Godziny i minuty

Godziny i minuty

Hours and minutes
Która godzina?
What time is it?
wɒt taɪm ɪz ɪt?
Jest piąta (godzina).
It is five o'clock.
ɪt ɪz faɪv əˈklɒk
Minęła trzecia.
It's just gone three (o'clock).
ɪts dʒʌst gɒn θriː (əˈklɒk)
Jest prawie druga.
It's almost two (o'clock).
ɪts ˈɔːlməʊst tuː (əˈklɒk)
Jest wpół do siódmej.
It's half past six.
ɪts hɑːf pɑːst sɪks
Jest za kwadrans szósta.
It's a quarter to six.
ɪts ə ˈkwɔːtə tə sɪks
Jest kwadrans po dziewiątej.
It's a quarter past nine.
ɪts ə ˈkwɔːtə pɑːst naɪn
Jest za pięć siódma.
It's five to seven.
ɪts faɪv tə ˈsεvn
Jest dziesięć po szóstej.
It's ten past six.
ɪts tεn pɑːst sɪks
O której (godzinie)?
(At) what time?
(æt) wɒt taɪm?
O trzeciej po południu.
At three p.m.
æt θriːˌpiːˈεm
O wpół do siódmej.
At half past six.
æt hɑːf pɑːst sɪks
Jak długo trwa lot/podróż?
How long will the flight/ride take?
haʊ lɒŋ wɪl ðə flaɪt/raɪd teɪk?
Zegarek mi stanął.
My watch has stopped.
maɪ wɒtʃ hæz stɒpt
Czy ma pan(i) zegarek?
Do you have a watch?
dʊ juː hæv ə wɒtʃ?
Czy ten zegar dobrze chodzi?
Is the clock accurate?
ɪz ðə klɒk ˈækjʊrət?
Spóźnia się już piętnaście minut.
He is fifteen minutes late already.
hɪ ɪzˌfɪfˈtiːn ˈmɪnɪts leɪt ɔːlˈrεdɪ
Mamy jeszcze pięć minut według mojego zegarka.
We have five minutes left by my watch.
wiː hæv faɪv ˈmɪnɪts lεft baɪ maɪ wɒtʃ
sekunda
second
ˈsεkənd
minuta
minute
ˈmɪnɪt
godzina
hour
aʊə
kwadrans
quarter of an hour
ˈkwɔːtə əv ən aʊə
pół godziny
half an hour
hɑːf ən aʊə
trzy kwadranse
three quarters of an hour
θriː ˈkwɔːtəz əv ən aʊə