Turystyka

Turystyka

Tourism and hiking
Chcielibyśmy wybrać się na wycieczkę po okolicy.
We'd like to make a trip to the country.
wiːd laɪk tə meɪk ə trɪp tə ðə ˈkʌntrɪ
Chcielibyśmy zarezerwować przejażdżkę konną.
We'd like to arrange a horseback ride/tour.
wiːd laɪk tə əˈreɪndʒ ə ˈhɔːsˌbæk raɪd/tʊə
Organizują państwo wycieczki?
Do you organize trips?
dʊ juː ˈɔːgəˌnaɪz trɪps?
Ile kosztuje taka wycieczka?
How much is such a trip?
haʊ mʌtʃ ɪz sʌtʃ ə trɪp?
Chciałbym zarezerwować całodzienną wycieczkę dla czterech osób.
I'd like to order an all-day trip for four persons.
aɪd laɪk tə ˈɔːdə ən ɔːldeɪ trɪp fə fɔː ˈpɜːsnz
Jest z nami trójka dzieci.
Three children are going with us.
θriː ˈtʃɪldrən ɑː ˈgəʊɪŋ wɪθ əs
Co jest zawarte w cenie?
What is included in the price?
wɒt ɪz ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs?
Czy wynajęcie przewodnika jest wliczone w cenę?
Is a guide included in the price?
ɪz ə gaɪd ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs?
Ile to mil stąd?
How many miles is it?
haʊ ˈmεnɪ maɪlz ɪz ɪt?
Jak długo potrwa ta wycieczka?
How long does the hike take?
haʊ lɒŋ dʌz ðə haɪk teɪk?
Kiedy wrócimy?
When do we return?
wεn dʊ wiː rɪˈtɜːn?
Co powinniśmy zabrać ze sobą?
What should we take with us?
wɒt ʃʊd wiː teɪk wɪθ əs?
Czy jest tu w okolicy jakiś punkt widokowy?
Is there any lookout point near here?
ɪz ðεə ˈεnɪ ˈlʊkˌaʊt pɔɪnt nɪə hɪə?
Jak nazywa się tamta góra?
What is the name of that mountain?
wɒt ɪz ðə neɪm əv ðæt ˈmaʊntɪn?
Jaka jest najkrótsza droga na tamto wzgórze?
Which is the shortest way to the hill over there?
wɪtʃ ɪz ðə ʃɔːtɪst weɪ tə ðə hɪl ˈəʊvə ðεə?
Moglibyśmy spróbować wspiąć się na tę górkę?
Could we try to climb that hill?
kʊd wiː traɪ tə klaɪm ðæt hɪl?
Czy można wejść na sam szczyt?
Is it possible to climb to the very top?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə klaɪm tə ðə ˈvεrɪ tɒp?
Jak długo się tam idzie na piechotę?
How long does it take to get there on foot?
haʊ lɒŋ dʌz ɪt teɪk tə gεt ðεə ɒn fʊt?
Czy można tam też dojechać samochodem?
Is it possible to get there by car as well?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə gεt ðεə baɪ kɑː əz wεl?
Chcielibyśmy pójść na całodniową wyprawę (w góry).
We'd like to do an all-day (ridge) hike.
wiːd laɪk tə dʊ ən ɔːldeɪ (rɪdʒ) haɪk
Jak bardzo forsowna jest ta trasa/wyprawa?
How demanding is this trail/hike?
haʊ dɪˈmɑːndɪŋ ɪz ðɪs treɪl/haɪk?
Czy są jakieś trudne podejścia?
Are there any strenuous climbs?
ɑː ðεə ˈεnɪ ˈstrεnjʊəs klaɪmz?
Czy to trudny teren?
Is the terrain rough?
ɪz ðə təˈreɪn rʌf?
Czy ta trasa nadaje się dla osób starszych?
Is the trail suitable for older people?
ɪz ðə treɪl ˈsjuːtəbl fə ˈəʊldə ˈpiːpl?
Czy jest ryzyko, że napotkamy jakieś niebezpieczne zwierzęta?
Is there a risk of encountering some dangerous animals?
ɪz ðεə ə rɪsk əv ɪnˈkaʊntərɪŋ sʌm ˈdeɪndʒərəs ˈænɪməlz?
Co mamy robić, jeśli napotkamy niedźwiedzia/pumę?
What should we do when we encounter a bear/cougar?
wɒt ʃʊd wiː dʊ wεn wiː ɪnˈkaʊntə ə bεə/ˈkuːgə?
Pójdziemy czerwonym szlakiem.
We'll take the red.
wiːl teɪk ðə rεd
Czy możemy zboczyć ze szlaku?
Are we allowed to leave the trail?
ɑː wiː əˈlaʊd tə liːv ðə treɪl?
Chcielibyśmy zobaczyć wodospady.
We'd like to see the waterfalls.
wiːd laɪk tə siː ðə ˈwɔːtəˌfɔːlz
Szlak kończy się nad jeziorem.
The hiking trail ends at the lake.
ðə haɪkɪŋ treɪl εndz æt ðə leɪk
Czy można (wy)kąpać się w tym jeziorze?
Can one swim in the lake?
kən wʌn swɪm ɪn ðə leɪk?
Czy woda jest zdatna do picia?
Is the water safe to drink?
ɪz ðə ˈwɔːtə seɪf tə drɪŋk?
Czy wracamy tą samą drogą?
Are we going to backtrack?
ɑː wiː ˈgəʊɪŋ tə ˈbækˌtræk?
Jestem dość zmęczony.
I'm quite tired.
aɪm kwaɪt ˈtaɪəd
Już nie mam siły.
I can't go on.
aɪ kɑːnt gəʊ ɒn
Coś jest nie tak z moją nogą/stopą.
Something is wrong with my leg/foot.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ maɪ lεg/fʊt
Boli mnie kostka/kolano.
My ankle/knee is hurting.
maɪ ˈæŋkl/niː ɪz hɜːtɪŋ
Mam pęcherze na stopach.
I've got blisters on my feet.
aɪv gɒt ˈblɪstəz ɒn maɪ fiːt
Czy możemy chwilę odpocząć?
Can we have a short rest?
kən wiː hæv ə ʃɔːt rεst?
Wracam.
I'm going back.
aɪm ˈgəʊɪŋ bæk
Czy mogę iść przodem i poczekać na was na szczycie?
Can I go ahead and wait on the top?
kən aɪ gəʊ əˈhεd ænd weɪt ɒn ðə tɒp?
Musimy poczekać na innych.
We must wait for the others.
wiː mʌst weɪt fə ðiː ˈʌðəz
droga
road
rəʊd
ścieżka
path
pɑːθ
szlak
trail
treɪl
szosa
road
rəʊd
most
bridge
brɪdʒ
rzeka
river
ˈrɪvə
potok
brook, (AmE) creek
brʊkˌ kriːk
staw
pond
pɒnd
jezioro
lake, (ScoE) loch
leɪkˌ lɒk
źródło
spring
sprɪŋ
gorące źródło
hot (water) spring
hɒt (ˈwɔːtə) sprɪŋ
wodospad
waterfall
ˈwɔːtəˌfɔːl
dolina
valley
ˈvælɪ
łąka
meadow
ˈmεdəʊ
las
wood, forest
wʊdˌ ˈfɒrɪst
rezerwat przyrody
nature reserve
ˈneɪtʃə rɪˈzɜːv
wzgórze
hill
hɪl
góra
mountain
ˈmaʊntɪn
przełęcz
col, saddle
kɒlˌ ˈsædl
przesmyk górski
pass
pɑːs
wąwóz
defile
ˈdiːfaɪl
przepaść
chasm, abyss
ˈkæzəmˌ əˈbɪs
kanion
canyon
ˈkænjən
jaskinia
cave, grotto
keɪvˌ ˈgrɒtəʊ
wybrzeże
coast
kəʊst
klif
cliff
klɪf
wyspa
island
ˈaɪlənd
punkt widokowy
lookout, viewpoint
ˈlʊkˌaʊtˌ ˈvjuːˌpɔɪnt
wieża widokowa
observation tower
ˌɒbzəˈveɪʃən ˈtaʊə
monument
barrow, cairn
ˈbærəʊˌ kεən