Praca

Praca

Job
Gdzie pan(i) pracuje?
Where do you work?
wεə dʊ juː wɜːk?
Kim jest pan(i) z zawodu?
What's your job?
wɒts jɔː dʒɒb?
Jestem robotnikiem.
I'm a workman.
aɪm ə ˈwɜːkmən
Pracuję jako kierowca.
I work as a driver.
aɪ wɜːk əz ə ˈdraɪvə
Pracowałam jako sekretarka.
I worked as a secretary.
aɪ wɜːkt əz ə ˈsεkrətrɪ
Jak długo tam pan(i) pracuje?
How long have you been working there?
haʊ lɒŋ hæv juː bɪn ˈwɜːkɪŋ ðεə?
Pracuję tu ponad pięć lat.
I have been working here for over five years.
aɪ hæv bɪn ˈwɜːkɪŋ hɪə fə ˈəʊvə faɪv jɪəz
Pracuję w niepełnym wymiarze godzin/na pół etatu/na cały etat.
I work part-time/half-time/full-time.
aɪ wɜːk pɑːttaɪm/hɑːftaɪm/fʊltaɪm
Każdego dnia dojeżdżam do pracy 30 mil.
I commute thirty miles to work every day.
aɪ kəˈmjuːt ˈθɜːtɪ maɪlz tə wɜːk ˈεvrɪ deɪ
Często pracuję w nadgodzinach.
I often work overtime.
aɪ ˈɒftn wɜːk ˈəʊvəˌtaɪm
Obecnie mam dwie prace.
I have two jobs now.
aɪ hæv tuː dʒɒbz naʊ
Obecnie jestem bezrobotny.
Currently, I'm unemployed/jobless.
ˈkʌrəntlɪˌ aɪmˌʌnɪmˈplɔɪd/ˈdʒɒblɪs
Jestem (już) na emeryturze.
I'm (already) retired.
aɪm (ɔːlˈrεdɪ) rɪˈtaɪəd

Zatrudnienie

Employment
Znalazłem nową pracę.
I've found a new job.
aɪv faʊnd ə njuː dʒɒb
Podpisałem umowę o pracę z...
I (have) signed on with...
aɪ (hæv) saɪnd ɒn wɪθ
Pracuję na pełny/niepełny etat.
I work full-time/part-time.
aɪ wɜːk fʊltaɪm/pɑːttaɪm
Jestem zatrudniony na okres próbny.
I'm on probation.
aɪm ɒn prəˈbeɪʃən
Awansowałem na stanowisko...
I was promoted to the post of...
aɪ wɒz prəˈməʊtɪd tə ðə pəʊst əv
Dostałem podwyżkę.
I got a (BrE) rise/(AmE) raise.
aɪ gɒt ə raɪz/reɪz
Zdecydowałem się odejść z pracy.
I decided to quit (my job).
aɪ dɪˈsaɪdɪd tə kwɪt (maɪ dʒɒb)
Złożyłem wymówienie., Zrezygnowałem z pracy.
I handed in my notice., I quit my job.
aɪ hændɪd ɪn maɪ ˈnəʊtɪsˌ aɪ kwɪt maɪ dʒɒb
Rozwiązałem umowę o pracę z powodu...
I quit my job due to...
aɪ kwɪt maɪ dʒɒb djuː tə
Zwolniono mnie.
I was dismissed., (pot.) I was fired.
aɪ wɒz dɪsˈmɪstˌ aɪ wɒz ˈfaɪəd
Straciłem pracę.
I('ve) lost my job.
aɪ(v) lɒst maɪ dʒɒb
Rozwiązano z nim umowę o pracę.
His employment was terminated.
hɪz ɪmˈplɔɪmənt wɒz ˈtɜːmɪˌneɪtɪd
praca, zatrudnienie
employment, job
ɪmˈplɔɪməntˌ dʒɒb
zatrudniać kogoś
employ sb
ɪmˈplɔɪ
umowa o pracę
employment contract
ɪmˈplɔɪmənt ˈkɒntrækt
umowa o pracę na czas określony/nieokreślony
fixed-term contract/permanent contract
fɪksttɜːm ˈkɒntrækt/ˈpɜːmənənt ˈkɒntrækt
wypowiedzenie
notice
ˈnəʊtɪs
termin wypowiedzenia
notice period
ˈnəʊtɪs ˈpɪərɪəd
rozwiązanie umowy
termination agreement
ˌtɜːmɪˈneɪʃən əˈgriːmənt
wypowiedzenie stosunku pracy przez pracodawcę
notice given by the employer
ˈnəʊtɪs ˈgɪvn baɪ ðiː ɪmˈplɔɪə
wypowiedzenie stosunku pracy przez pracownika
notice handed in by the employee
ˈnəʊtɪs hændɪd ɪn baɪ ðiː εmˈplɔɪiː
wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym
moment's/hour's notice
ˈməʊmənts/aʊəz ˈnəʊtɪs
wynagrodzenie, płaca
wage
weɪdʒ
stawka godzinowa
hourly wage
ˈaʊəlɪ weɪdʒ
miesięczna pensja
monthly salary
ˈmʌnθlɪ ˈsælərɪ
warunki płacowe
salary package
ˈsælərɪ ˈpækɪdʒ
dochód całkowity/brutto
gross income
grəʊs ˈɪnkʌm
dochód netto, czysty dochód
net income
nεt ˈɪnkʌm
świadczenia pracownicze
employee benefits
εmˈplɔɪiː ˈbεnɪfɪts
świadczenia dodatkowe
fringe benefits, perquisites, perks
frɪndʒ ˈbεnɪfɪtsˌ ˈpɜːkwɪzɪtsˌ pɜːks
wypłata
pay
peɪ
odcinek wypłaty
pay slip, payslip
peɪ slɪpˌ ˈpeɪˌslɪp
czek z wypłatą
pay cheque, (AmE) paycheck
peɪ tʃεkˌ peɪˌtʃεk
podwyżka pensji/wynagrodzenia
pay rise, (AmE) pay raise
peɪ raɪzˌ peɪ reɪz
premia (za wydajność)
(performance) bonus
(pəˈfɔːməns) ˈbəʊnəs
potrącenie z wypłaty
deduction from salary/pay, salary deduction
dɪˈdʌkʃən frɒm ˈsælərɪ/peɪˌ ˈsælərɪ dɪˈdʌkʃən

W pracy

At work
O której godzinie zaczynasz pracę?
What time do you start work?
wɒt taɪm dʊ juː stɑːt wɜːk?
Pracuję od ósmej do piątej.
I work from eight a.m. to five p.m.
aɪ wɜːk frɒm eɪtˌeɪˈεm tə faɪvˌpiːˈεm
Często pracuję ponad 50 godzin tygodniowo.
I often work over fifty hours a week.
aɪ ˈɒftn wɜːk ˈəʊvə ˈfɪftɪ aʊəz ə wiːk
Mamy nienormowany czas pracy.
We work flexitime.
wiː wɜːk ˈflεksɪˌtaɪm
Czy pracuje pan(i) na zmiany?
Do you work shifts?
dʊ juː wɜːk ʃɪfts?
Mam nocną zmianę.
I work (a) night shift.
aɪ wɜːk (ə) naɪt ʃɪft
Czy płacą tu za nadgodziny?
Is overtime paid?
ɪz ˈəʊvəˌtaɪm peɪd?
Kiedy jest przerwa na obiad?
When is the lunch break?
wεn ɪz ðə lʌntʃ breɪk?
Do ilu dni urlopu mam prawo?
What's my holiday entitlement?
wɒts maɪ ˈhɒlɪˌdeɪ ɪnˈtaɪtlmənt?
Wezmę urlop.
I will take a holiday.
aɪ wɪl teɪk ə ˈhɒlɪˌdeɪ
(On) jest obecnie na urlopie.
He is currently on holiday.
hɪ ɪz ˈkʌrəntlɪ ɒn ˈhɒlɪˌdeɪ
Wezmę jeden dzień wolnego.
I will take one day off.
aɪ wɪl teɪk wʌn deɪ ɒf
Dostałem dzień wolnego.
I got a day off.
aɪ gɒt ə deɪ ɒf
Czy mogę wziąć urlop bezpłatny?
Could I take unpaid leave?
kʊd aɪ teɪk ʌnˈpeɪd liːv?
Chciałbym wziąć wolne w zamian za nadgodziny.
I'd like to take compensatory leave.
aɪd laɪk tə teɪk ˈkɒmpεnˌsətərɪ liːv
Jadę w podróż służbową do Niemiec.
I'm going on a business trip to Germany.
aɪm ˈgəʊɪŋ ɒn ə ˈbɪznɪs trɪp tə ˈdʒɜːmənɪ
Dostałem samochód służbowy.
I have a company car at my disposal.
aɪ hæv ə ˈkʌmpənɪ kɑː æt maɪ dɪˈspəʊzl
Lekarz dał mi zwolnienie na tydzień.
The doctor signed me off for one week.
ðə ˈdɒktə saɪnd miː ɒf fə wʌn wiːk
Jestem na zwolnieniu lekarskim.
I'm on sick leave.
aɪm ɒn sɪk liːv
Wziąłem zwolnienie lekarskie.
I took sick leave.
aɪ tʊk sɪk liːv
Jestem niezdolny do pracy.
I'm incapable of work.
aɪm ɪnˈkeɪpəbl əv wɜːk
Muszę wyjść dziś wcześniej.
I need to leave early today.
aɪ niːd tə liːv ˈɜːlɪ təˈdeɪ
Jutro to odpracuję.
I will make up for the lost time tomorrow.
aɪ wɪl meɪk ʌp fə ðə lɒst taɪm təˈmɒrəʊ
Na dzisiaj koniec! Fajrant!
(It's) home time!
(ɪts) həʊm taɪm!
zmiana
shift
ʃɪft
poranna zmiana
morning shift
ˈmɔːnɪŋ ʃɪft
popołudniowa zmiana
evening shift
ˈiːvnɪŋ ʃɪft
nocna zmiana
night shift
naɪt ʃɪft
nadgodziny
overtime
ˈəʊvəˌtaɪm
wynagrodzenie za nadgodziny
overtime pay
ˈəʊvəˌtaɪm peɪ
nieobecność w pracy
absence from work
ˈæbsəns frɒm wɜːk
zwolnienie lekarskie
sick note, sick-certification
sɪk nəʊtˌ sɪkˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃən
wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy
sick pay, (BrE) sickness benefit
sɪk peɪˌ ˈsɪknɪs ˈbεnɪfɪt
zwolnienie chorobowe
sick leave
sɪk liːv
urlop
holiday, (AmE) vacation
ˈhɒlɪˌdeɪˌ vəˈkeɪʃən
bon stołówkowy
luncheon vouchers, (AmE) meal tickets
ˈlʌntʃən ˈvaʊtʃəzˌ miːl ˈtɪkɪts
samochód służbowy
company car
ˈkʌmpənɪ kɑː
służbowy telefon komórkowy
company mobile phone/(AmE) cellphone
ˈkʌmpənɪ ˈməʊbaɪl fəʊn/ˈsεlˌfəʊn
praca na pełny etat
full-time job
fʊltaɪm dʒɒb
praca w niepełnym wymiarze godzin/na pół etatu
part-time/half-time job
pɑːttaɪm/hɑːftaɪm dʒɒb
dzień roboczy
working day, (AmE) workday
ˈwɜːkɪŋ deɪˌ ˈwɜːkˌdeɪ
czas pracy
working hours
ˈwɜːkɪŋ aʊəz
chodzić do pracy
go to work
gəʊ tə wɜːk

Praca dorywcza

Temporary job
Szukam pracy na wakacje.
I'm looking for a summer job.
aɪm lʊkɪŋ fɔː ə ˈsʌmə dʒɒb
Studiuję i pracuję dorywczo.
I have a student job.
aɪ hæv ə ˈstjuːdnt dʒɒb
Pracuję tu dorywczo.
I'm here for a summer job.
aɪm hɪə fɔː ə ˈsʌmə dʒɒb
Znalazłem sobie pracę dorywczą za granicą.
I found me a summer job abroad.
aɪ faʊnd miː ə ˈsʌmə dʒɒb əˈbrɔːd
Mógłbym pracować na pół etatu/cały etat.
I could work half-time/full-time.
aɪ kʊd wɜːk hɑːftaɪm/fʊltaɪm
Mam wolne popołudnia i weekendy.
I'm free afternoons and at weekends.
aɪm friːˌɑːftəˈnuːnz ænd ætˌwiːkˈεndz
Ile można tu zarobić?
How much does it pay?
haʊ mʌtʃ dʌz ɪt peɪ?
Na czym dokładnie polegałaby ta praca?
What exactly would the job involve?
wɒt ɪgˈzæktlɪ wʊd ðə dʒɒb ɪnˈvɒlv?
Czy wymagane są jakieś szczególne kwalifikacje?
Do you require any qualifications?
dʊ juː rɪˈkwaɪə ˈεnɪˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃənz?
Myślę, że mógłbym sobie poradzić.
I think I could handle that.
aɪ θɪŋk aɪ kʊd ˈhændl ðæt
Kiedy mógłbym zacząć?
When could I start?
wεn kʊd aɪ stɑːt?
Czy ktoś mógłby mi pokazać, co mam właściwie robić?
Could somebody show me what exactly I should do?
kʊd ˈsʌmbədɪ ʃəʊ miː wɒt ɪgˈzæktlɪ aɪ ʃʊd dʊ?
Zarobiłem trochę pieniędzy, pracując dorywczo.
I made some money from a summer job.
aɪ meɪd sʌm ˈmʌnɪ frɒm ə ˈsʌmə dʒɒb
praca studencka
student job
ˈstjuːdnt dʒɒb
praca wakacyjna
summer job
ˈsʌmə dʒɒb
pracownik tymczasowy
temporary worker
ˈtεmpərərɪ ˈwɜːkə
pracownik sezonowy
holiday/summer worker
ˈhɒlɪˌdeɪ/ˈsʌmə ˈwɜːkə
pomocnik
ancillary worker
ænˈsɪlərɪ ˈwɜːkə
znaleźć pracę dorywczą
find a summer job/temporary job
faɪnd ə ˈsʌmə dʒɒb/ˈtεmpərərɪ dʒɒb