðə ˈsaɪtˌsiːɪŋ kruːzɪs stɑːt?
Czy mogę wysiąść w trakcie rejsu? (na przystani)
Can I get off during the cruise?
kən aɪ gεt ɒf ˈdjʊərɪŋ ðə kruːz?
Może pan(i) wysiąść i wsiąść na dowolnej przystani.
You can hop off and then hop on at any pier.
juː kən hɒp ɒf ænd ðεn hɒp ɒn æt ˈεnɪ pɪə
Jak długo trwają postoje?
How long are the stops?
haʊ lɒŋ ɑː ðə stɒps?
Czy na pokładzie można kupić coś do jedzenia lub picia?
Is there some refreshment available on board?
ɪz ðεə sʌm rɪˈfrεʃmənt əˈveɪləbl ɒn bɔːd?
Bar serwuje napoje gorące i zimne, bezalkoholowe oraz alkohol.
The bar is serving hot and cold drinks, soft drinks and alcohol.
ðə bɑː ɪz ˈsɜːvɪŋ hɒt ænd kəʊld drɪŋksˌ sɒft drɪŋks ænd ˈælkəˌhɒl
Gdzie na pokładzie są toalety?
Where are there toilets on board?
wεə ɑː ðεə ˈtɔɪlɪts ɒn bɔːd?
Czy są przystosowane dla niepełnosprawnych?
Are they wheelchair accessible?
ɑː ðeɪ ˈwiːlˌtʃεə əkˈsεsəbl?
Czy w trakcie rejsu jest jakiś komentarz turystyczny?
Is there any commentary during the cruise?
ɪz ðεə ˈεnɪ ˈkɒməntərɪ ˈdjʊərɪŋ ðə kruːz?
Tak, komentarz jest dostępny w kilku językach.
Yes, there is multi-language commentary available.
jεsˌ ðεə ɪz ˈmʌltɪˈlæŋgwɪdʒ ˈkɒməntərɪ əˈveɪləbl
Który język pan(i) sobie życzy?
What language would you prefer?
wɒt ˈlæŋgwɪdʒ wʊd juː prɪˈfɜː?
Prosimy o komentarz w języku niemieckim/francuskim/hiszpańskim.
We would like a commentary in German/French/Spanish.
wiː wʊd laɪk ə ˈkɒməntərɪ ɪn ˈdʒɜːmən/frεntʃ/ˈspænɪʃ
Czy są także foldery w języku angielskim/niemieckim/francuskim/hiszpańskim?
Do you also have leaflets in English/German/French/Spanish?
dʊ juː ˈɔːlsəʊ hæv ˈliːflɪts ɪn ˈɪŋglɪʃ/ˈdʒɜːmən/frεntʃ/ˈspænɪʃ?