Przy komputerze

Przy komputerze

At the computer
Potrzebuję na chwilę komputera.
I need a computer for a while.
aɪ niːd ə kəmˈpjuːtə fɔː ə waɪl
Jak mam to włączyć?
How do I switch/turn it on?
haʊ dʊ aɪ swɪtʃ/tɜːn ɪt ɒn?
Nie mogę tego włączyć.
I can't get it to work.
aɪ kɑːnt gεt ɪt tə wɜːk
Ten komputer nie jest podłączony do sieci.
This computer is not networked.
ðɪs kəmˈpjuːtə ɪz nɒt ˈnεtˌwɜːkt
Najpierw musi się pan(i) zalogować jako...
First you must log in as...
fɜːst juː mʌst lɒg ɪn əz
Jakie jest hasło dostępu?
What is the access password here?
wɒt ɪz ðiː ˈæksεs ˈpɑːsˌwɜːd hɪə?
Jak otworzyć skrzynkę mailową?
How do I get to my mailbox?
haʊ dʊ aɪ gεt tə maɪ ˈmeɪlˌbɒks?
Czy ktoś może założyć mi konto użytkownika?
Can anybody create a user account for me?
kən ˈεnɪˌbɒdɪ kriːˈeɪt ə ˈjuːzə əˈkaʊnt fə miː?
Gdzie znajdę ten plik/folder?
Where do I find the file/directory?
wεə dʊ aɪ faɪnd ðə faɪl/dɪˈrεktərɪ?
W jakim programie mam otworzyć ten plik?
Which application should I use to open the file?
wɪtʃˌæplɪˈkeɪʃən ʃʊd aɪ juːz tə ˈəʊpn ðə faɪl?
Nie mogę uruchomić tego programu.
I'm unable to run the application.
aɪm ʌnˈeɪbl tə rʌn ðiːˌæplɪˈkeɪʃən
Jakiej przeglądarki internetowej mam użyć?
What Internet browser should I use?
wɒt ˈɪntəˌnεt ˈbraʊzə ʃʊd aɪ juːz?
Nie mogę połączyć się z internetem.
I can't access the Internet.
aɪ kɑːnt ˈæksεs ðiː ˈɪntəˌnεt
Gdzie mam zapisać ten plik?
Where should I save the file?
wεə ʃʊd aɪ seɪv ðə faɪl?
Nie mogę edytować tego pliku.
I can't edit the file.
aɪ kɑːnt ˈεdɪt ðə faɪl
Jak mam wyjustować tekst?
How can I select the text?
haʊ kən aɪ sɪˈlεkt ðə tεkst?
Musisz użyć funkcji kopiuj i wklej.
You must use cut and paste.
juː mʌst juːz kʌt ænd peɪst
Czy mogę utworzyć skrót na pulpicie?
Can I create a shortcut on the desktop?
kən aɪ kriːˈeɪt ə ˈʃɔːtˌkʌt ɒn ðə ˈdεskˌtɒp?
Jak mam zrobić apostrof?
How do I type an apostrophe here?
haʊ dʊ aɪ taɪp ən əˈpɒstrəfɪ hɪə?
Coś jest nie tak z moim komputerem.
Something is wrong with my computer.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ maɪ kəmˈpjuːtə
Klawiatura/Mysz/Monitor nie działa.
My keyboard/mouse/screen is not working.
maɪ ˈkiːˌbɔːd/maʊs/skriːn ɪz nɒt ˈwɜːkɪŋ
Potrzebuję nowej podkładki pod mysz.
I need a new mouse pad.
aɪ niːd ə njuː maʊs pæd
Nie mogę otworzyć napędu CD.
I can't open the CD drive.
aɪ kɑːnt ˈəʊpn ðəˌsiːˈdiː draɪv
Mój komputer wciąż się zawiesza.
My computer keeps freezing.
maɪ kəmˈpjuːtə kiːps ˈfriːzɪŋ
Nie mogę zamknąć tego programu.
I'm unable to close/exit the application.
aɪm ʌnˈeɪbl tə kləʊz/ˈεgzɪt ðiːˌæplɪˈkeɪʃən
Muszę zapisać ten plik z danymi na CD.
I need to burn a CD of the file.
aɪ niːd tə bɜːn əˌsiːˈdiː əv ðə faɪl
Czy możesz mi to wydrukować?
Can you print it out for me?
kən juː prɪnt ɪt aʊt fə miː?
Drukarka nie jest włączona/podłączona.
The printer is not on.
ðə ˈprɪntə ɪz nɒt ɒn
Skończył się papier w drukarce.
The printer is out of paper.
ðə ˈprɪntə ɪz aʊt əv ˈpeɪpə
Czy mam wyłączyć komputer?
Should I turn the computer off?
ʃʊd aɪ tɜːn ðə kəmˈpjuːtə ɒf?
Zostaw włączony komputer.
Leave the computer running.
liːv ðə kəmˈpjuːtə ˈrʌnɪŋ

Publiczny internet

Public Internet
Muszę sprawdzić coś w Internecie.
I need to look something up on the Internet.
aɪ niːd tə lʊk ˈsʌmθɪŋ ʌp ɒn ðiː ˈɪntəˌnεt
Czy jest tu dostęp do Internetu?
Do you have Internet access here?
dʊ juː hæv ˈɪntəˌnεt ˈæksεs hɪə?
Czy jest tu gdzieś w pobliżu kafejka internetowa?
Is there an Internet café around here?
ɪz ðεə ən ˈɪntəˌnεt ˈkæfeɪ əˈraʊnd hɪə?
Czy w bibliotece jest dostęp do Internetu?
Is there public Internet access in the library?
ɪz ðεə ˈpʌblɪk ˈɪntəˌnεt ˈæksεs ɪn ðə ˈlaɪbrərɪ?
W jakich godzinach jest otwarte?
What are the opening hours?
wɒt ɑː ðiː ˈəʊpənɪŋ aʊəz?
Ile kosztuje 10 minut/godzina?
How much is ten minutes/an hour?
haʊ mʌtʃ ɪz tεn ˈmɪnɪts/ən aʊə?
Z którego komputera mogę skorzystać?
Which computer can I use?
wɪtʃ kəmˈpjuːtə kən aɪ juːz?
Czy ktoś korzysta z tego komputera?
Is anybody using this computer?
ɪz ˈεnɪˌbɒdɪ juːzɪŋ ðɪs kəmˈpjuːtə?
Czy może mi pan(i) pomóc?
Could you help me, please?
kʊd juː hεlp miːˌ pliːz?
Mam problemy z klawiaturą/myszką.
I've got some problems with the keyboard/mouse.
aɪv gɒt sʌm ˈprɒbləmz wɪθ ðə ˈkiːˌbɔːd/maʊs
Nie mogę wysłać e-maila.
I can't send an e-mail.
aɪ kɑːnt sεnd ən iːmeɪl
Połączenie internetowe jest bardzo wolne.
The connection is too slow.
ðə kəˈnεkʃən ɪz tuː sləʊ
Czy mogę ściągnąć sobie coś na pendrive'a?
Can I use my flash disk to download something?
kən aɪ juːz maɪ flæʃ dɪsk tə ˈdaʊnˌləʊd ˈsʌmθɪŋ?
Czy jest tu drukarka?
Is there a printer here?
ɪz ðεə ə ˈprɪntə hɪə?
Ile kosztuje strona?
How much do you charge for a page?
haʊ mʌtʃ dʊ juː tʃɑːdʒ fɔː ə peɪdʒ?
Czy dostanę u pana/pani nośniki danych?
Do you sell data media?
dʊ juː sεl ˈdeɪtə ˈmiːdɪə?
Chciałbym zapłacić.
I'd like to pay.
aɪd laɪk tə peɪ

Poczta elektroniczna

E-mailing
Czy ma pan(i) dostęp do Internetu?
Do you have access to the Internet?
dʊ juː hæv ˈæksεs tə ðiː ˈɪntəˌnεt?
Czy może mi pan(i) przesłać to mailem/na maila?
Can you send it to me by e-mail?
kən juː sεnd ɪt tə miː baɪ iːmeɪl?
Poinformuję pana/panią e-mailem.
I will let you know via e-mail.
aɪ wɪl lεt juː nəʊ ˈvaɪə iːmeɪl
Jaki jest pana/pani adres mailowy?
What's your e-mail address?
wɒts jɔː iːmeɪl əˈdrεs?
Czy dostał pan/dostała pani mojego maila odnośnie do...?
Did you get my e-mail about...?
dɪd juː gεt maɪ iːmeɪl əˈbaʊt?
Nie otrzymałem od pani/pana żadnego maila.
I('ve) got no e-mail from you.
aɪ(v) gɒt nəʊ iːmeɪl frɒm juː
Kiedy wysłał pan/wysłała pani maila?
When did you send the e-mail?
wεn dɪd juː sεnd ðiː iːmeɪl?
Proszę potwierdzić odebranie wiadomości.
Please confirm receipt of the message.
pliːz kənˈfɜːm rɪˈsiːt əv ðə ˈmεsɪdʒ
Jeszcze nie odpowiedział na mojego maila.
He hasn't responded to my e-mail yet.
hɪ ˈhæznt rɪˈspɒndɪd tə maɪ iːmeɪl jεt
Przesłałem to w załączniku.
I sent it as an attachment.
aɪ sεnt ɪt əz ən əˈtætʃmənt
W załączniku jest...
Find attached (in the e-mail)...
faɪnd əˈtætʃt (ɪn ðiː iːmeɪl)
Nie było żadnego załącznika w pana/pani mailu.
There was no attachment with your e-mail.
ðεə wɒz nəʊ əˈtætʃmənt wɪθ jɔː iːmeɪl
Zapomniałem dodać plik.
I forgot to attach the file.
aɪ fəˈgɒt tə əˈtætʃ ðə faɪl
Nie mogę otworzyć załącznika.
I can't open the attachment.
aɪ kɑːnt ˈəʊpn ðiː əˈtætʃmənt
Nie mogę wysłać e-maila.
I'm unable to send the e-mail.
aɪm ʌnˈeɪbl tə sεnd ðiː iːmeɪl
E-mail wrócił (jako niedostarczony).
The e-mail bounced (back).
ðiː iːmeɪl baʊnsd (bæk)
Moja skrzynka mailowa była pełna.
My mailbox was full.
maɪ ˈmeɪlˌbɒks wɒz fʊl
Czy może mi pan(i) przesłać to jeszcze raz?
Can you please resend it?
kən juː pliːz rɪˈsεnd ɪt?
Czy ma pan(i) inny adres mailowy?
Do you have another e-mail address?
dʊ juː hæv əˈnʌðə iːmeɪl əˈdrεs?
Proszę dać mi znać, kiedy otrzyma pan(i) mojego maila.
Please let me know if you got my e-mail.
pliːz lεt miː nəʊ ɪf juː gɒt maɪ iːmeɪl
Czy może pan(i) przesłać mu mojego maila?
Can you please forward my e-mail to him?
kən juː pliːz ˈfɔːwəd maɪ iːmeɪl tə hɪm?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Looking forward to hearing from you.
lʊkɪŋ ˈfɔːwəd tə ˈhɪərɪŋ frɒm juː
Dziękuję za odpowiedź.
Thank you for your reply.
θæŋk juː fɔː jɔː rɪˈplaɪ