Członkowie rodziny

Członkowie rodziny

Family members
Czy ma pan(i) dzieci?
Do you have any children?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈtʃɪldrən?
Nie mamy dzieci.
We have no children.
wiː hæv nəʊ ˈtʃɪldrən
Mamy troje dzieci.
We have three children.
wiː hæv θriː ˈtʃɪldrən
Ile lat ma twoja córka/twój syn?
How old is your daughter/son?
haʊ əʊld ɪz jɔː ˈdɔːtə/sʌn?
Najstarszy syn ma na imię Piotr.
The oldest son's name is Peter.
ðiː əʊldɪst sʌnz neɪm ɪz ˈpiːtə
Najmłodsza córka ma trzy lata.
The youngest daughter is three (years old).
ðə jʌŋɪst ˈdɔːtə ɪz θriː (jɪəz əʊld)
Czy ma pan(i) dużą rodzinę?
Do you have a big family?
dʊ juː hæv ə bɪg ˈfæmɪlɪ?
Czy masz rodzeństwo?
Do you have any siblings?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈsɪblɪŋz?
Jestem jedynakiem/jedynaczką.
I'm an only child.
aɪm ən ˈəʊnlɪ tʃaɪld
Mam młodszą siostrę i starszego brata.
I have a younger sister and an older brother.
aɪ hæv ə jʌŋə ˈsɪstə ænd ən ˈəʊldə ˈbrʌðə
Są w tym samym wieku.
They are of the same age.
ðeɪ ɑː əv ðə seɪm eɪdʒ
Jestem o pięć lat młodszy/starszy od mojej siostry.
I'm five years younger/older than my sister.
aɪm faɪv jɪəz jʌŋə/ˈəʊldə ðæn maɪ ˈsɪstə
On/Ona wygląda starzej/młodziej.
He/She looks older/younger.
hɪ/ʃɪ lʊks ˈəʊldə/jʌŋə
Jesteście spokrewnieni?
Are you any relation?
ɑː juː ˈεnɪ rɪˈleɪʃən?
To mój bliski/daleki krewny.
He is my close/distant relative.
hɪ ɪz maɪ kləʊs/ˈdɪstənt ˈrεlətɪv
Czy ma pan(i) krewnych za granicą?
Do you have any relatives abroad?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈrεlətɪvz əˈbrɔːd?
Nie mam (prawie) żadnych krewnych.
I have (almost) no relatives.
aɪ hæv (ˈɔːlməʊst) nəʊ ˈrεlətɪvz
Czy wasi rodzice jeszcze żyją?
Are your parents still alive?
ɑː jɔː ˈpεərənts stɪl əˈlaɪv?
Nie mam częstego kontaktu z rodzicami.
I'm not exactly in touch with my parents.
aɪm nɒt ɪgˈzæktlɪ ɪn tʌtʃ wɪθ maɪ ˈpεərənts
krewni
relatives
ˈrεlətɪvz
krewny/krewna
relative
ˈrεlətɪv
rodzice
parents
ˈpεərənts
ojciec
father
ˈfɑːðə
matka
mother
ˈmʌðə
dziecko
child, kid
tʃaɪldˌ kɪd
jedynak/jedynaczka
only child
ˈəʊnlɪ tʃaɪld
bliźnięta
twins
twɪnz
syn
son
sʌn
córka
daughter
ˈdɔːtə
rodzeństwo
siblings, (pot.) sibs
ˈsɪblɪŋzˌ sɪbz
brat
brother, (pot.) bro
ˈbrʌðəˌ brəʊ
siostra
sister, (pot.) sis
ˈsɪstəˌ sɪs
dziadkowie
grandparents
ˈgrænˌpεərənts
dziadek
grandfather, (pot.) grandpa
ˈgrænˌfɑːðəˌ ˈgrænˌpɑː
babcia
grandmother, (pot.) grandma
ˈgrænˌmʌðəˌ ˈgrænˌmɑː
pradziadek
great-grandfather
greɪtˈgrænˌfɑːðə
prababcia
great-grandmother
greɪtˈgrænˌmʌðə
wnuk
grandson
ˈgrænsʌn
wnuczka
granddaughter
ˈgrænˌdɔːtə
ciocia
aunt, (pot.) auntie
ɑːntˌ ˈɑːntɪ
kuzyn
cousin
ˈkʌzn
kuzynka
cousin
ˈkʌzn
teść
father-in-law
ˈfɑːðə ɪn lɔː
teściowa
mother-in-law
ˈmʌðə ɪn lɔː
zięć
son-in-law
sʌn ɪn lɔː
synowa
daughter-in-law
ˈdɔːtə ɪn lɔː
szwagier
brother-in-law
ˈbrʌðə ɪn lɔː
bratowa
sister-in-law
ˈsɪstə ɪn lɔː
ojciec chrzestny
godfather
ˈgɒdˌfɑːðə
matka chrzestna
godmother
ˈgɒdˌmʌðə
chrześniak
godson
ˈgɒdˌsʌn
chrześniaczka
goddaughter
ˈgɒdˌdɔːtə
chłopak (sympatia)
boyfriend
ˈbɔɪˌfrεnd
dziewczyna (sympatia)
girlfriend
ˈgɜːlˌfrεnd
partner życiowy
partner, mate
ˈpɑːtnəˌ meɪt
partnerka życiowa
partner
ˈpɑːtnə
małżeństwo
marriage
ˈmærɪdʒ
mąż
husband
ˈhʌzbənd
żona
wife
waɪf
były mąż
ex-husband
εksˈhʌzbənd
była żona
ex-wife
εkswaɪf
ojczym
stepfather
ˈstεpˌfɑːðə
macocha
stepmother
ˈstεpˌmʌðə
pasierb
stepson
ˈstεpˌsʌn
pasierbica
stepdaughter
ˈstεpˌdɔːtə
nieślubne dziecko
illegitimate child
ˌɪlɪˈdʒɪtɪmɪt tʃaɪld
kochanek
lover
ˈlʌvə
kochanka
lover
ˈlʌvə
narzeczony
fiancé
fɪˈɒnseɪ
narzeczona
fiancée
fɪˈɒnseɪ