Pogoda

Pogoda

Weather
Jaka będzie pogoda?
What will the weather be like?
wɒt wɪl ðə ˈwεðə biː laɪk?
Jaka jest prognoza pogody na dzisiaj?
What is the weather forecast for today?
wɒt ɪz ðə ˈwεðə ˈfɔːˌkɑːst fə təˈdeɪ?
Przewidywane jest zachmurzenie.
The weather forecast is for overcast skies.
ðə ˈwεðə ˈfɔːˌkɑːst ɪz fɔː ˈəʊvəˌkɑːst skaɪz
Jest ładna pogoda.
The weather is fine/nice.
ðə ˈwεðə ɪz faɪn/naɪs
Świeci słońce.
The sun is shining.
ðə sʌn ɪz ˈʃaɪnɪŋ
Jest bezchmurnie.
The sky is clear.
ðə skaɪ ɪz klɪə
Jest pochmurno/mglisto.
It is overcast/foggy.
ɪt ɪz ˈəʊvəˌkɑːst/ˈfɒgɪ
Jest brzydka pogoda.
The weather is bad.
ðə ˈwεðə ɪz bæd
Zanosi się na deszcz.
It looks like rain.
ɪt lʊks laɪk reɪn
Spodziewane są gwałtowne burze.
We can expect strong storms.
wiː kən ɪkˈspεkt strɒŋ stɔːmz
Zapowiadają burzę śnieżną.
A snowstorm is forecast.
ə ˈsnəʊˌstɔːm ɪz ˈfɔːˌkɑːst
Pada deszcz/Pada śnieg/Mży.
It is raining/snowing/drizzling.
ɪt ɪz reɪnɪŋ/snəʊɪŋ/ˈdrɪzlɪŋ
Kropi.
It is (BrE) spitting/(AmE) sprinkling.
ɪt ɪz spɪtɪŋ/ˈsprɪŋklɪŋ
Zaczyna padać.
It is starting to rain.
ɪt ɪz stɑːtɪŋ tə reɪn
Jak długo ma padać?
How long should it rain?
haʊ lɒŋ ʃʊd ɪt reɪn?
Przestało padać.
It stopped raining.
ɪt stɒpt reɪnɪŋ
Napadało dużo śniegu.
There has been a heavy snowfall.
ðεə hæz bɪn ə ˈhεvɪ ˈsnəʊˌfɔːl
Drogi są nieprzejezdne z powodu opadów śniegu.
The roads are blocked by snow.
ðə rəʊdz ɑː blɒkt baɪ snəʊ
Wieje silny wiatr.
A strong wind is blowing.
ə strɒŋ wɪnd ɪz bləʊɪŋ
Jaka jest temperatura (na wysokości 1000 metrów)?
What's the temperature (at one thousand metres)?
wɒts ðə ˈtεmprɪtʃə (æt wʌn ˈθaʊzənd ˈmiːtəz)?
Jest dziesięć stopni poniżej/powyżej zera.
It is ten degrees below/above zero.
ɪt ɪz tεn dɪˈgriːz bɪˈləʊ/əˈbʌv ˈzɪərəʊ
Jest strasznie gorąco.
It is baking hot.
ɪt ɪz ˈbeɪkɪŋ hɒt
Na dworze jest zimno.
It's cold outside.
ɪts kəʊldˌaʊtˈsaɪd
Jest mroźno.
It is freezing (cold).
ɪt ɪz ˈfriːzɪŋ (kəʊld)
Czy w nocy bywają tutaj przymrozki?
Is it frosty here at night?
ɪz ɪt ˈfrɒstɪ hɪə æt naɪt?
Błyska się.
There is lightning.
ðεə ɪz ˈlaɪtnɪŋ
Ochłodziło się.
The weather got colder.
ðə ˈwεðə gɒt kəʊldə
Jest coraz zimniej.
It's getting colder.
ɪts gεtɪŋ kəʊldə
Ociepla się.
It's getting warmer.
ɪts gεtɪŋ wɔːmə
Poczekamy, aż przestanie padać.
We will wait for the rain to stop.
wiː wɪl weɪt fə ðə reɪn tə stɒp
Mam nadzieję, że nie zmokniemy.
I hope we won't get wet.
aɪ həʊp wiː wəʊnt gεt wεt
Jeśli nie będzie padać...
If it doesn't rain...
ɪf ɪt ˈdʌznt reɪn
Jeśli pogoda się utrzyma...
If the weather holds...
ɪf ðə ˈwεðə həʊlds
Pójdziemy niezależnie od pogody.
We will go in all weathers.
wiː wɪl gəʊ ɪn ɔːl ˈwεðəz
Morze jest zbyt wzburzone.
The sea is too rough.
ðə siː ɪz tuː rʌf
bezchmurnie
clear skies
klɪə skaɪz
zachmurzenie umiarkowane
partly cloudy
ˈpɑːtlɪ ˈklaʊdɪ
pochmurno
cloudy (skies)
ˈklaʊdɪ (skaɪz)
zachmurzone
overcast (skies)
ˈəʊvəˌkɑːst (skaɪz)
mgła
fog
fɒg
zamglenie
mist
mɪst
(słabe) opady deszczu
(light) showers
(laɪt) ˈʃaʊəz
(intensywne) opady deszczu
(heavy) rain
(ˈhεvɪ) reɪn
(intensywne) opady śniegu
(heavy) snowfall
(ˈhεvɪ) ˈsnəʊˌfɔːl
gradobicie
hail
heɪl
śnieg z deszczem
sleet
sliːt
gołoledź
black ice
blæk aɪs
wiatr
wind
wɪnd
wietrznie
windy
ˈwɪndɪ
cisza na morzu
dead calm
dεd kɑːm
powiew wiatru
light air
laɪt εə
huragan
hurricane
ˈhʌrɪkn
wiatr z północnego zachodu
north-westerly wind
nɔːθˈwεstəlɪ wɪnd