Zapoznawanie się

Zapoznawanie się

Meeting people
Jak się pan(i) nazywa?
Can you tell me your name?
kən juː tεl miː jɔː neɪm?
Jak się nazywasz?
What's your name?
wɒts jɔː neɪm?
Nazywam się...
My name is...
maɪ neɪm ɪz
Jestem...
I am...
aɪ əm
Pan...?
Are you Mr. ...?
ɑː juː ˈmɪstə ?
Kim pan(i) jest?
Who are you?
huː ɑː juː?
Kto to jest?
Who's that?
huːz ðæt?
Kim jest ta pani?
Who is that lady?
huː ɪz ðæt ˈleɪdɪ?
My się znamy?
Do I know you?
dʊ aɪ nəʊ juː?
Znacie się?
Do you know each other?
dʊ juː nəʊ iːtʃ ˈʌðə?
Zna pan(i) moją żonę?
Do you know my wife?
dʊ juː nəʊ maɪ waɪf?
Pamięta mnie pan(i)?
Do you remember me?
dʊ juː rɪˈmεmbə miː?
Czy myśmy się już gdzieś nie spotkali?
Have we met before?
hæv wiː mεt bɪˈfɔː?
Skąd się znamy?
Where do I know you from?
wεə dʊ aɪ nəʊ juː frɒm?
Obawiam się, że pana/pani nie znam.
I'm afraid I don't know you.
aɪm əˈfreɪd aɪ dəʊnt nəʊ juː
Niestety, nie pamiętam pana/pani.
Unfortunately, I don't remember you.
ʌnˈfɔːtʃənɪtlɪˌ aɪ dəʊnt rɪˈmεmbə juː
Pan(i) pozwoli, że się przedstawię.
Let me introduce myself.
lεt miːˌɪntrəˈdjuːs maɪˈsεlf
Pan(i) pozwoli, że przedstawię moją żonę.
Let me introduce you to my wife.
lεt miːˌɪntrəˈdjuːs juː tə maɪ waɪf
Przedstawi mnie pan(i)...?
Will you introduce me to...?
wɪl juːˌɪntrəˈdjuːs miː tə?
Może nas pan(i) przedstawić?
Can you introduce us?
kən juːˌɪntrəˈdjuːs əs?
Proszę poznać...
Come and meet...
kʌm ænd miːt
To pan/pani X.
This is Mr/Mrs X.
ðɪs ɪz ˈmɪstə/ˈmɪsɪz εks
To mój mąż/szef.
This is my husband/boss.
ðɪs ɪz maɪ ˈhʌzbənd/bɒs
To moi koledzy (z pracy).
These are my colleagues.
ðiːz ɑː maɪ ˈkɒliːgs
Miło mi (pana/panią poznać).
Nice/Pleased to meet you., (form.) How do you do.
naɪs/pliːzd tə miːt juːˌ haʊ dʊ juː dʊ
Miło mi było pana/panią poznać.
It was nice meeting you.
ɪt wɒz naɪs ˈmiːtɪŋ juː
Cała przyjemność po mojej stronie.
The pleasure was all mine.
ðə ˈplεʒə wɒz ɔːl maɪn