Rezerwacja

Rezerwacja

Booking and reservations
Chciałbym zarezerwować...
I'd like to make a reservation for...
aɪd laɪk tə meɪk əˌrεzəˈveɪʃən fə
Czy mają państwo wolne pokoje w terminie...?
Do you have any vacancies for the period of...?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈveɪkənsɪz fə ðə ˈpɪərɪəd əv?
Chciałbym zarezerwować pokój dwuosobowy/jednoosobowy na tydzień od...
I'd like to book a double/single room for a week from...
aɪd laɪk tə bʊk ə ˈdʌbl/ˈsɪŋgl ruːm fɔː ə wiːk frɒm
Proszę potwierdzić telefonicznie przyjęcie zamówienia.
Please call to confirm acceptance of the order.
pliːz kɔːl tə kənˈfɜːm əkˈsεptəns əv ðiː ˈɔːdə
Czy wymagana jest zaliczka?
Do you require a deposit?
dʊ juː rɪˈkwaɪə ə dɪˈpɒzɪt?
Czy ta kwota podlega zwrotowi?
Is this amount refundable?
ɪz ðɪs əˈmaʊnt rɪˈfʌndəbl?
Większość pokoi/hoteli jest zarezerwowana z miesięcznym wyprzedzeniem.
Most of the rooms/hotels are booked up to a month ahead.
məʊst əv ðə ruːmz/həʊˈtεlz ɑː bʊkt ʌp tə ə mʌnθ əˈhεd
W przypadku zmiany lub odwołania rezerwacji...
If you wish to change or cancel your reservation...
ɪf juː wɪʃ tə tʃeɪndʒ ɔː ˈkænsl jɔːˌrεzəˈveɪʃən
Czy obowiązuje opłata za rezerwację?
Do you charge reservation fees?
dʊ juː tʃɑːdʒˌrεzəˈveɪʃən fiːs?
Do kiedy mogę bezpłatnie odwołać rezerwację?
How long in advance can I cancel the reservation (without charge)?
haʊ lɒŋ ɪn ədˈvɑːns kən aɪ ˈkænsl ðəˌrεzəˈveɪʃən (wɪˈðaʊt tʃɑːdʒ)?
Czy naliczana jest opłata za anulowanie rezerwacji?
Do you charge a cancellation fee?
dʊ juː tʃɑːdʒ əˌkænsɪˈleɪʃən fiː?
Anulowanie rezerwacji podlega opłacie w wysokości...
You will be charged a cancellation fee of ...
juː wɪl biː ˈtʃɑːdʒd əˌkænsɪˈleɪʃən fiː əv
Mam tu rezerwację na nazwisko...
I have a reservation under (the name of) ...
aɪ hæv əˌrεzəˈveɪʃən ˈʌndə (ðə neɪm əv)
Chciałbym odwołać rezerwację na nazwisko...
I'd like to cancel a reservation under (the name) ...
aɪd laɪk tə ˈkænsl əˌrεzəˈveɪʃən ˈʌndə (ðə neɪm)
Czy mogę jeszcze w czymś pomóc?
(Is there) anything else I can do for you?
(ɪz ðεə) ˈεnɪˌθɪŋ εls aɪ kən dʊ fə juː?