Wizyta

Wizyta

Visit
Zaprosili nas do siebie.
They invited us to their place.
ðeɪ ɪnˈvaɪtɪd əs tə ðεə pleɪs
Odwiedził nas razem ze swoją dziewczyną.
He visited us along with his girlfriend.
hɪ ˈvɪzɪtɪd əs əˈlɒŋ wɪθ hɪz ˈgɜːlˌfrεnd
Serdecznie witamy!
Welcome (to our place)!
ˈwεlkəm (tə aʊə pleɪs)!
Proszę wejść!
Please come (on) in!
pliːz kʌm (ɒn) ɪn!
Przyniosłem drobny upominek.
I've brought a little something.
aɪv brɔːt ə ˈlɪtl ˈsʌmθɪŋ
Chciałbym przedstawić panu/pani moją żonę.
Let me introduce my wife to you.
lεt miːˌɪntrəˈdjuːs maɪ waɪf tə juː
Miło mi pana/panią poznać.
Nice/Pleased to meet you., (form.) How do you do?
naɪs/pliːzd tə miːt juːˌ haʊ dʊ juː dʊ?
Dawno się nie widzieliśmy.
Long time no see.
lɒŋ taɪm nəʊ siː
Co słychać u twojej rodziny?, Jak się ma twoja rodzina?
How is your family?
haʊ ɪz jɔː ˈfæmɪlɪ?
Proszę usiąść!
Please, sit down!, Take a seat, please!
pliːzˌ sɪt daʊn!ˌ teɪk ə siːtˌ pliːz!
Co mogę wam zaproponować?
What can I offer you?
wɒt kən aɪ ˈɒfə juː?
Czy mogę zaproponować wam coś do picia?
Would you like something to drink?
wʊd juː laɪk ˈsʌmθɪŋ tə drɪŋk?
Chcesz kawę czy herbatę?
Would you like coffee or tea?
wʊd juː laɪk ˈkɒfɪ ɔː tiː?
Poproszę kawę z mlekiem.
I'd like coffee with milk.
aɪd laɪk ˈkɒfɪ wɪθ mɪlk
Słodzi pan(i)?
Do you take sugar?
dʊ juː teɪk ˈʃʊgə?
Ile kostek?
How many cubes/lumps?
haʊ ˈmεnɪ kjuːbz/lʌmps?
Napije się pan(i) piwa, wina czy może czegoś mocniejszego?
Would you like beer, wine or something stronger?
wʊd juː laɪk bɪəˌ waɪn ɔː ˈsʌmθɪŋ strɒŋə?
Nie odmówię.
I won't say no.
aɪ wəʊnt seɪ nəʊ
Czy mogę panu/pani jeszcze dolać?
May I pour you some more?
meɪ aɪ pɔː juː sʌm mɔː?
Nie, dziękuję.
No, thank you.
nəʊˌ θæŋk juː
Proszę się częstować.
Please help yourself.
pliːz hεlp jɔːˈsεlf
Częstuj się!
Have some!, Take some!
hæv sʌm!ˌ teɪk sʌm!
Smakowało panu/pani?
Did you enjoy your meal?
dɪd juː ɪnˈdʒɔɪ jɔː miːl?
Było wyśmienite!
It was delicious!
ɪt wɒz dɪˈlɪʃəs!
Pali pan(i)?
Do you smoke?
dʊ juː sməʊk?
Masz ogień/zapalniczkę/zapałki?
Do you have a light/a lighter/matches?
dʊ juː hæv ə laɪt/ə ˈlaɪtə/mætʃɪz?
Czy nie będzie państwu przeszkadzać, jeśli zapalę?
Do you mind if I smoke?
dʊ juː maɪnd ɪf aɪ sməʊk?
Wyjdźmy zapalić.
Let's have a smoke outside.
lεts hæv ə sməʊkˌaʊtˈsaɪd
Będziemy musieli już iść.
We'll have to go.
wiːl hæv tə gəʊ
Dziękuję za miły wieczór.
Thanks for a pleasant evening.
θæŋks fɔː ə ˈplεznt ˈiːvnɪŋ
Odprowadzę pana/panią do drzwi.
I'll see you to the door.
aɪl siː juː tə ðə dɔː
Szczęśliwej drogi!
Have a safe journey home!
hæv ə seɪf ˈdʒɜːnɪ həʊm!
Następnym razem zapraszam do nas.
Next time you must come to see us.
nεkst taɪm juː mʌst kʌm tə siː əs
wizyta
visit
ˈvɪzɪt
zaproszenie
invitation
ˌɪnvɪˈteɪʃən
spotkanie
meeting
ˈmiːtɪŋ
umówione spotkanie
appointment, date
əˈpɔɪntməntˌ deɪt
przyjęcie (gości)
reception
rɪˈsεpʃən
kwiaty
flowers
ˈflaʊəz
kawa
coffee
ˈkɒfɪ
czarna herbata/herbata owocowa
black/fruit tea
blæk/fruːt tiː
woda mineralna
mineral water
ˈmɪnərəl ˈwɔːtə
sok
juice
dʒuːs
białe/czerwone wino
white/red wine
waɪt/rεd waɪn
likier
liqueur, (AmE) cordial
lɪˈkjʊəˌ ˈkɔːdɪəl
mocny alkohol
spirits, hard liquor
ˈspɪrɪtsˌ hɑːd ˈlɪkə
papieros
cigarette
ˌsɪgəˈrεt