Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Health emergency
Potrzebny jest lekarz.
We need a doctor.
wiː niːd ə ˈdɒktə
Proszę przysłać karetkę do...
Send an ambulance to...
sεnd ən ˈæmbjʊləns tə
Gdzie jest najbliższy szpital/najbliższa apteka?
Where is the nearest hospital/pharmacy?
wεə ɪz ðə nɪərɪst ˈhɒspɪtl/ˈfɑːməsɪ?
Użądliła mnie osa.
I was stung by a wasp.
aɪ wɒz stʌŋ baɪ ə wɒsp
Mam alergię na...
I have an allergy to...
aɪ hæv ən ˈælədʒɪ tə
Ukąsił mnie jakiś owad.
I was bitten by some insect.
aɪ wɒz ˈbɪtn baɪ sʌm ˈɪnsεkt
Ukąsił go wąż.
He was bitten by a snake.
hɪ wɒz ˈbɪtn baɪ ə sneɪk
Pogryzł mnie pies.
I was bitten by a dog.
aɪ wɒz ˈbɪtn baɪ ə dɒg
Potrącił go samochód.
He was hit by a car.
hɪ wɒz hɪt baɪ ə kɑː
Jest nieprzytomny.
He is unconscious.
hɪ ɪz ʌnˈkɒnʃəs
Nie oddycha.
He is not breathing.
hɪ ɪz nɒt ˈbriːðɪŋ
Mocno krwawi.
He is bleeding heavily.
hɪ ɪz ˈbliːdɪŋ ˈhεvɪlɪ
Potrzebuję mojego lekarstwa.
I need my medicine.
aɪ niːd maɪ ˈmεdɪsɪn
Nie zażywam żadnych leków.
I take no medication/drugs.
aɪ teɪk nəʊˌmεdɪˈkeɪʃən/drʌgz
Ma cukrzycę.
He has diabetes.
hɪ hæzˌdaɪəˈbiːtɪs
Jest mi zimno/gorąco.
I'm cold/hot.
aɪm kəʊld/hɒt
Muszę iść do szpitala?
Must I go to the hospital?
mʌst aɪ gəʊ tə ðə ˈhɒspɪtl?
To poważne?
Is it serious?
ɪz ɪt ˈsɪərɪəs?
Nie ma żadnej poprawy.
It isn't any better.
ɪt ˈɪznt ˈεnɪ ˈbεtə
Już mi lepiej.
I'm feeling better now.
aɪm ˈfiːlɪŋ ˈbεtə naʊ
Mogę już iść?
May I go now?
meɪ aɪ gəʊ naʊ?

U lekarza

At the doctor's
Nie czuję się dobrze.
I don't feel well.
aɪ dəʊnt fiːl wεl
Niedobrze mi.
I feel sick to the stomach.
aɪ fiːl sɪk tə ðə ˈstʌmək
Kręci mi się w głowie.
I feel dizzy.
aɪ fiːl ˈdɪzɪ
Boli mnie głowa/brzuch.
I have a headache./stomach ache.
aɪ hæv ə ˈhεdˌeɪk/ˈstʌmək eɪk
Mam biegunkę/zaparcie.
I have diarrhoea/constipation.
aɪ hævˌdaɪəˈrɪə/ˌkɒnstɪˈpeɪʃən
Mam problem z nogą.
Something is wrong with my foot/leg.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ maɪ fʊt/lεg
Skręciłem kostkę.
I sprained my ankle.
aɪ ˈspreɪnd maɪ ˈæŋkl
Nie mogę chodzić.
I can't walk.
aɪ kɑːnt wɔːk
Nie mogę ruszać ręką.
I can't move my arm/hand.
aɪ kɑːnt muːv maɪ ɑːm/hænd
Skaleczyłem się w palec.
I have cut my finger.
aɪ hæv kʌt maɪ ˈfɪŋgə
Oparzyłem sobie rękę.
I scalded my hand.
aɪ skɔːldɪd maɪ hænd
To strasznie boli.
It hurts terribly.
ɪt hɜːts ˈtεrəblɪ
Boli mnie.
I'm in pain.
aɪm ɪn peɪn
Czy mogę dostać coś przeciwbólowego?
Can I get some painkillers?
kən aɪ gεt sʌm ˈpeɪnˌkɪləz?
Źle widzę.
I can't see well.
aɪ kɑːnt siː wεl
Mam niestrawność.
I have indigestion.
aɪ hævˌɪndɪˈdʒεstʃən
Mam zgagę.
I have heartburn.
aɪ hæv ˈhɑːtˌbɜːn
Nie mam apetytu.
I have no appetite.
aɪ hæv nəʊ ˈæpɪˌtaɪt
Zwymiotowałem.
I threw up/vomited.
aɪ θruː ʌp/ˈvɒmɪtɪd
Coś mi zaszkodziło.
I've eaten something bad.
aɪv ˈiːtn ˈsʌmθɪŋ bæd
Boli mnie gardło.
I have a sore throat.
aɪ hæv ə sɔː θrəʊt
Mam bóle w klatce piersiowej.
I have a pain in my chest.
aɪ hæv ə peɪn ɪn maɪ tʃεst
Boli mnie ząb.
I have a toothache.
aɪ hæv ə ˈtuːθˌeɪk
Strasznie bolą mnie plecy.
I have a terrible backache.
aɪ hæv ə ˈtεrəbl ˈbækˌeɪk
Pieką mnie oczy.
My eyes are smarting.
maɪ aɪz ɑː smɑːtɪŋ
Boli mnie ucho.
My ear is hurting.
maɪ ɪə ɪz hɜːtɪŋ
Mam silny kaszel.
I have a bad cough.
aɪ hæv ə bæd kɒf
Ciężko mi się oddycha.
I have difficulty breathing.
aɪ hæv ˈdɪfɪkltɪ ˈbriːðɪŋ
Czuję się słabo.
I feel weak.
aɪ fiːl wiːk
Nie mogę spać.
I can't sleep.
aɪ kɑːnt sliːp
Dostałem wysypki.
I've got a rash.
aɪv gɒt ə ræʃ
To strasznie swędzi.
It itches terribly.
ɪt ɪtʃɪz ˈtεrəblɪ
To trwa już trzy dni.
It's been three days like this.
ɪts bɪn θriː deɪz laɪk ðɪs
Jak to się stało?
How did it happen?
haʊ dɪd ɪt ˈhæpn?
Zaczęło się nagle (wczoraj wieczorem).
It started all of a sudden (last night).
ɪt stɑːtɪd ɔːl əv ə ˈsʌdn (lɑːst naɪt)
Nigdy nie miałem podobnych problemów.
I've never had this sort of problem.
aɪv ˈnεvə hæd ðɪs sɔːt əv ˈprɒbləm
Co mi/jej/mu jest?
What's wrong with me/her/him?
wɒts rɒŋ wɪθ miː/hə/hɪm?
Czy to coś poważnego?
Is it serious?
ɪz ɪt ˈsɪərɪəs?
Czy to jest zaraźliwe?
Is it contagious?
ɪz ɪt kənˈteɪdʒəs?
Jak długo potrwa leczenie?
How long will the treatment take?
haʊ lɒŋ wɪl ðə ˈtriːtmənt teɪk?
Potrzebuję na to recepty.
I need a prescription for this.
aɪ niːd ə prɪˈskrɪpʃən fə ðɪs
Potrzebuję nowych okularów.
I need new glasses.
aɪ niːd njuː ˈglɑːsɪz
Komu można udzielać informacji?
Who can be informed?
huː kən biː ɪnˈfɔːmd?
Czy może pan(i) poinformować moich krewnych?
Can you please inform my relatives?
kən juː pliːz ɪnˈfɔːm maɪ ˈrεlətɪvz?
Czy może mi pan(i) podać dane kontaktowe pana/pani krewnych?
Can you give me contact details for your relatives?
kən juː gɪv miː ˈkɒntækt ˈdiːteɪlz fə jɔː ˈrεlətɪvz?
Proszę podpisać formularz zgody pacjenta.
Can you sign the informed consent?
kən juː saɪn ðiː ɪnˈfɔːmd kənˈsεnt?
Czy występują w pana/pani rodzinie jakieś choroby przewlekłe?
Are there any chronic diseases in your family?
ɑː ðεə ˈεnɪ ˈkrɒnɪk dɪˈziːzɪs ɪn jɔː ˈfæmɪlɪ?
Moja matka umarła na raka/zawał/udar mózgu.
My mother died of cancer/a heart attack/a stroke.
maɪ ˈmʌðə daɪd əv ˈkænsə/ə hɑːt əˈtæk/ə strəʊk
Jakie badania będę musiał zrobić?
What exams will I need?
wɒt ɪgˈzæmz wɪl aɪ niːd?
Czy w moim przypadku to badanie jest konieczne?
Is this exam necessary in my case?
ɪz ðɪs ɪgˈzæm ˈnεsəsərɪ ɪn maɪ keɪs?
Gdzie mam się zgłosić na to badanie?
Where do I go for the exam?
wεə dʊ aɪ gəʊ fə ðiː ɪgˈzæm?
Kiedy poznam wyniki badań?
When will I know the results of the tests?
wεn wɪl aɪ nəʊ ðə rɪˈzʌlts əv ðə tεsts?
Ile to będzie kosztować?
How much will it cost?
haʊ mʌtʃ wɪl ɪt kɒst?
Jestem ubezpieczony.
I'm insured.
aɪm ɪnˈʃʊəd
Co to dla mnie oznacza?
What does it mean for me?
wɒt dʌz ɪt miːn fə miː?
Jakie jest rokowanie?
What is his/her prognosis?
wɒt ɪz hɪz/hə prɒgˈnəʊsɪs?
Jakie są możliwości leczenia?
What are the treatment options?
wɒt ɑː ðə ˈtriːtmənt ˈɒpʃənz?
Jak długo mam zażywać to lekarstwo?
How long should I take the medicine?
haʊ lɒŋ ʃʊd aɪ teɪk ðə ˈmεdɪsɪn?
(Jak długo) muszę zostać w szpitalu?
(How long) do I have to stay in hospital?
(haʊ lɒŋ) dʊ aɪ hæv tə steɪ ɪn ˈhɒspɪtl?
Kiedy zostanę wypisany?
When will you discharge me?
wεn wɪl juː ˈdɪstʃɑːdʒ miː?
Chciałbym wyjść ze szpitala na własne żądanie.
I'd like to sign a self-discharge form.
aɪd laɪk tə saɪn ə sεlfˈdɪstʃɑːdʒ fɔːm
Czy dozwolone są odwiedziny?
Are visitors allowed here?
ɑː ˈvɪzɪtəz əˈlaʊd hɪə?
Chciałbym porozmawiać z lekarzem/ze specjalistą.
I would like to talk to the doctor/a specialist
aɪ wʊd laɪk tə tɔːk tə ðə ˈdɒktə/ə ˈspεʃəlɪst
Jakie są dalsze kroki?
What are the next steps?
wɒt ɑː ðə nεkst stεps?
Jak często muszę chodzić do kontroli?
How often do I need check ups?
haʊ ˈɒftn dʊ aɪ niːd tʃεk ʌps?
Przyszliśmy odwiedzić pana...
We've come to visit Mr....
wiːv kʌm tə ˈvɪzɪt ˈmɪstə...
Przyszłam po jego rzeczy osobiste.
I've come to pick up his personal belongings.
aɪv kʌm tə pɪk ʌp hɪz ˈpɜːsənl bɪˈlɒŋɪŋz
Kto może mi pomóc w załatwieniu formalności dotyczących ubezpieczenia/zgonu?
Who can help me with the formalities regarding the insurance/death?
huː kən hεlp miː wɪθ ðə fɔːˈmælɪtɪz rɪˈgɑːdɪŋ ðə ɪnˈʃʊərəns/dεθ?

W aptece

At the pharmacy
Potrzebuję tego lekarstwa.
I need this medicine.
aɪ niːd ðɪs ˈmεdɪsɪn
Czy potrzebna jest recepta?
Do I need a prescription?
dʊ aɪ niːd ə prɪˈskrɪpʃən?
Czy ma pan(i) coś podobnego?
Do you have anything similar?
dʊ juː hæv ˈεnɪˌθɪŋ ˈsɪmɪlə?
Czy to nie jest zbyt mocne?
Isn't it too strong?
ˈɪznt ɪt tuː strɒŋ?
Potrzebuję czegoś na chorobę morską.
I need something for seasickness.
aɪ niːd ˈsʌmθɪŋ fə siːˌsɪknɪs
środka nasennego
some sleeping pills
sʌm sliːpɪŋ pɪlz
czegoś na biegunkę
something against diarrhoea
ˈsʌmθɪŋ əˈgεnstˌdaɪəˈrɪə
tabletek na chorobę lokomocyjną
motion sickness pills
ˈməʊʃən ˈsɪknɪs pɪlz
czegoś przeciwbólowego
some painkillers
sʌm ˈpeɪnˌkɪləz
leku bez recepty
over-the-counter drug/medicine
ˈəʊvə ðə kaʊntə drʌg/ˈmεdɪsɪn
Jak stosuje się ten lek?
How should I use it?
haʊ ʃʊd aɪ juːz ɪt?
Kiedy mam to zażywać?
When should I take it?
wεn ʃʊd aɪ teɪk ɪt?
Czy mogę wziąć kilka naraz?
Can I take more at once?
kən aɪ teɪk mɔː æt wʌns?
Czy mogę to zażywać razem z...?
Can I use it with...?
kən aɪ juːz ɪt wɪθ?
Nie łączyć z innymi lekami.
Do not use/mix with other drugs.
dʊ nɒt juːz/mɪks wɪθ ˈʌðə drʌgz
Jaka jest substancja czynna tego leku?
What's the active ingredient of this medicine?
wɒts ðiː ˈæktɪv ɪnˈgriːdɪənt əv ðɪs ˈmεdɪsɪn?
Czy są jakieś skutki uboczne?
Does it have any side effects?
dʌz ɪt hæv ˈεnɪ saɪd ɪˈfεkts?
Czy może mi pan(i) sprzedać zamiennik?
Can you sell me a generic?
kən juː sεl miː ə dʒɪˈnεrɪk?
Na co powinienem zwrócić uwagę, biorąc ten lek?
What should I be aware of when taking this medicine?
wɒt ʃʊd aɪ biː əˈwεə əv wεn ˈteɪkɪŋ ðɪs ˈmεdɪsɪn?
Czy ubezpieczenie to pokrywa?
Is it covered by the insurance?
ɪz ɪt ˈkʌvəd baɪ ðiː ɪnˈʃʊərəns?
Czy płaci się za receptę?
Do I pay for the prescription?
dʊ aɪ peɪ fə ðə prɪˈskrɪpʃən?