Podziękowania i wyrazy zadowolenia

Podziękowania i wyrazy zadowolenia

Thanks, satisfaction
Dzięki!
Thanks!
θæŋks!
Dziękuję bardzo., Dziękuję pięknie.
Thank you very much., Many thanks.
θæŋk juː ˈvεrɪ mʌtʃˌ ˈmεnɪ θæŋks
Dziękuję za wszystko.
Thank you for everything.
θæŋk juː fɔː ˈεvrɪˌθɪŋ
Jestem za to wdzięczny., Doceniam to.
I appreciate that.
aɪ əˈpriːʃɪˌeɪt ðæt
Nie ma za co.
No problem, Don't mention it., (AmE) You're welcome.
nəʊ ˈprɒbləmˌ dəʊnt ˈmεnʃən ɪtˌ jʊə ˈwεlkəm
Proszę. (na podziękowanie)
No problem, Don't mention it., (AmE) You are welcome.
nəʊ ˈprɒbləmˌ dəʊnt ˈmεnʃən ɪtˌ juː ɑː ˈwεlkəm
Proszę bardzo.
My pleasure
maɪ ˈplεʒə
Miło z pana/pani strony.
That's nice of you.
ðæts naɪs əv juː
Nie trzeba było...
You shouldn't have...
juː ˈʃʊdnt hæv
Z góry dziękuję.
Thank you in advance.
θæŋk juː ɪn ədˈvɑːns
Podoba nam się tu.
We like it here.
wiː laɪk ɪt hɪə
Bardzo mi się tu podobało.
I liked it here very much.
aɪ laɪkt ɪt hɪə ˈvεrɪ mʌtʃ
Polecimy państwa naszym znajomym.
We will recommend you to our friends.
wiː wɪlˌrεkəˈmεnd juː tə aʊə frεndz
Nie jesteśmy zbyt zadowoleni z (usług)...
We are not very satisfied with (the services)...
wiː ɑː nɒt ˈvεrɪ ˈsætɪsfaɪd wɪθ (ðə ˈsɜːvɪsɪz)
Nie podoba nam się nasz pokój.
We don't like our room.
wiː dəʊnt laɪk aʊə ruːm
Żądamy obniżenia ceny.
We demand a discount.
wiː dɪˈmɑːnd ə ˈdɪskaʊnt
Żądam zwrotu pieniędzy.
I want my money back., I want a refund.
aɪ wɒnt maɪ ˈmʌnɪ bækˌ aɪ wɒnt ə ˈriːˌfʌnd
Będziemy zmuszeni złożyć skargę do kierownika (z powodu)...
We will have to complain to the manager about...
wiː wɪl hæv tə kəmˈpleɪn tə ðə ˈmænɪdʒə əˈbaʊt
Muszę się poskarżyć.
I must complain.
aɪ mʌst kəmˈpleɪn
Jeśli państwo tego nie naprawią, pójdziemy gdzie indziej.
If you don't correct it, we will go elsewhere.
ɪf juː dəʊnt kəˈrεkt ɪtˌ wiː wɪl gəʊˌεlsˈwεə