Pieniądze

Pieniądze

Money matters
Ile to kosztuje?
How much is it?, How much does it cost?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt?ˌ haʊ mʌtʃ dʌz ɪt kɒst?
To jest za drogie.
It's too expensive.
ɪts tuː ɪkˈspεnsɪv
Czy mają państwo coś tańszego?
Do you have a cheaper one?
dʊ juː hæv ə tʃiːpə wʌn?
Potrzebuję czegoś tańszego.
I need something cheaper.
aɪ niːd ˈsʌmθɪŋ tʃiːpə
Nie mam wystarczająco dużo pieniędzy.
I haven't got enough money.
aɪ ˈhævnt gɒt ɪˈnʌf ˈmʌnɪ
Nie stać mnie na to.
I can't afford it.
aɪ kɑːnt əˈfɔːd ɪt
Nie mogę tak dużo wydać.
I can't spend that much.
aɪ kɑːnt spεnd ðæt mʌtʃ
Gdzie mam za to zapłacić?
Where shall I pay for it?
wεə ʃæl aɪ peɪ fɔː ɪt?
Gdzie jest kasa?
Where's the cash desk/(AmE) checkout counter?
wεəz ðə kæʃ dεsk/ˈtʃεkˌaʊt ˈkaʊntə?
Czy mogę zapłacić gotówką?
Can I pay cash?
kən aɪ peɪ kæʃ?
Czy przyjmują państwo euro/dolary/funty?
Do you accept euros/dollars/pounds?
dʊ juː əkˈsεpt ˈjʊərəʊz/ˈdɒləz/paʊndz?
Czy może mi pan(i) rozmienić pięćdziesiąt dolarów?
Can you break/change a fifty (dollar bill)?
kən juː breɪk/tʃeɪndʒ ə ˈfɪftɪ (ˈdɒlə bɪl)?
Nie mam drobnych.
I have no change.
aɪ hæv nəʊ tʃeɪndʒ
Potrzebuję drobnych (na telefon).
I need some change (for the phone).
aɪ niːd sʌm tʃeɪndʒ (fə ðə fəʊn)
Przyjmują państwo te czeki?
Do you accept these cheques/(AmE) checks?
dʊ juː əkˈsεpt ðiːz tʃεks/tʃεks?
Zapłacę kartą kredytową.
I'll pay by credit card.
aɪl peɪ baɪ ˈkrεdɪt kɑːd
Ma pan(i) przekroczony limit na karcie.
Your card is maxed out/over the limit.
jɔː kɑːd ɪz mækst aʊt/ˈəʊvə ðə ˈlɪmɪt
To niemożliwe. Proszę spróbować jeszcze raz.
That's impossible. Try it again.
ðæts ɪmˈpɒsəbl traɪ ɪt əˈgεn
Ktoś ukradł mi portfel.
My wallet has been stolen.
maɪ ˈwɒlɪt hæz bɪn ˈstəʊlən
Czy może mi pan(i) pożyczyć parę dolarów?
Can you lend me a few dollars?
kən juː lεnd miː ə fjuː ˈdɒləz?
Czy może pan(i) sprawdzić rachunek?
Can you check the bill, please?
kən juː tʃεk ðə bɪlˌ pliːz?
Obawiam się, że policzyli mi państwo za dużo.
I'm afraid you have overcharged me.
aɪm əˈfreɪd juː hævˌəʊvəˈtʃɑːdʒd miː
Gdzie mogę żądać zwrotu podatku VAT?
Where can I claim a VAT refund?
wεə kən aɪ kleɪm ə væt ˈriːˌfʌnd?

Kantor, bankomat

Money exchange, ATM
Szukam kantoru.
I'm looking for an exchange office/a bureau de change.
aɪm lʊkɪŋ fə ən ɪksˈtʃeɪndʒ ˈɒfɪs/ə ˈbjʊərəʊ də ˈʃɒnʒ
Gdzie jest najbliższy bankomat?
Where is the nearest cash dispenser/(AmE) ATM?
wεə ɪz ðə nɪərɪst kæʃ dɪˈspεnsə/ˌeɪtiːˈεm?
Muszę wypłacić trochę pieniędzy.
I need to withdraw some money.
aɪ niːd tə wɪðˈdrɔː sʌm ˈmʌnɪ
Bankomat nie akceptuje mojej karty.
The ATM does not accept my bank card.
ðəˌeɪtiːˈεm dʌz nɒt əkˈsεpt maɪ bæŋk kɑːd
Bankomat połknął mi kartę.
The cash machine/(AmE) ATM swallowed my card.
ðə kæʃ məˈʃiːn/ˌeɪtiːˈεm ˈswɒləʊd maɪ kɑːd
Chciałbym wymienić trochę pieniędzy.
I want to change some money.
aɪ wɒnt tə tʃeɪndʒ sʌm ˈmʌnɪ
Jaki jest kurs?
What is the exchange rate?
wɒt ɪz ðiː ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt?
Czy pobierają państwo prowizję?
Do you charge a fee?
dʊ juː tʃɑːdʒ ə fiː?
Ile pieniędzy powinienem wymienić?
How much money should I change?
haʊ mʌtʃ ˈmʌnɪ ʃʊd aɪ tʃeɪndʒ?
Czy mogę dostać banknoty o mniejszych nominałach?
Can I have it in smaller notes?
kən aɪ hæv ɪt ɪn smɔːlə nəʊts?
Czy mogą mi państwo wymienić 20 euro?
Can you change a twenty euro note?
kən juː tʃeɪndʒ ə ˈtwεntɪ ˈjʊərəʊ nəʊt?
Czy mogę dostać pokwitowanie?
Can I have the receipt please?
kən aɪ hæv ðə rɪˈsiːt pliːz?

Bank

Bank
Chciałbym założyć konto w państwa banku.
I'd like to open an account with your bank.
aɪd laɪk tə ˈəʊpn ən əˈkaʊnt wɪθ jɔː bæŋk
Jakich dokumentów potrzebuję?
What documents do I need?
wɒt ˈdɒkjʊmənts dʊ aɪ niːd?
Jaki jest pana/pani numer konta?
What's your account number?
wɒts jɔː əˈkaʊnt ˈnʌmbə?
Chciałbym wypłacić pieniądze z konta.
I want to make a withdrawal from my account.
aɪ wɒnt tə meɪk ə wɪðˈdrɔːəl frɒm maɪ əˈkaʊnt
Jaka jest minimalna/maksymalna kwota, którą można podjąć?
What is the minimum/maximum withdrawal amount?
wɒt ɪz ðə ˈmɪnɪməm/ˈmæksɪməm wɪðˈdrɔːəl əˈmaʊnt?
Mam konto dewizowe w państwa banku.
I have a foreign exchange account with your bank.
aɪ hæv ə ˈfɒrɪn ɪksˈtʃeɪndʒ əˈkaʊnt wɪθ jɔː bæŋk
Jakie mam saldo na rachunku?
What's my account balance?
wɒts maɪ əˈkaʊnt ˈbæləns?
Chciałbym zapłacić przelewem.
I'd like to pay by credit transfer/(AmE) wire transfer.
aɪd laɪk tə peɪ baɪ ˈkrεdɪt ˈtrænsfɜː/waɪə ˈtrænsfɜː
Ile czasu może iść przelew?
How long will the transfer take?
haʊ lɒŋ wɪl ðə ˈtrænsfɜː teɪk?
Do którego okienka mam podejść?
Which (teller) window should I use?
wɪtʃ (ˈtεlə) ˈwɪndəʊ ʃʊd aɪ juːz?
Mam debet., Jestem na minusie.
I have gone overdrawn., I have an overdraft.
aɪ hæv gɒnˌəʊvəˈdrɔːnˌ aɪ hæv ən ˈəʊvəˌdrɑːft
Chciałbym zamknąć konto w państwa banku.
I'd like to close my account with your bank.
aɪd laɪk tə kləʊz maɪ əˈkaʊnt wɪθ jɔː bæŋk
Czy realizują państwo czeki podróżne?
Do you cash travellers' cheques/(AmE) checks?
dʊ juː kæʃ ˈtrævələz tʃεks/tʃεks?
pokwitowanie
bill, (AmE) check
bɪlˌ tʃεk
konto (bankowe)
(bank) account
(bæŋk) əˈkaʊnt
rachunek bieżący
current account, (AmE) checking account
ˈkʌrənt əˈkaʊntˌ tʃεkɪŋ əˈkaʊnt
rachunek terminowy
fixed term account
fɪkst tɜːm əˈkaʊnt
rachunek dewizowy
foreign exchange account
ˈfɒrɪn ɪksˈtʃeɪndʒ əˈkaʊnt
przekaz gotówkowy
cash order
kæʃ ˈɔːdə
przekaz bankowy
transfer order (form)
ˈtrænsfɜː ˈɔːdə (fɔːm)
moneta
coin
kɔɪn
banknot
(bank)note, (AmE) (bank) bill
(bæŋk)nəʊtˌ (bæŋk) bɪl
okienko
counter, teller's window
ˈkaʊntəˌ ˈtεləz ˈwɪndəʊ
saldo na rachunku
account balance
əˈkaʊnt ˈbæləns
wypłata (z konta)
withdrawal
wɪðˈdrɔːəl
wpłata
deposit
dɪˈpɒzɪt
bankomat
cash dispenser, (AmE) ATM
kæʃ dɪˈspεnsəˌˌeɪtiːˈεm
polecenie zapłaty
direct debit
dɪˈrεkt ˈdεbɪt