Alpinizm, wspinaczka

Alpinizm, wspinaczka

Mountaineering, climbing
Czy można tu gdzieś wypożyczyć sprzęt wspinaczkowy?
Is it possible to rent climbing equipment here?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə rεnt ˈklaɪmɪŋ ɪˈkwɪpmənt hɪə?
Chciałbym wypożyczyć kask/raki/czekan.
I'd like to rent a helmet/climbing irons/an ice axe.
aɪd laɪk tə rεnt ə ˈhεlmɪt/ˈklaɪmɪŋ ˈaɪənz/ən aɪs æks
Czy wolno się tu wspinać?
Is rock climbing allowed here?
ɪz rɒk ˈklaɪmɪŋ əˈlaʊd hɪə?
Czy można tam iść bez przewodnika?
Is it possible to get there without a guide?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə gεt ðεə wɪˈðaʊt ə gaɪd?
Istnieje trudniejsza/łatwiejsza droga?
Is there any more difficult/easier route?
ɪz ðεə ˈεnɪ mɔː ˈdɪfɪklt/ˈiːzɪə ruːt?
Czy konieczna jest asekuracja?
Is the belay necessary?
ɪz ðə bɪˈleɪ ˈnεsəsərɪ?
Jaki to jest stopień trudności?
What difficulty level is it?
wɒt ˈdɪfɪkltɪ ˈlεvl ɪz ɪt?
Może mnie pan(i) asekurować?
Could you belay me?
kʊd juː bɪˈleɪ miː?
Chcesz się wspinać pierwszy?
Do you want to lead the route?
dʊ juː wɒnt tə liːd ðə ruːt?
Możesz iść!
Climb when ready!
klaɪm wεn ˈrεdɪ!
Idę!
Climbing!
ˈklaɪmɪŋ!
Mam auto!
Off belay.
ɒf bɪˈleɪ
Wybierz!
Take in., Up rope., Tight.
teɪk ɪnˌ ʌp rəʊpˌ taɪt
Luz!
Slack., Rope.
slækˌ rəʊp
Lina się zacięła/zablokowała.
The rope jammed/got stuck somewhere.
ðə rəʊp ˈdʒæmd/gɒt stʌk ˈsʌmˌwεə
Czujnie!, Uważaj!
Watch me., Watch out!
wɒtʃ miːˌ wɒtʃ aʊt!
Uwaga, lina!
Rope below!
rəʊp bɪˈləʊ!
W dół!
Lower/Dirt me.
ˈləʊə/dɜːt miː
Trzymasz?
Got me.
gɒt miː
Mam auto!
Safe!
seɪf!
lina podwójna/połówkowa
double/half rope
ˈdʌbl/hɑːf rəʊp
buty wspinaczkowe
(rock) climbing shoes
(rɒk) ˈklaɪmɪŋ ʃuːz
spit, nit
bolt
bəʊlt
alpinista
mountaineer
ˌmaʊntɪˈnɪə
wspinacz
climber
ˈklaɪmə
kant
edge
εdʒ
grzbiet
crest, ridge
krεstˌ rɪdʒ
chwyt
hold
həʊld
asekuracja
belaying
bɪˈleɪŋ
karabinek
karabiner, snap-link
ˌkærəˈbiːnəˌ snæplɪŋk
zagrożenie lawinowe
avalanche danger
ˈævəˌlɑːntʃ ˈdeɪndʒə
deska (o lawinie)
slab
slæb
nawis, przewieszka
overhang
ˌəʊvəˈhæŋ
siodło
col, saddle
kɒlˌ ˈsædl
uprząż
harness
ˈhɑːnɪs
uprząż biodrowa
sit harness
sɪt ˈhɑːnɪs
uprząż piersiowa
chest harness
tʃεst ˈhɑːnɪs
ucho skalne
tunnel
ˈtʌnl
punkt asekuracyjny
halting place, anchor
ˈhɔːltɪŋ pleɪsˌ ˈæŋkə
urządzenie zaciskowe, przyrząd zaciskowy
ascender
əˈsεndə
czołówka
headlamp
ˈhεdˌlæmp
zjazd
abseil
ˈæbsaɪl
trawers
traverse
ˈtrævɜːs
klin
chock
tʃɒk
buty alpinistyczne
plastic boots
ˈplæstɪk buːts