Podróżowanie samochodem

Podróżowanie samochodem

Travelling by car
Potrzebuję, żeby ktoś podwiózł mnie do miasta.
I need a ride/lift to the city.
aɪ niːd ə raɪd/lɪft tə ðə ˈsɪtɪ
Czy może mnie pan(i) podwieźć?
Can you give me a lift/(AmE) ride?
kən juː gɪv miː ə lɪft/raɪd?
Zawieziesz mnie tam?
Will you drive me there?
wɪl juː draɪv miː ðεə?
Weźmie mnie pan(i) ze sobą?
Will you take me there?
wɪl juː teɪk miː ðεə?
Zabierze mnie pan(i) tam?
Would you take me there?
wʊd juː teɪk miː ðεə?
Podwieźć pana/panią?
Do you need a lift/(AmE) ride?
dʊ juː niːd ə lɪft/raɪd?
Pojedźmy (moim) samochodem.
Let's go by (my) car.
lεts gəʊ baɪ (maɪ) kɑː
Proszę wsiadać!
Get in!
gεt ɪn!
Czy mogę usiąść z tyłu/przodu?
Can I sit in the back/front?
kən aɪ sɪt ɪn ðə bæk/frʌnt?
Proszę zapiąć pasy!
Fasten your seat belt., Buckle up.
ˈfɑːsn jɔː siːt bεltˌ ˈbʌkl ʌp
Nie mogę zapiąć pasów.
I can't fasten my seat belt.
aɪ kɑːnt ˈfɑːsn maɪ siːt bεlt
Mam prowadzić?
Shall I drive?
ʃæl aɪ draɪv?
Będziemy prowadzić na zmianę.
We will take turns at the wheel.
wiː wɪl teɪk tɜːnz æt ðə wiːl
Jak się wrzuca wsteczny?
How do I engage reverse gear?
haʊ dʊ aɪ ɪnˈgeɪdʒ rɪˈvɜːs gɪə?
Jak się włącza tempomat?
How do I engage the cruise (control)?
haʊ dʊ aɪ ɪnˈgeɪdʒ ðə kruːz (kənˈtrəʊl)?
Czy mogę otworzyć okno?
Can I wind down the window?
kən aɪ wɪnd daʊn ðə ˈwɪndəʊ?
Czy może pan(i) włączyć/zmniejszyć/wyłączyć klimatyzację?
Can you turn the air-conditioning on/down/off?
kən juː tɜːn ðiː εəkənˈdɪʃənɪŋ ɒn/daʊn/ɒf?
Czy możemy się na chwilę zatrzymać?
Can we stop for a minute?
kən wiː stɒp fɔː ə ˈmɪnɪt?
Zjedź na pobocze., Zatrzymaj się.
Pull over.
pʊl ˈəʊvə
Muszę skorzystać z toalety.
I need to use the toilet/(AmE) bathroom.
aɪ niːd tə juːz ðə ˈtɔɪlɪt/ˈbɑːθˌruːm
W samochodzie robi mi/mu się niedobrze.
I get/He gets carsick.
aɪ gεt/hɪ gεts ˈkɑːˌsɪk
Czy ma pan(i) coś na chorobę lokomocyjną?
Do you have something for car/motion sickness?
dʊ juː hæv ˈsʌmθɪŋ fə kɑː/ˈməʊʃən ˈsɪknɪs?
Muszę rozprostować nogi.
I need to stretch my legs.
aɪ niːd tə strεtʃ maɪ lεgz
Zróbmy sobie krótką przerwę.
Let's take a short break.
lεts teɪk ə ʃɔːt breɪk
Zatrzymam się na stacji benzynowej/parkingu.
I will stop at a service area/rest area.
aɪ wɪl stɒp æt ə ˈsɜːvɪs ˈεərɪə/rεst ˈεərɪə
Czy może mnie/nas pan(i) tu wysadzić?
Can you drop me/us here?
kən juː drɒp miː/əs hɪə?
Chcielibyśmy zrobić postój w...
We'd like to make a stopover in...
wiːd laɪk tə meɪk ə ˈstɒpˌəʊvə ɪn
Dojedziemy tam samochodem?
Can we get there by car?
kən wiː gεt ðεə baɪ kɑː?
Proszę mi powiedzieć, gdzie skręcić.
Tell me where to turn.
tεl miː wεə tə tɜːn
Proszę skręcić tu w lewo/prawo.
Turn left/right here.
tɜːn lεft/raɪt hɪə
Czy to jest droga do...?
Is this the way to...?
ɪz ðɪs ðə weɪ tə?
Czy mogę gdzieś tu zaparkować?
Can I park (a)round here?
kən aɪ pɑːk (ə)raʊnd hɪə?
Czy mogę tu zostawić samochód?
Can I leave my car here?
kən aɪ liːv maɪ kɑː hɪə?
Gdzie jest najbliższy parking?
Where is the nearest parking lot?
wεə ɪz ðə nɪərɪst ˈpɑːkɪŋ lɒt?
Czy ten parking jest płatny?
Do they charge for parking here?
dʊ ðeɪ tʃɑːdʒ fə ˈpɑːkɪŋ hɪə?
Kończy nam się benzyna.
We are running out of petrol/(AmE) gas.
wiː ɑː ˈrʌnɪŋ aʊt əv ˈpεtrəl/gæs
Skończyła nam się benzyna.
We have run out of petrol/(AmE) gas.
wiː hæv rʌn aʊt əv ˈpεtrəl/gæs
Muszę zatankować.
I need to refuel.
aɪ niːd tə riːˈfjuːəl
Czy w pobliżu jest stacja benzynowa?
Is there a petrol/(AmE) gas station near here?
ɪz ðεə ə ˈpεtrəl/gæs ˈsteɪʃən nɪə hɪə?
Czy może mnie pan(i) podwieźć do najbliższej stacji benzynowej?
Could you take me to the nearest petrol/(AmE) gas station?
kʊd juː teɪk miː tə ðə nɪərɪst ˈpεtrəl/gæs ˈsteɪʃən?
Do pełna, proszę.
Full tank please., Make it full, please.
fʊl tæŋk pliːzˌ meɪk ɪt fʊlˌ pliːz
20 litrów benzyny bezołowiowej, proszę.
Twenty litres of unleaded, please.
ˈtwεntɪ ˈliːtəz əv ʌnˈlεdɪdˌ pliːz
Muszę uzupełnić olej.
I need to refill the oil.
aɪ niːd tə ˈriːfɪl ðiː ɔɪl
Chciałbym dopompować opony.
I would like to pump up/inflate my tyres.
aɪ wʊd laɪk tə pʌmp ʌp/ɪnˈfleɪt maɪ ˈtaɪəz
Potrzebuję mapy samochodowej.
I need a road map.
aɪ niːd ə rəʊd mæp
Jakie tu jest ograniczenie prędkości?
What is the speed limit here?
wɒt ɪz ðə spiːd ˈlɪmɪt hɪə?
Przekroczył(a) pan(i) dozwoloną prędkość.
You were speeding.
juː wɜː spiːdɪŋ
Nie zauważyłem znaku drogowego.
I didn't notice the road sign.
aɪ ˈdɪdnt ˈnəʊtɪs ðə rəʊd saɪn
Nie wiedziałem, że tu jest ograniczenie prędkości.
I didn't know there's a speed limit here.
aɪ ˈdɪdnt nəʊ ðεəz ə spiːd ˈlɪmɪt hɪə
Czy mogę zobaczyć pana/pani prawo jazdy?
Can I see your driving licence/(AmE) driver's license?
kən aɪ siː jɔː ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsəns/ˈdraɪvəz ˈlaɪsəns?
Dokumenty mam w bagażniku.
I have my (car) papers in the boot/(AmE) trunk.
aɪ hæv maɪ (kɑː) ˈpeɪpəz ɪn ðə buːt/trʌŋk
Czy mogę wysiąść z samochodu?
Can I get out of the car?
kən aɪ gεt aʊt əv ðə kɑː?
To jest wypożyczony samochód.
It is a rental car.
ɪt ɪz ə ˈrεntl kɑː
Czy można tu łapać stopa?
Can I hitchhike here?
kən aɪ ˈhɪtʃˌhaɪk hɪə?
benzyna
petrol, (AmE) gas
ˈpεtrəlˌ gæs
olej napędowy
diesel (oil)
ˈdiːzl (ɔɪl)
olej silnikowy
motor oil
ˈməʊtə ɔɪl
olej przekładniowy
transmission oil
trænzˈmɪʃən ɔɪl
płyn chłodzący
coolant
ˈkuːlənt
płyn hamulcowy
brake fluid
breɪk ˈfluːɪd
płyn do spryskiwaczy
windshield washer fluid
ˈwɪndˌʃiːld ˈwɒʃə ˈfluːɪd
wymiana koła/opony
wheel/tyre change
wiːl/ˈtaɪə tʃeɪndʒ
wymiana oleju
oil change
ɔɪl tʃeɪndʒ
przebita opona
puncture, flat tyre
ˈpʌŋktʃəˌ flæt ˈtaɪə

Części samochodowe

Car parts
amortyzatory
shock absorbers
ʃɒk əbˈsɔːbəz
antena
aerial
ˈεərɪəl
bagażnik
boot, (AmE) trunk
buːtˌ trʌŋk
bagażnik dachowy
roof rack
ruːf ræk
bagażnik samochodowy na rowery
bike rack
baɪk ræk
bagnet do sprawdzania poziomu oleju
dipstick
ˈdɪpˌstɪk
bak, zbiornik (paliwa)
tank
tæŋk
błotnik
wing, (AmE) fender
wɪŋˌ ˈfεndə
przedni błotnik
front wing/(AmE) fender
frʌnt wɪŋ/ˈfεndə
tylny błotnik
rear wing/(AmE) fender
rɪə wɪŋ/ˈfεndə
centralny zamek
central locking
ˈsεntrəl lɒkɪŋ
cewka zapłonowa
ignition coil
ɪgˈnɪʃən kɔɪl
chłodnica
radiator
ˈreɪdɪˌeɪtə
dach
roof
ruːf
deska rozdzielcza
dashboard
ˈdæʃˌbɔːd
dętka (koła)
inner tube
ˈɪnə tjuːb
drzwi
door
dɔː
przednie/tylne drzwi
front/rear door
frʌnt/rɪə dɔː
klapa, tylne drzwi
tailgate
ˈteɪlˌgeɪt
dyszel holowniczy
tow bar, trailer hitch
təʊ bɑːˌ ˈtreɪlə hɪtʃ
(dziecięcy) fotelik samochodowy
baby (car) seat
ˈbeɪbɪ (kɑː) siːt
dźwignia zmiany biegów
gear lever, (AmE) gear shift
gɪə ˈliːvəˌ gɪə ʃɪft
felga (koła)
wheel disk
wiːl dɪsk
hamulec
brake
breɪk
hamulec ręczny
hand brake, (AmE) emergency brake
hænd breɪkˌ ɪˈmɜːdʒənsɪ breɪk
hamulec postojowy
parking brake
ˈpɑːkɪŋ breɪk
instalacja elektryczna
electrics
ɪˈlεktrɪks
kable rozruchowe
jump leads, (AmE) jumper cables
dʒʌmp liːdsˌ ˈdʒʌmpə ˈkeɪblz
karoseria
body
ˈbɒdɪ
katalizator
catalytic converter
ˌkætəˈlɪtɪk kənˈvɜːtə
kierownica
steering wheel
ˈstɪərɪŋ wiːl
kierunkowskaz
indicator, blinker, (AmE) turn signal
ˈɪndɪˌkeɪtəˌ ˈblɪŋkəˌ tɜːn ˈsɪgnl
kieszeń drzwiowa
door pocket
dɔː ˈpɒkɪt
klakson
horn
hɔːn
klamka drzwi
door handle
dɔː ˈhændl
klocki hamulcowe
brake pads
breɪk pædz
klucz krzyżowy (do kół)
cross spanner, (AmE) cross wrench
krɒs ˈspænəˌ krɒs rεntʃ
kluczyki do samochodu
car keys
kɑː kiːz
koło zapasowe
spare tyre
spεə ˈtaɪə
dojazdowe koło zapasowe
temporary spare tyre
ˈtεmpərərɪ spεə ˈtaɪə
koło zapasowe standardowych rozmiarów
full-size spare tyre
fʊlsaɪz spεə ˈtaɪə
kołpak
hubcap
ˈhʌbˌkæp
lewarek
jack
dʒæk
lina holownicza
tow rope
təʊ rəʊp
lusterko boczne
outside mirror
ˌaʊtˈsaɪd ˈmɪrə
lusterko wsteczne
rear-view mirror
rɪəvjuː ˈmɪrə
łańcuchy śniegowe
snow chains, (AmE) tire chains
snəʊ tʃeɪnzˌ ˈtaɪə tʃeɪnz
maska (silnika)
bonnet, (AmE) hood
ˈbɒnɪtˌ hʊd
miska olejowa
oil sump, (AmE) oil pan
ɔɪl sʌmpˌ ɔɪl pæn
numer rejestracyjny
registration/(AmE) license number
ˌrεdʒɪˈstreɪʃən/ˈlaɪsəns ˈnʌmbə
obrotomierz
tachometer
tæˈkɒmɪtə
ogrzewanie
heating
ˈhiːtɪŋ
opona
tyre
ˈtaɪə
oprawka żarówki
bulb socket
bʌlb ˈsɒkɪt
osłona chłodnicy
radiator grille
ˈreɪdɪˌeɪtə grɪl
axle (tree)
ˈæksəl (triː)
axle
ˈæksəl
pas (bezpieczeństwa)
seat belt, safety belt
siːt bεltˌ ˈseɪftɪ bεlt
pasek klinowy
fan belt
fæn bεlt
pedał gazu
gas pedal
gæs ˈpεdl
pedał hamulca
brake pedal
breɪk ˈpεdl
podnośnik (samochodowy)
jack
dʒæk
podwozie
chassis
ˈʃæsɪ
pokrywa wlewu oleju
oil cap
ɔɪl kæp
pokrywa wlewu paliwa
filler cap, tank cap
ˈfɪlə kæpˌ tæŋk kæp
pompa
pump
pʌmp
pompa olejowa
oil pump
ɔɪl pʌmp
pompa paliwowa
fuel pump
fjʊəl pʌmp
pompka (do kół)
tyre pump
ˈtaɪə pʌmp
popielniczka
ashtray
ˈæʃˌtreɪ
prędkościomierz
speedometer
spɪˈdɒmɪtə
przednia szyba
windscreen, (AmE) windshield
ˈwɪndˌskriːnˌ ˈwɪndˌʃiːld
(przednie) światła
headlights, headlamps
ˈhεdˌlaɪtsˌ ˈhεdˌlæmps
światła drogowe/długie
high beam, (AmE) the brights
haɪ biːmˌ ðə braɪts
światła mijania
dipped headlights, (AmE) low beam
dɪpt ˈhεdˌlaɪtsˌ ləʊ biːm
tylne światła
rear lights, tail-lights
rɪə laɪtsˌ teɪllaɪts
przełącznik wycieraczek
wiper control
ˈwaɪpə kənˈtrəʊl
przód (samochodu)
car front
kɑː frʌnt
reflektor
headlight, headlamp
ˈhεdˌlaɪtˌ ˈhεdˌlæmp
reflektory
headlights, headlamps
ˈhεdˌlaɪtsˌ ˈhεdˌlæmps
rozdzielacz zapłonu
distributor
dɪˈstrɪbjʊtə
rozrusznik
starter
ˈstɑːtə
rura wydechowa
exhaust (pipe)
ɪgˈzɔːst (paɪp)
schowek podręczny (w desce rozdzielczej)
glove compartment
glʌv kəmˈpɑːtmənt
siedzenie, fotel
seat
siːt
tylne siedzenia/fotele
rear seats
rɪə siːts
fotel kierowcy
driver seat
ˈdraɪvə siːt
przedni fotel pasażera
passenger seat
ˈpæsɪndʒə siːt
skrobaczka do szyb/lodu
ice scraper
aɪs ˈskreɪpə
skrzynia biegów
transmission
trænzˈmɪʃən
ręczna skrzynia biegów
manual transmission
ˈmænjʊəl trænzˈmɪʃən
automatyczna skrzynia biegów
automatic transmission
ˌɔːtəˈmætɪk trænzˈmɪʃən
spryskiwacz (przedniej szyby)
windscreen washer, (AmE) windshield washer
ˈwɪndˌskriːn ˈwɒʃəˌ ˈwɪndˌʃiːld ˈwɒʃə
sprzęgło
clutch
klʌtʃ
system antywłamaniowy
anti-theft system/device
ˈæntɪθεft ˈsɪstəm/dɪˈvaɪs
szyberdach
sunroof
ˈsʌnˌruːf
światła hamowania/stopu
brake lights, stoplights
breɪk laɪtsˌ ˈstɒpˌlaɪts
światła przeciwmgielne
fog lights
fɒg laɪts
tablica rejestracyjna
number plate, (AmE) license plate
ˈnʌmbə pleɪtˌ ˈlaɪsəns pleɪt
tarcze hamulcowe
brake discs
breɪk dɪsks
tempomat
cruise control
kruːz kənˈtrəʊl
tłumik wydechowy
exhaust silencer
ɪgˈzɔːst ˈsaɪlənsə
trójkąt ostrzegawczy
warning triangle
ˈwɔːnɪŋ ˈtraɪˌæŋgl
tylna szyba
rear window
rɪə ˈwɪndəʊ
tył (samochodu)
rear
rɪə
układ kierowniczy
steering
ˈstɪərɪŋ
wentylator (chłodnicy)
fan
fæn
wężyk hamulcowy
brake hose
breɪk həʊz
włącznik kierunkowskazów
turn indicator lever
tɜːn ˈɪndɪˌkeɪtə ˈliːvə
wskaźnik poziomu paliwa
fuel gauge
fjʊəl geɪdʒ
wspomaganie kierownicy
power steering
ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ
wtrysk
injection
ɪnˈdʒεkʃən
wtryskiwacz
injector
ɪnˈdʒεktə
wycieraczki (przedniej szyby)
windscreen/(AmE) windshield wipers
ˈwɪndˌskriːn/ˈwɪndˌʃiːld ˈwaɪpəz
zamek
lock
lɒk
zapłon
ignition
ɪgˈnɪʃən
zawieszenie kół
wheel suspension
wiːl səˈspεnʃən
zbiornik oleju
oil tank
ɔɪl tæŋk
zbiornik płynu chłodzącego
coolant tank
ˈkuːlənt tæŋk
zderzak
bumper
ˈbʌmpə
żarówka
light bulb
laɪt bʌlb
żarówka do reflektorów
headlight bulb
ˈhεdˌlaɪt bʌlb

Wypożyczalnia samochodów

Car rental
Gdzie mogę wypożyczyć samochód?
Where can I rent/hire a car?
wεə kən aɪ rεnt/ˈhaɪə ə kɑː?
Chciałbym wypożyczyć mały, ekonomiczny samochód.
I'd like to rent a small economical car.
aɪd laɪk tə rεnt ə smɔːlˌiːkəˈnɒmɪkl kɑː
Mają państwo coś mniejszego/większego?
Do you have a smaller one/bigger one?
dʊ juː hæv ə smɔːlə wʌn/bɪgə wʌn?
Ile pali ten samochód?
What mileage does the car get/do?
wɒt ˈmaɪlɪdʒ dʌz ðə kɑː gεt/dʊ?
Ile ma koni (mechanicznych)?
What's the car's horsepower?
wɒts ðə kɑːz ˈhɔːsˌpaʊə?
Jaka jest pojemność baku?
What's the tank capacity?
wɒts ðə tæŋk kəˈpæsɪtɪ?
Jak otwiera się bak/bagażnik?
How do I open the tank/boot?
haʊ dʊ aɪ ˈəʊpn ðə tæŋk/buːt?
Jak się wrzuca pierwszy/wsteczny bieg?
How do I engage first/reverse gear?
haʊ dʊ aɪ ɪnˈgeɪdʒ fɜːst/rɪˈvɜːs gɪə?
Czy ten samochód ma klimatyzację?
Does the car have air-conditioning?
dʌz ðə kɑː hæv εəkənˈdɪʃənɪŋ?
Czy mogę wypożyczyć również przyczepę?
Could I rent a trailer as well?
kʊd aɪ rεnt ə ˈtreɪlə əz wεl?
Potrzebuję również bagażnika dachowego/na rowery.
I also need a roof rack/bike rack.
aɪ ˈɔːlsəʊ niːd ə ruːf ræk/baɪk ræk
Brakuje koła zapasowego.
The spare tyre is missing.
ðə spεə ˈtaɪə ɪz ˈmɪsɪŋ
Gdzie znajdę podnośnik?
Where do I find the jack?
wεə dʊ aɪ faɪnd ðə dʒæk?
Prawa przednia/tylna opona jest zużyta.
The right front/rear tyre is worn (out).
ðə raɪt frʌnt/rɪə ˈtaɪə ɪz wɔːn (aʊt)
Ile kosztuje wypożyczenie na jeden dzień?
How much is the rental per day?
haʊ mʌtʃ ɪz ðə ˈrεntl pə deɪ?
Czy cena obejmuje OC/ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?
Is third party liability/insurance included?
ɪz θɜːd ˈpɑːtɪˌlaɪəˈbɪlɪtɪ/ɪnˈʃʊərəns ɪnˈkluːdɪd?
Czy cena obejmuje jakieś inne ubezpieczenie?
Is any other insurance included in the price?
ɪz ˈεnɪ ˈʌðə ɪnˈʃʊərəns ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs?
Co pokrywa ubezpieczenie?
What does the insurance cover?
wɒt dʌz ðiː ɪnˈʃʊərəns ˈkʌvə?
Ile (dziennie) kosztowałoby dodatkowe/rozszerzone ubezpieczenie?
How much would the additional/extended insurance cost (per day)?
haʊ mʌtʃ wʊd ðiː əˈdɪʃənl/ɪkˈstεndɪd ɪnˈʃʊərəns kɒst (pə deɪ)?
Jaka jest maksymalna wysokość świadczenia ubezpieczeniowego?
What's the insurance limit here?
wɒts ðiː ɪnˈʃʊərəns ˈlɪmɪt hɪə?
Ile mil jest wliczone w cenę?
How many miles are included in the price?
haʊ ˈmεnɪ maɪlz ɑː ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs?
Czy benzyna jest wliczona w cenę?
Is the petrol/(AmE) gas included in the price?
ɪz ðə ˈpεtrəl/gæs ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs?
Czy należy zwrócić samochód tutaj/z pełnym bakiem?
Must I return the car here/with a full tank?
mʌst aɪ rɪˈtɜːn ðə kɑː hɪə/wɪθ ə fʊl tæŋk?
Czy mogę zostawić samochód w innej filii?
Can I leave the car at another branch?
kən aɪ liːv ðə kɑː æt əˈnʌðə brɑːntʃ?
Do kiedy trzeba zwrócić samochód?
When do I have to return the car?
wεn dʊ aɪ hæv tə rɪˈtɜːn ðə kɑː?
Na jaki numer trzeba zadzwonić w razie wypadku/awarii/kradzieży?
What number should I call in case of an accident/a breakdown/theft?
wɒt ˈnʌmbə ʃʊd aɪ kɔːl ɪn keɪs əv ən ˈæksɪdənt/ə ˈbreɪkdaʊn/θεft?

Taxi

Taxi, cab
Weźmiemy taksówkę?
Shall we take a taxi/cab?
ʃæl wiː teɪk ə ˈtæksɪ/kæb?
Czy taksówki są tu drogie?
Are taxis/cabs expensive here?
ɑː ˈtæksɪs/kæbz ɪkˈspεnsɪv hɪə?
Czy może mi pan(i) zamówić taksówkę?
Can you get me a taxi/cab?
kən juː gεt miː ə ˈtæksɪ/kæb?
Jaki jest numer telefonu na taksówkę?
What is the taxi/cab (phone) number?
wɒt ɪz ðə ˈtæksɪ/kæb (fəʊn) ˈnʌmbə?
Czy jest pan wolny?
Are you free?
ɑː juː friː?
Czy może pan(i) otworzyć bagażnik?
Can you open the boot/(AmE) trunk?
kən juː ˈəʊpn ðə buːt/trʌŋk?
Czy może mi pan(i) pomóc włożyć bagaże?
Can you help me load my baggage/luggage?
kən juː hεlp miː ləʊd maɪ ˈbægɪdʒ/ˈlʌgɪdʒ?
Na dworzec (kolejowy) poproszę.
Take me to the railway/(AmE) railroad station.
teɪk miː tə ðə ˈreɪlˌweɪ/ˈreɪlˌrəʊd ˈsteɪʃən
Jak długo potrwa podróż?
How long will it take?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk?
Jaka jest stawka za kilometr?
How much do you charge per kilometer?
haʊ mʌtʃ dʊ juː tʃɑːdʒ pə ˈkɪləˌmiːtə?
Ile będzie kosztował dojazd na lotnisko?
How much would it be to the airport?
haʊ mʌtʃ wʊd ɪt biː tə ðiː ˈεəˌpɔːt?
Czy może nas pan(i) zawieźć do jakiegoś dobrego pubu?
Could you take us to some good pub/(AmE) bar?
kʊd juː teɪk əs tə sʌm gʊd pʌb/bɑː?
Czy może nas pan(i) przewieźć po mieście?
Could you drive us around the city/town?
kʊd juː draɪv əs əˈraʊnd ðə ˈsɪtɪ/taʊn?
Czy mógłby nas pan przewieźć i pokazać tutejsze zabytki?
Could we do a sightseeing tour?
kʊd wiː dʊ ə ˈsaɪtˌsiːɪŋ tʊə?
Proszę jechać dopóki nie powiem.
Keep driving until I tell you.
kiːp ˈdraɪvɪŋ ʌnˈtɪl aɪ tεl juː
Proszę skręcić tu w prawo/w lewo.
Turn right/left here.
tɜːn raɪt/lεft hɪə
Czy może pan(i) jechać szybciej? Śpieszę się.
Can you drive faster? I'm in a hurry.
kən juː draɪv fɑːstə? aɪm ɪn ə ˈhʌrɪ
Proszę mnie tu wysadzić.
Drop me (over) here.
drɒp miː (ˈəʊvə) hɪə
Ile wynosi minuta postoju?
How much do you charge for a minute of waiting time?
haʊ mʌtʃ dʊ juː tʃɑːdʒ fɔː ə ˈmɪnɪt əv weɪtɪŋ taɪm?
Czy może pan(i) tu chwilę poczekać?
Can you wait here for a moment?
kən juː weɪt hɪə fɔː ə ˈməʊmənt?
Czy może pan(i) tu po mnie przyjechać za godzinę?
Can you pick me up here in an hour?
kən juː pɪk miː ʌp hɪə ɪn ən aʊə?
Czy może mi pan(i) pomóc wnieść bagaże (na górę)?
Could you help me (upstairs) with my baggage?
kʊd juː hεlp miː (ˈʌpˈstεəz) wɪθ maɪ ˈbægɪdʒ?
Mam jeszcze bagaż w bagażniku.
I still have some luggage in the boot/(AmE) trunk.
aɪ stɪl hæv sʌm ˈlʌgɪdʒ ɪn ðə buːt/trʌŋk
Nie ma pan(i) włączonego taksometru.
Your taximeter isn't on.
jɔː ˈtæksɪˌmiːtə ˈɪznt ɒn
Ile płacę?
How much is it?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt?
Czy to nie trochę za dużo?
Isn't it a bit too much?
ˈɪznt ɪt ə bɪt tuː mʌtʃ?
Nie mam mniejszych nominałów.
I have no smaller (bank)note.
aɪ hæv nəʊ smɔːlə (bæŋk)nəʊt
Wydał(a) mi pan(i) za mało reszty.
You('ve) short-changed me.
juː(v) ʃɔːttʃeɪndʒd miː
Reszty nie trzeba.
Keep the change.
kiːp ðə tʃeɪndʒ