Telefonowanie

Telefonowanie

Making a phone call
Telefon do pana/pani!
There's a phone call for you!
ðεəz ə fəʊn kɔːl fə juː!
Muszę zatelefonować.
I need to make a phone call.
aɪ niːd tə meɪk ə fəʊn kɔːl
Czy mogę skorzystać z pana/pani telefonu?
Can I use your phone?
kən aɪ juːz jɔː fəʊn?
Czy może mi pan(i) wybrać ten numer?
Can you dial this number for me?
kən juː ˈdaɪəl ðɪs ˈnʌmbə fə miː?
Czy mogę pożyczyć od pana/pani książkę telefoniczną?
Can I borrow your telephone directory?
kən aɪ ˈbɒrəʊ jɔː ˈtεlɪˌfəʊn dɪˈrεktərɪ?
Jaki jest numer kierunkowy do...?
What's the dialling code/(AmE) the area code for...?
wɒts ðə ˈdaɪəlɪŋ kəʊd/ðiː ˈεərɪə kəʊd fə?
Halo..., Proszę...
Hello..., Yes...
hεˈləʊˌ jεs
Po sygnale proszę zostawić wiadomość.
Leave a message after the tone.
liːv ə ˈmεsɪdʒ ˈɑːftə ðə təʊn
Kto mówi?, Z kim rozmawiam?
Who is this?, Who's speaking?
huː ɪz ðɪs?ˌ huːz ˈspiːkɪŋ?
Przy telefonie... (z firmy)...
This is... (from... company).
ðɪs ɪz... (frɒm... ˈkʌmpənɪ)
Przepraszam, widocznie wybrałem zły numer.
Sorry, I must have dialled a wrong number.
ˈsɒrɪˌ aɪ mʌst hæv ˈdaɪəld ə rɒŋ ˈnʌmbə
Przepraszam, nie zrozumiałem pani/pana.
Sorry, I didn't understand you.
ˈsɒrɪˌ aɪ ˈdɪdntˌʌndəˈstænd juː
Czy może pan(i) powtórzyć?
Can you (please) repeat that?
kən juː (pliːz) rɪˈpiːt ðæt?
Źle pana/panią słyszę.
I can't hear you well.
aɪ kɑːnt hɪə juː wεl
Czy może pan(i) mówić głośniej?
Can you speak up please?
kən juː spiːk ʌp pliːz?
Z kim chce pan(i) rozmawiać?
Who do you want to speak to?
huː dʊ juː wɒnt tə spiːk tə?
Chciałbym rozmawiać z...
I'd like to speak to ...
aɪd laɪk tə spiːk tə
Niestety, jest w tym momencie nieobecny.
I'm sorry he isn't here right now.
aɪm ˈsɒrɪ hɪ ˈɪznt hɪə raɪt naʊ
Dzwonię w sprawie...
I'm calling about...
aɪm ˈkɔːlɪŋ əˈbaʊt
Czy mogę z nim rozmawiać?
Can you put him on?
kən juː pʊt hɪm ɒn?
Czy może mnie pan(i) połączyć?
Can you put me through?
kən juː pʊt miː θruː?
Czy może mnie pan(i) połączyć z pana/pani kolegą?
Can you put me through to your colleague, please?
kən juː pʊt miː θruː tə jɔː ˈkɒliːgˌ pliːz?
Chwileczkę, już łączę.
Hold on I'm going to put you through.
həʊld ɒn aɪm ˈgəʊɪŋ tə pʊt juː θruː
Nie mogę się do niego dodzwonić.
I can't get through to him.
aɪ kɑːnt gεt θruː tə hɪm
Linia jest wciąż zajęta.
The line is (BrE) engaged/(AmE) busy all the time.
ðə laɪn ɪz ɪnˈgeɪdʒd/ˈbɪzɪ ɔːl ðə taɪm
Dzwoniłem już wcześniej, ale nie udało mi się go zastać.
I called before but he was unavailable.
aɪ kɔːld bɪˈfɔː bət hɪ wɒzˌʌnəˈveɪləbl
Czy mogę zostawić wiadomość dla niego?
Can I leave a message for him?
kən aɪ liːv ə ˈmεsɪdʒ fə hɪm?
Proszę spróbować zadzwonić za godzinę!
Try to call in an hour!
traɪ tə kɔːl ɪn ən aʊə!
Czy można mu/jej przekazać, żeby oddzwonił(a) do mnie na numer...?
Can you ask him/her to call me back on...?
kən juː ɑːsk hɪm/hə tə kɔːl miː bæk ɒn?
Muszę już kończyć.
I gotta go.
aɪ ˈgɒtə gəʊ
Mam słabą baterię.
My battery is low.
maɪ ˈbætərɪ ɪz ləʊ
Muszę kupić doładowanie do telefonu.
I need to top up my (mobile)/(AmE) cell phone.
aɪ niːd tə tɒp ʌp maɪ (ˈməʊbaɪl)/sεl fəʊn
Czy rozmieni mi pan(i) pieniądze na telefon?
Can you give me change for the phone?
kən juː gɪv miː tʃeɪndʒ fə ðə fəʊn?
Gdzie jest najbliższa budka telefoniczna?
Where is the nearest pay phone?
wεə ɪz ðə nɪərɪst peɪ fəʊn?
Jaki jest numer na policję/pogotowie?
What's the number for the police/ambulance?
wɒts ðə ˈnʌmbə fə ðə pəˈliːs/ˈæmbjʊləns?
Chciałbym zadzwonić na koszt odbiorcy.
I'd like to make a (BrE) reverse charge call/(AmE) collect call.
aɪd laɪk tə meɪk ə rɪˈvɜːs tʃɑːdʒ kɔːl/kəˈlεkt kɔːl
telefon komórkowy
mobile (phone), (AmE) cell(phone)
ˈməʊbaɪl (fəʊn)ˌ sεl(fəʊn)
karta uzupełniająca konto (telefoniczne)
top-up card
tɒpʌp kɑːd
bateria do telefonu komórkowego
mobile/(AmE) cell phone battery
ˈməʊbaɪl/sεl fəʊn ˈbætərɪ
ładowarka (do telefonu komórkowego)
charger
ˈtʃɑːdʒə
karta pamięci
data card
ˈdeɪtə kɑːd
telefon stacjonarny
fixed/land line
fɪkst/lænd laɪn
automatyczna sekretarka
answering machine
ˈɑːnsərɪŋ məˈʃiːn
faks
fax
fæks