Status cywilny

Status cywilny

Family status
Czy jest pani mężatką/pan żonaty?
Are you married?
ɑː juː ˈmærɪd?
Od jak dawna jest pani zamężna/pan żonaty?
How long have you been married?
haʊ lɒŋ hæv juː bɪn ˈmærɪd?
Jestem kawalerem/rozwiedziony.
I'm single/divorced.
aɪm ˈsɪŋgl/dɪˈvɔːst
Czy ma pan(i) partnerkę/partnera?
Do you have a girlfriend/boyfriend?
dʊ juː hæv ə ˈgɜːlˌfrεnd/ˈbɔɪˌfrεnd?
Tak. Spotykamy się od pięciu lat.
I do. We have been dating for five years.
aɪ dʊ wiː hæv bɪn ˈdeɪtɪŋ fə faɪv jɪəz
Czy poprosiłeś ją już o rękę?
Have you proposed to her yet?
hæv juː prəˈpəʊzd tə hə jεt?
Zaręczyliśmy się w lecie.
We got engaged this summer.
wiː gɒt ɪnˈgeɪdʒd ðɪs ˈsʌmə
Pobraliśmy się na wiosnę.
We got married this spring.
wiː gɒt ˈmærɪd ðɪs sprɪŋ
Gdzie się poznaliście?
Where did you (two) meet?
wεə dɪd juː (tuː) miːt?
Jak długo są razem?
How long have they been together?
haʊ lɒŋ hæv ðeɪ bɪn təˈgεðə?
Są razem już całkiem długo.
They've been together (for) quite a long time.
ðeɪv bɪn təˈgεðə (fə) kwaɪt ə lɒŋ taɪm
Chcą się pobrać.
They are planning to get married.
ðeɪ ɑː ˈplænɪŋ tə gεt ˈmærɪd
Żyją w konkubinacie.
They shack up/cohabit.
ðeɪ ʃæk ʌp/kəʊˈhæbɪt
Zdradził ją.
He was unfaithful to her., He cheated on her.
hɪ wɒz ʌnˈfeɪθfʊl tə həˌ hɪ tʃiːtɪd ɒn hə
Zdradzała go na prawo i lewo.
She cheated on him all the time.
ʃɪ tʃiːtɪd ɒn hɪm ɔːl ðə taɪm
Zerwała z nim po dwóch latach.
She broke up with him after two years.
ʃɪ brəʊk ʌp wɪθ hɪm ˈɑːftə tuː jɪəz
Prawdopodobnie się rozwiodą.
They'll probably get divorced.
ðeɪl ˈprɒbəblɪ gεt dɪˈvɔːst
On już złożył pozew o rozwód.
He's already filed for divorce.
hiːz ɔːlˈrεdɪ faɪld fə dɪˈvɔːs
Rozwiedli się po dziesięciu latach małżeństwa.
They got divorced after ten years of marriage.
ðeɪ gɒt dɪˈvɔːst ˈɑːftə tεn jɪəz əv ˈmærɪdʒ
Po miesiącu wróciła do niego.
After one month she returned to him.
ˈɑːftə wʌn mʌnθ ʃɪ rɪˈtɜːnd tə hɪm
Wyszła za mąż/Rozwiodła się po raz drugi.
She is twice married/divorced.
ʃɪ ɪz twaɪs ˈmærɪd/dɪˈvɔːst
Ponownie wyszła za mąż./Ponownie się ożenił.
She/He remarried.
ʃɪ/hɪ rɪˈmærɪd
stanu wolnego, kawaler
single, unmarried
ˈsɪŋglˌ ʌnˈmærɪd
stanu wolnego, panna
single, unmarried
ˈsɪŋglˌ ʌnˈmærɪd
zaręczony
engaged
ɪnˈgeɪdʒd
żonaty
married
ˈmærɪd
zamężna
married
ˈmærɪd
rozwiedziony/rozwiedziona
divorced
dɪˈvɔːst
bezdzietny
childless
ˈtʃaɪldlɪs
samotna matka
single mother
ˈsɪŋgl ˈmʌðə
owdowiały/owdowiała
widowed
ˈwɪdəʊd
wdowiec
widower
ˈwɪdəʊə
wdowa
widow
ˈwɪdəʊ
sierota
orphan
ˈɔːfən