Na policji

Na policji

At the police station
Gdzie jest najbliższy posterunek policji?
Where is the nearest police station?
wεə ɪz ðə nɪərɪst pəˈliːs ˈsteɪʃən?
Czy może mnie pan(i) zawieźć na policję?
Can you take me to the police station?
kən juː teɪk miː tə ðə pəˈliːs ˈsteɪʃən?
Chciałbym zgłosić kradzież/zaginięcie czegoś/napad/porwanie.
I want to report a theft/loss of sth/attack/kidnapping.
aɪ wɒnt tə rɪˈpɔːt ə θεft/lɒs /əˈtæk/ˈkɪdnæpɪŋ
Chciałbym zgłosić zaginięcie.
I want to report a missing person.
aɪ wɒnt tə rɪˈpɔːt ə ˈmɪsɪŋ ˈpɜːsn
Nie mam przy sobie żadnych dokumentów.
I have no ID on me.
aɪ hæv nəʊˌaɪˈdiː ɒn miː
Ukradziono nam samochód ze wszystkimi naszymi rzeczami i dokumentami.
Our car has been stolen with all our stuff and documents (in it).
aʊə kɑː hæz bɪn ˈstəʊlən wɪθ ɔːl aʊə stʌf ænd ˈdɒkjʊmənts (ɪn ɪt)
Okradziono nasz pokój/nasze mieszkanie.
Our room/apartment was burgled/(AmE) burglarized.
aʊə ruːm/əˈpɑːtmənt wɒz ˈbɜːgld/ˈbɜːgləˌraɪzd
Zostałem okradziony w metrze.
I was robbed on the subway.
aɪ wɒz ˈrɒbd ɒn ðə ˈsʌbˌweɪ
Zaatakowało mnie dwóch mężczyzn.
I was attacked/mugged by two men.
aɪ wɒz əˈtækt/mʌgd baɪ tuː mεn
Napadli mnie. Działałem w samoobronie.
They attacked me. It was self-defense.
ðeɪ əˈtækt miː ɪt wɒz sεlfdɪˈfεns
Byli uzbrojeni w pistolet/nóż.
They were armed with a gun/knife.
ðeɪ wɜː ɑːmd wɪθ ə gʌn/naɪf
Nie wiem dokładnie, jak wyglądali.
I don't know exactly what they looked like.
aɪ dəʊnt nəʊ ɪgˈzæktlɪ wɒt ðeɪ lʊkt laɪk
Rozpoznałbym ich, gdybym ich zobaczył.
I would recognize them if I saw them.
aɪ wʊd ˈrεkəgˌnaɪz ðəm ɪf aɪ sɔː ðəm
Mój mąż został pobity.
My husband has been beaten up.
maɪ ˈhʌzbənd hæz bɪn ˈbiːtn ʌp
Zostałam zgwałcona.
I've been raped.
aɪv bɪn reɪpt
Napastuje mnie jakiś mężczyzna.
I'm being harassed by one man.
aɪm ˈbiːɪŋ ˈhærəst baɪ wʌn mæn
Potrzebuję pomocy/ochrony.
I need help/protection.
aɪ niːd hεlp/prəˈtεkʃən
Byłem świadkiem wypadku/morderstwa.
I witnessed an accident/a murder.
aɪ ˈwɪtnɪst ən ˈæksɪdənt/ə ˈmɜːdə
Moja żona zaginęła.
My wife is missing.
maɪ waɪf ɪz ˈmɪsɪŋ
Nasze dziecko zostało porwane.
Our child has been kidnapped.
aʊə tʃaɪld hæz bɪn ˈkɪdnæpt
Nasze dziecko zaginęło.
Our child is missing.
aʊə tʃaɪld ɪz ˈmɪsɪŋ
Zostałem wezwany na przesłuchanie.
I was summoned to be interviewed.
aɪ wɒz ˈsʌmənd tə biː ˈɪntəˌvjuːd
Chcę poinformować rodzinę o moim zatrzymaniu.
I want to inform my family of my detention.
aɪ wɒnt tə ɪnˈfɔːm maɪ ˈfæmɪlɪ əv maɪ dɪˈtεnʃən
Czy może pan(i) skontaktować się z polską ambasadą i powiedzieć im, co się stało?
Can you please contact the Polish embassy and tell them what happened?
kən juː pliːz ˈkɒntækt ðə ˈpəʊlɪʃ ˈεmbəsɪ ænd tεl ðəm wɒt ˈhæpnd?
Nie będę odpowiadał na żadne pytania.
I won't answer any questions.
aɪ wəʊnt ˈɑːnsə ˈεnɪ ˈkwεstʃənz
Chcę porozmawiać z moim adwokatem.
I want to talk to my lawyer.
aɪ wɒnt tə tɔːk tə maɪ ˈlɔːjə
Żądam/Potrzebuję tłumacza.
I request/I need an interpreter.
aɪ rɪˈkwεst/aɪ niːd ən ɪnˈtɜːprɪtə
Czy mogę prosić o zdjęcie kajdanek?
Can you take my (hand)cuffs off?
kən juː teɪk maɪ (hænd)kʌfs ɒf?
(Dlaczego) Jestem aresztowany?
(Why) Am I arrested?
(waɪ) əm aɪ əˈrεstɪd?
O co jestem oskarżony?
What are the charges against me?
wɒt ɑː ðə tʃɑːdʒɪz əˈgεnst miː?
Nie mam z tym nic wspólnego.
I have nothing to do with this.
aɪ hæv ˈnʌθɪŋ tə dʊ wɪθ ðɪs
Niczego nie pamiętam.
I don't remember anything.
aɪ dəʊnt rɪˈmεmbə ˈεnɪˌθɪŋ
Nic nie widziałem.
I didn't see anything.
aɪ ˈdɪdnt siː ˈεnɪˌθɪŋ
Nie znam tego człowieka.
I don't know this man.
aɪ dəʊnt nəʊ ðɪs mæn
To był wypadek.
It was an accident.
ɪt wɒz ən ˈæksɪdənt
Chciałem tylko pomóc.
I just wanted to help.
aɪ dʒʌst ˈwɒntɪd tə hεlp
Nie zrobiłem niczego niezgodnego z prawem.
I didn't do anything illegal.
aɪ ˈdɪdnt dʊ ˈεnɪˌθɪŋ ɪˈliːgl
Jakie macie dowody przeciwko mnie?
What evidence do you have against me?
wɒt ˈεvɪdəns dʊ juː hæv əˈgεnst miː?
Ktoś musiał podrzucić mi to do torby/kieszeni.
Someone must have put it in my bag/pocket.
ˈsʌmˌwʌn mʌst hæv pʊt ɪt ɪn maɪ bæg/ˈpɒkɪt
Nie wiedziałem, że to niezgodne z prawem.
I didn't know it's illegal.
aɪ ˈdɪdnt nəʊ ɪts ɪˈliːgl
Nic nie piłem.
I haven't been drinking.
aɪ ˈhævnt bɪn drɪŋkɪŋ
Nie biorę narkotyków.
I don't take any drugs.
aɪ dəʊnt teɪk ˈεnɪ drʌgz
Wypiłem tylko jedno piwo.
I only had one beer.
aɪ ˈəʊnlɪ hæd wʌn bɪə
Jak długo zamierzacie mnie tu trzymać?
How long are you going to keep me here?
haʊ lɒŋ ɑː juː ˈgəʊɪŋ tə kiːp miː hɪə?
Mam prawo do jednej rozmowy telefonicznej/jednego telefonu.
I have a right to a phone call.
aɪ hæv ə raɪt tə ə fəʊn kɔːl
Nie macie prawa tego robić!
You have no right to (do) this!
juː hæv nəʊ raɪt tə (dʊ) ðɪs!
Czy mógłbym wyjść za kaucją?
Could you release me on bail?
kʊd juː rɪˈliːs miː ɒn beɪl?
Ile wynosiłaby kaucja?
How much would the bail be?
haʊ mʌtʃ wʊd ðə beɪl biː?
Mogę porozmawiać z waszym przełożonym?
Can I talk to your superior?
kən aɪ tɔːk tə jɔː suːˈpɪərɪə?
Złożę skargę!
I'm going to complain!
aɪm ˈgəʊɪŋ tə kəmˈpleɪn!
Czy mogę już iść?
Can I go now?, Am I free to go now?
kən aɪ gəʊ naʊ?ˌ əm aɪ friː tə gəʊ naʊ?